Üniversitelerin “kişiye özel” öğretim üyesi kadrosu Eğitim Gücü Sen aracılığıyla hukuktan döndü. Sendika tarafından kişiye özel olarak tanımlandığı ileri sürülen mezkur kadro ilanının iptali istemiyle açılan dava olumlu sonuçlandı. 

Bakan Tekin’den Erzurum’da veda mesajı: Demek gidiyorsun vakt-i vedâdır Bakan Tekin’den Erzurum’da veda mesajı: Demek gidiyorsun vakt-i vedâdır

Üyesine yapılan haksızlığa sessiz kalmayan Eğitim Gücü Sen’ in  Amasya Üniversitesi’nin öğretim görevlisi alımında keyfi uygulamasına yönelik açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar neticesinde yapılan atamanın yürütmesi durduruldu. 

Davacı, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında açılan doktor öğretim üyesi kadrosuna 18/10/2022 tarihinde başvuru yaptı. Başvurusu değerlendirmeye alınmamak suretiyle red edildi. Davalı idare işlemi ile kişiye özel olarak tanımlandığı ileri sürülen ve 5 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan mezkur kadro ilanının; hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Ayrıca ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği belirtildi. Davacının, alanında 10 yıl çalışma tecrübesine sahip olduğu, ilanda belirtilen konularda “çalışmalar yapmış olmak” şeklinde bir koşul getirilmişken, başvurusunun “yayın şartını taşımadığı” şeklinde sonradan sınırlandırılmış bir gerekçeyle değerlendirmeye alınmamasının anlaşılabilir olmadığı, kişiye özel bir tanımlama yapılmasaydı daha yüksek puana sahip olduğu için anılan kadroya kendisinin atanacağı, ek koşul ile özel koşul kavramlarının birbirinden farklı olduğu, ek koşulun ancak, Yükseköğretim Kurulu’nun onayını almak şartıyla münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinler arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte belirlenebileceği iddialarıyla iptali ve yürütmenin durdurulması istenildi. 

İlgili davada; ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuruda bulunan adaylardan birinin özel koşulların tamamını sağladığı, davacının ise özel koşullarda belirtilen yayın şartlarını sağlamadığının tespit edildiği, bu sebeple özel koşullarda belirtilen şartları sağlamayan davacıya ait başvuru dosyasının değerlendirmeye alınmadığı, kadronun kişiye özel tanımlandığı iddiasının soyut ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddedilmesi gerektiği savunuldu. 

Samsun 2. İdare Mahkemesi’ nde görüşülen dava sonucunda dava konusu kadro ilanında hukuka uyarlık bulunmadığı na kanaat getirildi. “Özel şart yer almaksızın yeniden anılan kadro için ilana çıkılmak suretiyle başvuracak adaylar arasında bir değerlendirme yapılarak ilan edilen kadroya atama konusunda yeni bir işlem tesis edilmesi gerekmektedir,” denildi. 
“Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına” karar verildi.