Kendi Arabasında Cinsel İlişkiye Giren Öğretmene Verilen Ceza İptal Edildi

Öğretmenin kendi arabasındaki cinsel fantezisine Danıştay'dan onay Kendi otomobilinin içerisinde bır kadınla cinsel ilişki yaşadığı gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kıdem indirme cezasına çarptırılmasının ardından verilen cezanın hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile mahkemeye başvuran sınıf öğretmeni, Danıştay tarafından haklı bulundu ve verilen ceza iptal eidldi. Mahkeme kararını Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine dayandırdı.

Kendi Arabasında Cinsel İlişkiye Giren Öğretmene Verilen Ceza İptal Edildi
28 Temmuz 2021 - 00:27
Danıştay 12. Daire Başkanlığı, 2019/1199 E. , 2020/4316 K. ile sınıf öğretmeninin kendi otomobilinde bir kadınla cinsel ilişki yaşaması fiiline verilen bir yıl kıdem indirme cezasıyla cezalandırılmasının Anayasa'nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca "özel hayata saygı hakkının" ihlali sonucunu doğuracağı gerekçesiyle verilen disiplin cezasının iptaline karar verdi.

Nevşehir İli, ..... İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacı öğretmene Kırşehir Merkez, ...... İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak 4357 sayılı Kanun'un 7/c maddesine dayandırılarak bir yıl kıdem indirme cezası verilmiştir.
Öğretmen tarafından mahkemeye açılan iptal davası neticesinde idare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/02/2018 tarihli ve E:2015/872, K:2018/659 sayılı bozma kararına uyularak; davacının tenha bir alanda, gece vakti, kendi arabasının içerisinde bir kadınla cinsel ilişkiye girmekten ibaret olan fiilinin, memur disiplin hukukunu ilgilendiren bir yönü olmadığı gibi öğretmenlik şerefi ile ilgili bir yönünün de bulunmadığı, söz konusu fiil hakkında davacının hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan yargılandığı . Sulh Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildiğinin görülmesi karşısında, davacının bir yıl kıdem indirme cezasıyla cezalandırılmasının Anayasa'nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca "özel hayata saygı hakkının" ihlali sonucunu doğuracağının anlaşıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak işlemin iptaline karar verilmiştir.


Davalı idare tarafından, ceza mahkemesince davacı hakkında aleniyet unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiği, yani davacının bu fiili işlediğinin sabit olduğu, disiplin cezası verilmesinde aleniyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin aranmadığı, fiilin gizli yapılmış olsa dahi ortada gayri ahlaki bir durum söz konusu olduğu belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmüş, Danıştay temyiz talebini reddetmiştir.
www.memurlar.net
Bu haber 851 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum