Mahkeme kararı ile il ilçe müdürü ve şube müdürü atama duyurusu

MAHKEME KARARI İLE İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME İLE ATAMA DUYURUSU

Mahkeme kararı ile il ilçe müdürü ve şube müdürü atama duyurusu
19 Eylül 2017 - 22:35 - Güncelleme: 19 Eylül 2017 - 22:39

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
Bakanlığımızın taşra teşkilatı il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinde boş olan 1709 şube müdürü
kadrosuna atama için gerçekleştirilen sözlü sınav işlemlerine karşı Bakanlığımız aleyhine
bireysel açılan davalarda verilen mahkeme kararları ile yeniden sözlü sınava alınanların sözlü
sınav sonuçları 20.07.2017 tarihinde Bakanlığımız internet sayfasında duyurulmuştur.
Söz konusu Yönetmeliğin “Atama” başlıklı değişik 21-(1) maddesinde “Bu Yönetmelikte
belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri
bakımından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile tercihler, diğer görevler
bakımından ise yazılı sınav sonuçları ile tercihler esas alınarak puan üstünlüğüne göre atama
yapılır. Başarı puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst
öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek
suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” hükümleri yer
almaktadır.
A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR
- Mahkeme kararı ile sözlü sınavı yenilenenlerden sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olan,
- Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile atanmak için dava
açanlardan lehte karar alan,
 şube müdürü adayları (Ek-1 Liste) başvuruda bulunabileceklerdir.
B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ
Başvurular 25-29 Eylül 2017 tarihleri (Saat 18:00’e kadar) arasında,
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru
olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Boş şube müdürü kadroları, başvurunun başlangıcı 25 Eylül 2017 tarihinde Bakanlık
internet sitesinde duyurulacaktır.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki öğrenim durumu, hizmet
durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas
belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli
düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.
2. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
3. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen
bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve
yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular,
işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler iptal edilecektir. 
2 / 3
D- YAPILACAK İŞLEMLER
İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece
şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava
başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru
tarihinin son günü olan 08/11/2013 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu
il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir.
3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il millî eğitim
müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
4. MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki bilgilerin doğruluğundan, ilgili İl Millî Eğitim
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri bölümü sorumlu olacaktır. Bu nedenle
başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.
5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Yönetimi Hizmetleri bölümünde muhafaza edilecektir.
Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek elektronik
ortamda onaylanacaktır.
E- DİĞER HUSUSLAR
1. Üst öğrenim mezuniyet notunun 100’lük not sistemine çevrilerek atama başvuru
ekranına girilmesi sağlanacaktır.
2. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre
içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
3. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları
taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.
5. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara
uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
F- ATAMA
1. Atama, Yönetmeliğin değişik 21. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yazılı
ve sözlü sınav puanı ortalaması ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda
yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla;
- Hizmet süresi fazla olanlara,
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilecektir.
2. Atama sonuçları 06 Ekim 2017 tarihinde, Bakanlığımızın internet sitesinde
duyurulacaktır.
Ek: (Ek-1) Liste
3 / 3
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34
www.meb.gov.tr
http://ikgm.meb.gov.tr/
Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,
Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

Bu haber 3255 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum