İlksan, kredi verme yönetmeliğini değiştiriyor

lksan, üyelerine verdiği borçları düzenleyen yönetmeliği değiştirdi. Yönetmelik Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

İlksan, kredi verme yönetmeliğini değiştiriyor
09 Şubat 2016 - 23:31

lksan, üyelerine verdiği borçları düzenleyen yönetmeliği değiştirdi. Yönetmelik Tebliğler Dergisinde yayımlandı. İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı bütçesinin elverdiği ölçüde üyelerine kullandırılacak ikrazlar ile bu ikrazlardan yararlanma şartları, miktarları, kullandırılma şekilleri, uygulanacak faiz oranları ve borcun ödenmesi ile ilgili usul ve. esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - Bu Yönetmelik; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerine kullandırılacak ikrazlara ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- Bü Yönetmelik, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 15 ve 17 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü, b) Aracı Kurum: İkraz ödemelerine ilişkin havale işlemlerini gerçekleştiren kurumu, c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını, ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, d) Genel Müdür: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürünü, e) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü, f) İkraz: Üyelerine vereceği borç parayı, g) lkraz Komisyonu: Genel Müdürlük personelinden; Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulan komisyonu. ğ) Kurum Amiri: Üyenin kadrosunun bulunduğu ve maaş aldığı kurumun üst yöneticisini, h) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını, ı) Üye: Sandık üyelerini, i) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM ikraz Çeşitleri, İkraz Miktarı ve Vadeleri İkraz Çeşitleri İkraz MADDE 5 - (1) Üyelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üye birikimlerinden oluşan ve Sandık kaynaklarından kullandırılan borç türüdür. (2) Üye bu ikraz borcunun tamamını ya da taksitlerinin %25'ini ödemeden yeniden ikraz talebinde bulunamaz. İcra İkrazı MADDE 6- (1) Maaşında İcra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi şartıyla bir defaya mahsus verilen ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden üyeye yeni bir ikraz verilmez ve yönetmelikte belirlenen diğer İkrazlardan da faydalanamaz. (2) Daha önce yönetmelikte sayılan diğer ikrazlardan birini veya birden fazlasını kullanmış üyenin; icra ikrazı talebinde bulunması halinde; a) Ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği İkraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarı net maaşının yarısından fazla olan üyenin, b) İkraz borcu İle icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplam ikraz limitini aşan üyenin, ikraz talebi değerlendirmeye alınmaz. (3) İkraz talebinde bulunan üye, bu yönetmeliğin 12'inci maddesinin c bendi hükmünden muaf tutulur. (4) İkraz talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu değerlendirmede; İkraz isteğinde bulunan üyelerde; a) Müşterek ve müteselsil borçlu gösterilen üyelerin maaşında icra kesintisinin bulunmaması, b) Müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilecek üyelerin, en fazla üç ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunması, c) Eşlerin birbirine müşterek ve müteselsil borçlu olmaması, ç) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların Sandığa üyeliğinin başlamış olması,şartları aranır. (5) Daha önce maaşında icra kesintisi mevcut iken Sandıktan ikraz kullanan üyeye müşterek ve müteselsil borçlu olan üye, bu yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasının b bendi hükmü doğrultusunda icra ikrazı için müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilebilir. (6) Talebi kabul edilen üyenin, bu yönetmeliğin 5'inci maddesinde tanımlanan ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödemiş olması şartı aranır. (7) İkraz alacak üyelerden; a) Borçlu İle müşterek ve müteselsil borçluların birlikte imzaladıkları ve ll/llçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi, b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların ll/llçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı maaş bordroları, c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri, ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu, d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların birlikte imzaladıkları ve ll/llçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı imza sirküleri formu, istenir. (8) İkrazın vade ve miktarları bu yönetmeliğin 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasında belirlenmiş olup, İkraz vadelerini kısaltmaya ve miktarını azaltmaya Genel Müdürlüğün teklifi Üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir. (9) Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, icra ikrazını kısmen veya tamamen durdurmaya Genel Müdürlüğün görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Özel Günler İkrazı MADDE 7 - (1) Sandlk üyelerine, tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, 24 Kasım Öğretmenler Gününde ve bunlara ilaveten uygun görülen dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez. (2) Bu ikrazın yıl içerisinde hangilerinin uygulamaya konulacağı Sandığın nakit durumu dikkate alınarak, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir. Evlilik İkrazı MADDE 8 - (1) Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya mahsus olmak Üzere verilen faizsiz ikrazdır. (2) Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, isterlerse her iki üyeye ayrı ayrı ikraz verilir. (3) Evlenme halinde alınan ikraz eşit taksitlerle geri ödenir. (4) Evlilik ikrazında Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda aylık komisyon alınır. Sağlık İkrazı MADDE 9 - (1) Üyeye; a) Kendisinin, eşinin ve bakmakla mükellef olduğu çocukları ile anne babasının hastalıklarının tedavileri, b) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kendisinin veya eşinin doğum yapması, c) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kendisinin veya eşinin tüp bebek tedavileri, sebebiyle, verilen İkrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden, aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez. 2) Doğum ve tüp bebek tedavisi dışında sağlık ikrazı kullanan üye grup ikraz hayat sigortası kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Doğal Afet İkrazı MADDE 10 - (1) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalan üyelerimize, üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması durumunda, en düşük faiz oranı uygulanmak suretiyle kullandırılan ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden aynı gerekçeyle ikinci bir İkraz verilmez. (2) Doğal afete uğrayan karı kocanın her İkisinin de üye olması halinde isterlerse her iki üyeye de ayrı ayrı ikraz verilir. Verilecek İkraz Miktarı Ve Vadeleri MADDE 11 - (1) ikraz miktarları ve vadeleri; a) 12 aylık ikraz için 15.000,00TL'ye, b) 24 aylık İkraz için 20.000,00TL'ye c) 36, 48 aylık ikraz için 40.000,00TL'ye, kadardır. (2) Özel günler İkrazının vadesi 12 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır. (3) Evlilik ikrazının vadesi 18 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır. (4) Sağlık ikrazının vadesi 12 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır, (5) Doğal afet ikrazının vadesi 12 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır. (6) Üyenin, özel günler ikrazı, evlilik ikrazı, sağlık ikrazı ve doğal afet ikrazı talepleri, bu yönetmeliğin Ö.maddesinde yer alan İkraz tutarından ayrı olarak değerlendirilir. (7) Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikraz miktarları ve vadelerini iki katına kadar artırmaya veya azaltmaya; ikrazların tamamını veya bir kısmını durdurmaya yetkilidir. _ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İkraz Alabilme Şartları Genel Şartlar MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte sayılan İkrazları kullanabilmek için; a) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması, b) Sandıktan daha önce ikraz alıp, Sandık tarafından icra takibi başlatılan üyeler için borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş olması, c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik bulunmaması, ç) Müşterek ve Müteselsil kefaletinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan üyeler için İkraz borcunun tamamının ödenmiş olması, d) Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 4/A ve 4/B statüsünde çalışan bir kişinin müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilmesi, e) Gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun, üçten fazla ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunmaması, şartları aranır. (2) Asıl borçlunun ikraz taksitlerini ödememesi sebebiyle borcun tahsil edildiği müşterek ve müteselsil borçlu, a) İkraz başvurusunda bulunmuş ise talep ettiği ikraz miktarından kefaleti bulunduğu borç miktarı mahsup edilir. b) İkraz borcu devam ederken yeniden ikraz talebinde bulunması halinde kefaleti bulunduğu borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranır. (3) Primi kendisinden tahsil edilmek üzere, faizli ikraz tutarı Üzerinden ikraz kefalet sigortası kapsamına girmeyi kabul eden üyelerden müşterek ve müteselsil borçlu göstermesi istenmez. (4) Genel Müdürlükçe ikraz kefalet sigortası sözleşmesi yapılan sigorta şirketi ile sözleşmenin sona ermesi veya yeni sigorta şirketi ile sözleşme yapılamaması durumunda bu uygulamaya son vermeye veya ertelemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. İkraz Taleplerinin Değerlendirilmesi MADDE 13 - (1) İkraz taleplerinin değerlendirilmesinde; a) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması, b) Sandıktan daha önce ikraz almış ise borcun bitirilmiş ya da taksitlerinin %25 (yüzde yirmibeş)' inin ödenmiş olması, c) Genel Müdürlükçe istenen belgelerin eksiksiz düzenlenmesi, ç) İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile eklerinin usulüne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması, borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlu kurum amiri onay bölümünü tasdik eden amirin ad- soyad, unvan, ıslak imza ve mührünün bulunması, hususları göz önünde bulundurulur. (2) Gerektiğinde ikraz formundaki bilgilerin doğruluğu Genel Müdürlükçe teyit ettirilir. (3) Başvurularda, daha önce ikraz almamış üyelere öncelik verilir. (4) Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ve uygulamaya konulan ikraz çeşitlerinin hepsi için talepte bulunabilir. Başvurularda istenilen Belgeler MADDE 14- (1) Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz talebinde bulunan üyelerden; a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı İkraz istek form ve taahhütnamesi, b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrolari, c) Borçlu İle müşterek ve müteselsil borçlunun T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri, ç) Üye tarafından İmzalanmış ikraz Hayat Sigortalan Bilgilendirme Formu, d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu, istenir. (2) Müşterek ve müteselsil borçlu göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden; a) Borçlunun İmzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi, b) Borçlunun son aya alt kurum amirinden onaylı maaş bordrosu, c) Borçlunun T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi, ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu, d) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigorta Formu, e) Borçlunun İmzaladığı ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu, istenir. (3) Evlilik ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. (4) Sağlık ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere İlave olarak; a) Tedavi görenler için son altı ay İçerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi altında olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu, b) Doğum yapanlar için, doğumu müteakip son üç ay içerisinde ilgili sağlık kuruluşundan alınmış doğum raporu, c) Tüp bebek tedavisi görenler için, Uzman Doktor Raporu, istenir. (5) Doğal afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenenlerin yanında; a) Hasara uğrayan ev üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi ile olayın gerçekleştiği yerin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen hasar tespit raporu, b) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyası hasara uğramış ise Sandık İl veya İlçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu, İstenir. (6) İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlerinin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin disiplin amiri veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir. (7) İkraz çeşidine göre başvurularda istenilen belgelere ilave belge istenilmesine veya mevcut belgelerin iptal edilmesine Gene! Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir, Başvuru Şekli MADDE 15- Üye, İkraz istek Form ve Taahhütnamesini doldurarak, kurum amirine onaylatmasından sonra, bu Yönetmelikte sayılan ikraz türüne göre istenilen belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle ikraz başvurusu yapar. Yapılacak İşlemler MADDE 16- (1) Gelen başvurular, bu Yönetmelikte sayılan ikraz türüne göre belirlenen esaslar çerçevesinde ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda değerlendirilerek talebin kabul ya da reddine karar verilir. (2) İkraz başvurusu, Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan veya eksik belgeyle başvuru yapan üyelerin ikraz başvuruları işleme alınmaz. Üyeye, eksiklikler ile İlgili olarak, resmi yazı veya iletişim araçları ile bilgi verilir ve eksikliklerin giderilmesi talep edilir. (3) İkraz verilmesine karar verilen başvurulara, ödeme gününden bir önceki gün itibarıyla ikraz komisyonunca belirlenen faiz oram uygulanarak, üyenin aylık ödeme taksitleri belirlenir ve tahakkuk listeleri hazırlanarak, Sandık Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne bir yazı ile teslim edilir. (4) Talebi kabul edilen ve İkraz Hayat Sigortası ve İkraz Kefalet Sigortası kapsamına giren üyeler, primi üyeden tahsil edilmek üzere, Sandık tarafından faizli ikraz tutarı üzerinden İkraz Hayat Sigortası ve İkraz Kefalet Sigortası kapsamında sigorta ettirilir. (5) Kabul edilen ikraz, üyenin Aracı Kurumdaki hesap edildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır. (6) İkrazın faizi; üyenin hesabına havale edildiği günden itibaren başlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İkrazlara Uygulanacak Faiz Oranı ve Ödeme Şekilleri İkrazlara Uygulanacak Faiz Oranı MADDE 17 - (1) İkrazlara uygulanacak faiz oranı; a) İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen Genel Müdürlüğün çalıştığı en fazla 5 (beş) bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda, b) Sandığımızca uygulanan vadelere, bankalardan faiz oranı alınamaması durumunda, alınan faiz oranları üzerinden Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda, İndirim yapılarak belirlenir, (2) İkraz verilmesine karar verilen üyeden; a) Faiz, damga vergisi, ikraz hayat sigorta primi, aracı kurum havale ücreti tahsil edilir. b) Kefalet sigortası kapsamında ikraz kullanacak üyeler için, a bendinde belirtilen kesintilere ilaveten ikraz kefalet sigorta primi tahsil edilir. İkraz Ödeme Tarihi Ve Ödeme Şekli MADDE 18- (1) İkraz ödemeleri Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır. Ödeme tarihlerinin tatil gününe denk gelmesi halinde, Ödeme günü takip eden ilk iş günüdür. Tahsis edilen ikraz ödemeleri üyenin Aracı Kurumdaki hesabına havale edilir. Sandık veznesinden ödeme yapılmaz. (2) İkrazı hesabına havale edildikten sonra almaktan vazgeçen üyenin hesabı, adına tahakkuku yapılan damga vergisinin tamamı, sigorta primi ve ikrazın Genel Müdürlük hesaplarına iade edildiği tarihe kadarki faiz üyeden tahsil edilerek kapatılır. Taksit Ödeme Ve Erken ödeme İndirimi MADDE 19- (1) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. llksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya llksan tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince llksan hesaplarına yatırılır. (2) Üyenin ikraz borcuna ait ilk taksiti maaşından kesildikten sonra üye, vadesi gelmemiş taksitleri için erken ödeme yapabileceği gibi borcun tamamını da kapatabilir. Üye, borcuna karşılık vadesi gelmemiş kaç taksiti ödeyeceğini Genel Müdürlük Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne iletir. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü erken ödenen gün sayısını dikkate alarak, faiz indirimi yapar, Üyeye ödeyeceği miktarı bildirir. Üye bu miktarı Genel Müdürlüğün İlgili banka hesap numarasına yatırır. (3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli personelden ikraz alan üyenin taksitleri maaş ödeme günü maaşından mahsup edilir. (4) İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vb.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırır. Taksitlerin Zamanında ödenmemesi MADDE 20- İkraz alan üyenin, bir taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum borçlu üyeye yazılı olarak bildirilir ve taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksiti ödemez ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından kesilir. Müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından da kesilememesi halinde; borcun tamamı için asil borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu aleyhine icra takibi yapılır. Aracı Kurum İşlemleri MADDE 21 - İkraz ödemelerine ilişkin havale işlemlerini gerçekleştiren banka iie Sandık arasında bir protokol düzenlenir. İkraz havalesine İlişkin iş ve işlemlerin ne şekilde yapılacağı bu protokol ile belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Gecikmelerde Uygulanacak İşlem MADDE 22 - İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vb.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini ödemez ise ödenmeyen süre ve miktar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı uygulanır. İkrazların Mahsup Ve Taksit Erteleme İşlemleri MADDE 23 - (1) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi halinde kalan borcu; ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan veya diğer alacaklarından bu yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'inci fıkrası hükmüne göre sırasıyla; a) Evlilik İkrazı borcu, b) Doğal Afet İkrazı borcu, c) Özel Günler İkrazı borcu, ç) Sağlık İkrazı borcu, d) İkraz borcu, mahsup edilir. (2) İkraz borcu bulunan Üyenin Ölümü halinde; üye ikraz hayat sigortası kapsamında ise Sandık alacağı sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigortadan alınacak miktarın üyenin borcunu karşılaması halinde; Sandıktan alacağı sosyal yardımlar varislerine kesintisiz olarak ödenir. (3) İkraz taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödeyen üyenin yeniden ikraz talebinde bulunması durumunda, ikraz borç bakiyesi, damga vergisi ve sigorta prim kesintileri kullanacağı ikrazdan mahsup edilerek kalan miktar üyeye ödenir, (4) Yeniden ikraz talebinde bulunmak için ikraz taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini defaten ödeyen üyenin ikraz talebinden vazgeçmesi halinde yatırdığı miktar üyenin şahsi hesabına iade edilir. (5) Üyelerin talepleri halinde; a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini faiz yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye, b) Doğal hayatı etkileyen afete maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara alt taksitlerini, ağır hasarlılar için faizsiz olarak 3 aya kadar, orta ve hafif hasarlılar için faizli olarak 3 aya kadar ertelemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir. İkraz Başvuru Evraklarının ladesi Veya İmhası MADDE 24 - Sandıktan ikraz alan üye, borcunun tamamını ödemiş olsa bile İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile ekli belgeleri kendisine iade edilmez. İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ve ekli belgeler ikraz borcu bittikten 3 yıl sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır. Cezai Sorumluluk MADDE 25 - (1) Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği ve belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen üyenin İkraz başvurusu reddedilerek bağlı bulunduğu İl Valiliğine bildirilir. Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine, haklarında İdari ve cezai soruşturma açılan üyelerin yeni ikraz talepleri, haklarındaki idari ve cezai soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz. (2) Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle İkraz verilmez. Sandık Kayıtlarının Geçerliliği MADDE 26 - İkraz borçları konusunda çıkabilecek ihtilaflarda Sandık kayıtlan esastır. Bu kayıtların doğru olmadığını iddia edenlerin bu durumu resmi belgelerle ispat etmeleri gerekir. Sandık Alacaklarının Üstünlüğü MADDE 27 - Sandığın alacakları, borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların Sandık nezdinde tahakkuk edecek her türlü istihkaklarından diğer bütün alacaklara göre öncelikli olarak tahsil edilir. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar MADDE 28 - Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Ana Statü, Yönetim Kurulu Kararları, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. ALTINCI BÖLÜM Yürürlük Hükümleri Yürürlükten Kaldırma MADDE 29 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1 - ikraz Yönetmeliğinin hazırlanmasındaki amaç belirlenmiştir. MADDE 2- ikraz Yönetmeliğinin hangi unsurları kapsayacağı belirlenmiştin MADDE 3- ikraz Yönetmeliğinin İLKSAN Ana Statüsünün hangi maddelerine göre hazırlandığı belirtilmiştir. MADDE 4- İkraz Yönetmeliğinde geçen ibarelerin tanımı yapılmıştır. MADDE 5- Bu madde ile Sandık üyelerine nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sandık kaynaklarından kullandırılacak ikraz tanımlanmıştır. MADDE 6- Bu madde ile Temsilciler Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda, maaşına icra konulan üyelerimizi ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla verilecek ikrazın usul ve esasları belirlenmiştir. MADDE 7- Sandık üyelerine tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, 24 Kasım Öğretmenler Gününde ve Genel Müdürlükçe uygun görülen dönemlerde üyelerimizin acil ihtiyaçlarım karşılamak amacıyla uygulamaya konulmuştur. MADDE 8- Sandık üyesi iken evlenen üyelerin ev kurmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. MADDE 9- Sandık üyelerinin, eşlerinin ve bakmakla mükellef olduğu çocukları ile anne babasının hastalıklarının tedavileri; üyelerin veya eşlerinin doğum yapmaları; Üyelerin veya eşlerinin tüp bebek tedavilerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmıştır. MADDE 10- Sandık Üyelerinin doğal afete maruz kalmaları halinde acılarını gidermek ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenmiştir. MADDE 11- Bu madde ile Sandık üyelerine kullandırılacak ikrazların çeşitlerine göre miktar ve vadeleri belirlenmiştir. MADDE 12- Bu madde ile Sandık Üyelerinin ikraz alabilmeleri için gereken genel şartlar belirlenmiştir. MADDE 13- Bu madde ile Sandıktan ikraz başvurusunda bulunan üyelerin taleplerinin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir. MADDE 14- Bu madde ile Sandıktan ikraz kullanmak isteyen üyelerin ikraz çeşitlerine göre başvurularda istenilen belgeler belirlenmiştir. MADDE 15- Bu madde ile Sandıktan ikraz kullanmak isteyen üyelerin başvuru şekli belirlenmiştir, MADDE 16- Bu madde ile Sandığa ikraz başvurusunda bulunan üyelerin taleplerinin değerlendirilmesinde yapılacak işlemler belirlenmiştir. MADDE 17- Bu madde ile verilecek ikrazlara uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde yapılacak işlemler ile ilgili hususlar belirlenmiştir. MADDE 18- Bu madde ile ikrazların ödeme gilntl ve ödeme şekli belirlenmiştir. MADDE 19- Bu madde ile taksit Ödeme ve erken ödemede yapılacak işlemlerle ilgili hususlar belirlenmiştir. MADDE 20- Bu madde ile Sandıktan ikraz kullanan üyelerin taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler belirlenmiştir. MADDE 21 - Bu madde ile Sandık ve Aracı Kurum arasında yapılacak işlemlerle ilgili hususlar belirlenmiştir. MADDE 22- Bu madde ile ikraz borç taksitlerinin gecikmesi hallerinde yapılacak işlemler belirlenmiştir.. MADDE 23- Bu madde ile Sandığa ikraz borcu bulunan üyelerin üyeliklerinin sona ermesi hallerinde ikrazlarının mahsup işlemleri ve ikraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler İle doğal hayatı etkileyen afete maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerin erteleme şartları belirlenmiştir. MADDE 24- Bu madde ile ikraz başvuru evraklarının iade ve imha işlemleri belirlenmiştir. MADDE 25- Bu madde ile ikraz başvurusu aşamasında Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği ve belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen üyelerin cezai sorumlulukları belirlenmiştir. MADDE 26- Bu madde ile ikraz borçları konusunda çıkabilecek ihtilaflarda Sandık kayıtlarının geçerliliğinin esas alınacağı belirtilmiştir. MADDE 27- Bu madde ile Sandık alacaklarının üstünlüğü ve ihtilaf halinde yetkili mahkeme belirlenmiştir. MADDE 28- Bu madde ile Yönetmelikte bulunmayan hususlarda hangi hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir. MADDE 29- Bu madde ile Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren İkraz Yönetmeliğinin yürürlükten kalktığı belirtilmiştir. MADDE 30- Yürürlük maddesidir. MADDE 31 - Yürütme maddesidir. GENEL GEREKÇE İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, İkraz Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Aralık 2007 tarih ve 2603 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 26 Aralık 2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu süre içerisinde üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda İkraz Yönetmeliğinin bazı maddeleri bir çok defa tadilata uğramış, değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak uygulamaya devam edilmiştir. Ancak; uygulamada karşılaşılan problemler, ikrazın kullanımı ve geri ödemesi ile ilgili olarak ortaya çıkan yeni gelişme ve yöntemler, ikraz usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi, ikrazın üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilmesi, bu ikrazlardan yararlanma şartları; ikraz miktarları, kullandırılma şekilleri, ikrazlara uygulanacak faiz oranlan ve borcun Ödenmesi ile ilgili usul ve esaslann yeniden belirlenmesi ve uygulamanın güncellenmesi amacıyla İkraz Yönetmeliğinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yeni düzenlemeler ile; Üyelerin ihtiyaçlarına paralel olarak ikraz çeşitlendirilmiş, miktarlarında ve vadelerinde artış sağlanarak üyelerimizin ekonomik yönden desteklenmesi, maaşında icra kesintisi bulunan Üyelerimize ikraz kullanma imkanı getirilerek nakit ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmışta. Şandık üyelerinin, eşlerinin ve bakmakla mükellef olduğu çocukları ile anne babasının hastalıklarının tedavilerinin yanında Üyelerin veya eşlerinin doğum masrafları ve tüp bebek tedavilerini karşılamak üzere Sağlık İkrazının kapsamı genişletilerek üyelere destek sağlanması Öngörülmüştür. Sandık üyelerine, tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kullandırılan Özel Günler İkrazının kapsamı genişletilerek üyelere destek sağlanması amaçlanmıştır. Sandık üyelerine doğal afete maruz kalmaları halinde, düşük faizle ikraz verilerek, üyelerimizin bu dönemlerdeki nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Sandıktan ikraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile doğal hayatı etkileyen afete maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerin üyeleri rahatlatmak amacıyla ertelenme imkanı sağlanmıştır. Üyelerin Yönetmelikte tanımlanan bütün ikrazlara (icra ikrazı hariç) aynı anda başvuru yapabilmesine imkan tanınmıştır. Bu doğrultuda; Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Aralık 2007 tarih ve 2603 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren İkraz Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması ve yeni yönetmelik ile hizmetimize devam edilmesi hedeflenmiştir.

Bu haber 2902 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort