erkek protez saçthemeforest temaları

Hazırlık ödeneği ile ilgili danıştay kararı

5. ayda göreve başlayan öğretmene, hazırlık ödeneği verilmelidir/ Danıştay kararı

Hazırlık ödeneği ile ilgili danıştay kararı
07 Nisan 2009 - 10:29

T.C. D A N I Ş T A Y Onbirinci Daire Esas No : 2007/908 Karar No : 2007/5813 Özeti : Fiilen öğretmenlik yapanlara, her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı ay geçtikten sonra öğretim yılı içinde göreve başlayanlara da ödenmesi gerektiği hakkında. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Karşı Taraf (Davalı) : Altunhisar Kaymakamlığı İsteğin Özeti : Öğretmen olan davacıya 2004-2005 öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda, Konya 1.İdare Mahkemesi, 21.4.2006 gün ve E:2005/733, K:2006/678 sayılı kararıyla; 2004 öğretim yılı başladıktan sonra göreve başladığı anlaşılan davacıya, öğretime hazırlık ödeneğinin verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi : Abdurrahman Şimşeksoy Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı : Mehmet Ali Samur Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinin 1. fıkrasında, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeneceği hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, Niğde ili … ilçesi … beldesi … İlköğretim Okulunda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmakta iken, 31.3.2004 tarihinde askere alınarak aynı okulda yedek subay öğretmen sıfatıyla görevine devam ettiği, bu arada ücretsiz izinli sayıldığından öğretim yılının başladığı ayda 2004-2005 yılı öğretime hazırlık ödeneğinden yararlandırılmadığı, 31.3.2005 tarihinde terhis olup, aynı okulda bu kez kadrolu öğretmen sıfatıyla görevine başladığı, öğretim yılının başında alamadığı öğretime hazırlık ödeneğinin verilmesi istemiyle10.5.2005 tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi şeklindeki yasa hükmünde belirtilen ödeme tarihinin, ders yılı başındaki hazırlıkların tamamlanabilmesini teminen idarenin hak sahiplerine belli bir düzen içinde ödeme yapılmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bu itibarla, öğretim yılının başlamasından sonra göreve başlayan öğretmenlerin de aynı hazırlık ve harcamalarının olabileceği gözetildiğinde, öğretim yılının başladığı aydan sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretime hazırlık ödeneğinin verilmemesi, söz konusu ödeneğin verilmesi amacına aykırılık oluşturacağı açıktır. Bu durumda, anılan yasal düzenlemede, ödeme tarihi konusunda kesin bir hükme yer verilmemiş olması, diğer bir ifadeyle öğretim yılının başladığı aydan sonra göreve başlayanlara söz konusu ödeneğin verilmeyeceği yolunda bir hüküm içermemesi karşısında, davacının hazırlık ödeneğinden yararlandırılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle Konya 1.İdare Mahkemesinin 21.4.2006 gün ve E:2005/733, K:2006/678 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.6.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 6388 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort