Görevden almada yüksek maaşlı yeni dönem

TBMM Genel Kurulu, 20 Şubat 2014 tarihinde, terörle mücadele kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağı konusunda önemli bir değişiklik yaptı.

Görevden almada yüksek maaşlı yeni dönem
24 Şubat 2014 - 09:17

TBMM Genel Kurulu, 20 Şubat 2014 tarihinde, terörle mücadele kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağı konusunda önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikle birlikte görevden alınanlar için yüksek maaşlı farklı bir müşavirlik sistemi oluşturulacağını söyleyebiliriz. Nasıl olduğunu açıklayalım. Yapılan düzenlemede neler yer alıyor? 'MADDE 18- 2577 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 91'inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.' '4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.' Bu düzenlemenin gerekçesinde ise şu hususlara yer verildiğini görüyoruz; Önergeyle, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen atama, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak idari yargı mercilerince verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilme usulü ile bu kapsamdakilerin mali haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapılmakta olduğu ifadesine yer verilmiştir. Düzenleme hem eksik hem de bünyesinde ciddi sıkıntılar barındırıyor 1. Sıkıntı: Önce eksiklikten başlayalım ve bir örnekle konuyu açıklayalım. Bir genel müdür yardımcısı değişik nedenlerden dolayı görevden alınmış ve yerine başka bir atama yapılmış olsun. İlgili hem görevden alınmasına hem de yerine yapılan atamaya dava açar ve dava lehine sonuçlanırsa idarenin mahkeme kararını yerine getirmekten başka seçeneği kalmayacaktır ve sonra yapılan atamada iptal edilirse ilgilinin genel müdür yardımcılığına atanması yapılmak zorunda kalınacaktır. Yani düzenleme sadece görevden alınan kişiye yönelik bir düzenleme olup, yerine yapılan atamanın dava konusu yapılabileceği seçeneğini düzenlememiştir. 2577 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince, idarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından iptal davası açılabilmektedir. Dolayısıyla yerine yapılan atama ilgililerin menfaatlerine aykırı olacağı için dava konusu yapılabilecektir. Bu durumda ise yapılan düzenleme bir işe yaramayacaktır. 2. Sıkıntı: Bir görevden alma davasında mahkeme yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verse dahi, kişinin eski görevine dönebilmesi için kadronun boş olması gerekmektedir. Eğer kadro boş değilse memur kazanılmış hak aylığına eşit bir göreve atanacak ve eski göreviyle yeni görevi arasındaki maaş farkını alacaktır. Düzenlemede yer alan kazanılmış hak aylık derecesi muğlak bir ifadedir. Kaldı ki aynı ifadeler 657 sayılı Kanun'un 76'ncı maddesinde de yer almakta olup, bütün atamalarda ve görevden almalarda kullanılmaktadır. Bu maddede aynen; 'Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68'inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler' ifadesine yer verilmiştir. Halbuki idari yargı, kanunda yer alan açık ifadeye rağmen yapılan görevden alma işleminde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyulup uyulmadığını aramaktadır. Şayet böyle bir sorgulama yapılmazsa ¼'üncü derece ve kademede bulunan bir genel müdür, ¼ derecedeki bir uzman kadrosuna veya mühendis (mühendis olabilecek durumda ise) kadrosuna veya ¼ derecedeki başka bir kadroya atanır ve kimse hiçbir şey diyemez. Çünkü, atanılan kadroların kazanılmış hak aylık derecesi ¼'dür. Bu haliyle de kanuna uygun bir atamadır. Ancak, böyle bir atama idari yargıdan dönmektedir. Şimdi idari yargıya kızalım mı yoksa elimizi vicdanımıza koyarak genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak uzun yıllar görev yapmış birisinin ¼'üncü dereceli bir kadroya atanmasını sineye mi çekelim? 3. Sıkıntı: görevden alınıp da idari yargıya gidenler emekli oluncaya kadar eski kadrosunun maaşını almaya devam ederken idari yargıya gitmeyenler atandığı kadronun maaşına talim edeceklerdir. Yani yüksek ücretli ama yetki ve sorumluluğu olmayan yeni bir memur sınıfı oluşturulacaktır. Örneğin bir kurumda daire başkanısınız, görevden alındınız ve dava ettiniz. Mahkeme yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verse bile, geçen süre içinde eğer idare o kadroya bir atama yapmış ise, davayı kazanan kişi daire başkanı kadrosuna değil, kazanılmış hak aylığına eşit başka bir kadroya atanacak ve daire başkanı gibi maaş almaya devam edecektir. Görevden alınıp da davayı kazanan daha üst görevlileri düşündüğümüzde konu daha iyi anlaşılacaktır. Diğer taraftan yapılan bir düzenleme ile mahkeme kararlarını kasıtlı olsa dahi süresinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine doğrudan tazminat davası açılması uygulaması sona erdirildi. Artık sadece kurum aleyhine dava açılacaktır. Ancak, bu düzenleme daha sonra ödenen tazminatın ilgili kamu görevlisine rücu edilmesine engel değildir. İnşallah bu düzenleme 'Keyfi İdare' anlayışına zemin hazırlamaz. Yapılan düzenlemeden ortaya çıkan sızıntılar kısaca bunlar. İleride bu sızıntı torbayı patlatır mı doğrusu bilemem. Keşke bu kadar ciddi bir düzenleme için çalakalem bir metin hazırlanmasa da üzerinde kafa yorularak daha ciddi bir metin hazırlansaydı. Maalesef kervan yolda düzülür mantığı yerleşiyor ama kervanın her yerinin döküldüğü görülemiyor. Ahmet Ünlü / YENİ ŞAFAK

Bu haber 759 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort