Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

9 Haziran 2024 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32571

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

Okul müdürleri ve yardımcıları bayram tatilini yarıda kesecek Okul müdürleri ve yardımcıları bayram tatilini yarıda kesecek

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Öğrenciler belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri, sorunları bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde; ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir. Hastalığı ve tedavi süreci devam eden öğrenciler ile hükümlü öğrenciler için bu süre dört yarıyıldan fazla olabilir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.