Forum » Fikri Olanlar » Kültür-Sanat » PROF.DR.MUHARREM ERGİN
Yanıt Yaz Yeni konu Forumda ara

Yazan

PROF.DR.MUHARREM ERGİN

05 Ağustos 2009 03:55

PROF.DR: MUHARREM ERGİN KEMALOĞLU
Hayatı
Muharrem Ergin, Haydar Ergin ile Naime (nüfus kaydında Hanım) Erginin oğlu olarak te Ahıska vilâyetinin Ahılkelek kazasına bağlı Gögye köyünde doğdu. 1920li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin sınırları içerisinde kalan bu bölgede yaşayan Türkler kendilerine Terekeme veya Karapapak adını vermişlerdir. Ancak Türkiyede Mesket Türkleri adı ile tanınmaktadırlar.
Timur devrinde Semerkanddan göçen bu Türkler iki yüzyıl kadar İranda Sulu düz Sulduz bölgesinde yaşamışlar sonra Ahıska vilâyetine gelmişlerdir. İşte Muharrem Ergin bu Terekeme Türklerinin beylerini teşkil eden Kemaloğulları adlı bir aileye mensuptur. Osmanlı idaresi bu beyler ailesine fermanla beylik de vermiştir.
Terekeme Türkleri 19. yüzyılın sonlarında kendilerini Türk-Ermeni mücadelesinin içerisinde buldular. Birinci Dünya Savaşı esnasında bu Türk-Ermeni mücadelesi en had safhaya ulaştı ve savaştan sonra sınırlar belirlendiğinde sınırın Sovyet tarafında kalan Terekemeler artık bu topraklarda kalmanın güvenilir ve doğru olmadığını görerek Türkiyeye göç etmeye karar verdiler.
Daha önceleri kışın Türkiyede Kars civarında, yazın Ahıska vilâyetinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Kemaloğulları, küçük Muharremin doğumundan üç yıl sonra Türkiye ye temelli göçü gerçekleştirmişlerdir. Devlet bu beyler ve reayasına Türkiye de yerleşim bölgesi olarak Muş vilâyetinin Bulanık kazasını seçmiştir. Muharrem Erginin sülâlesinin Gögyeden Bulanıka göçleri bir buçuk yıl kadar sürmüş ve 1926 yılında tamamlanmıştır. Göç eden dört kabile mensubudur. Altı kabilenin mensupları ise orada kalmıştır
Muharrem Erginin aile arasındaki adı Behram-dır. Yaşlılar onun kendi aralarında Behram diye çağırırlar. Ancak nüfus kaydında adı Muharrem Ergin dir.
Ergin ailesi 11 çocuklu kalabalık bir ailedir. Babası Haydar ın ilk eşi Zöhreden İbrahim, Mah-yıldız, Celîl, Kamil ve Enver adlı beş çocuğu olmuştur. İbrahim ve kız kardeşi Mahyıldız ailenin Gürcistanda kalan tarafında yaşadılar. İbrahim Veteriner Profesör oldu. İbrahim ağabeyi ve Mahvılchz ablası vefat etmişlerdir.
Annesi Naime nin ilk eşi Aliden Bahri ve Mihriban adlı iki çocuğu vardı. Sonra babası Haydar ile annesi Naime evlendiler ve bu evlilikten de Bahri, Yıldız, Muharrem ve Fahrettin doğdu.
Muharrem Ergin ilk tahsilini Bulanık îlk Okulunda yapmıştır. İlk okulu bitirince en yakın yer olan Muş vilâyeti merkezinde orta okul açılmış, böylece Muharrem Ergin orta tahsiline devam etmek fırsatını bulmuştur. Orta okul sıralarında bu sefer lise ihtiyacı hasıl olmuş, Muharrem Ergin bu ihtiyacını da devlet parasız yatılı sınavına girerek karşılamıştır. Sınavı kazanan Muharrem Ergin kendisini Balıkesir Lisesinde bulmuştur.
İlk ve orta okulda çok parlak bir öğrencilik hayatı olan Muharrem Ergin Balıkesir Lisesinde de kendisini göstermiş ve o zamanlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bütün Türkiye ölçüsünde hazırlanan İftihar Listesi kitabına girmiştir.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolan Ergin, Reşid Rahmeti Arat, Ahmet Caferoğlu, İsmail Hikmet Ertaylan, Ali Nihat Tarlan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mecdut Mansuroğlu, Janos Eckmann, Ahmet Ateş, Abdülkadir Karahan, Mehmet Kaplan gibi hocaların öğretiminde başarılı bir yüksek tahsil hayatı sürdürerek 1946-1947 ders yılında mezun oldu. Bir yıl kadar Boğaziçi Lisesinde Türkçe öğretmenliği yaptı. 1950 yılında açılan asistanlık sınavını kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne asistan oldu.
Muharrem Ergin Türk Dili Kürsüsünde Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Aratın asistanı olarak o sıralarda Vatikan Kütüphanesinde ikinci yazması bulunan Dede Korkut Destanlarının karşılaştırmalı metni üzerinde doktora çalışmasına başladı. Doktora tezini 1954 yılında tamamladı. İki yıllık askerlik görevinden sonra da doçentlik çalışması olarak Dede Korkut Destanlarının hazırlamış olduğu karşılaştırmalı metninin gramerini ve sözlüğünü hazırladı ve bu çalışması ile 1962 yılında doçent unvanını aldı.
1964 yılının sonlarında Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat vefat edince Doçent Dr. Muharrem Ergin Eski Türk Dili Kürsüsü nün başkanı oldu ve bu görevi yaş haddinden emekli olduğu Temmuz 1990a kadar devam etti.
1964 yılında Özden Ergin ile evlendi. 1965 yılında Ergin çiftinin tek çocukları olan Çağrı dünyaya geldi. Muharrem Ergin 1971 yılında profesörlüğe yükseltildi. Profesörlüğe yükseltilirken biri Orhun Âbideleri diğeri Azeri Türkçesi adlı iki profesörlük takdim tezi sundu
1986 yılından Temmuz 1990a kadar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün başkanlığını da yürüten Ergin başarılı ve parlak bir akademik hayat geçirmiştir. Türkiye Millî Kültür Vakfının, Boğaziçi Yayın-evinin, Aydınlar Ocağının ve Milletler Arası Türkoloji Kongresinin üstün hizmet ve şeref armağanları ile taltif edilmiştir.
Prof. Dr. Muharrem Ergin Türkçeyi çok iyi konuşan bir hatiptir. Vurgulaması, tonlaması ve telaffuzu çok iyidir. Muharrem Ergin eser vermiş olan velud bir hocadır. Eserleri Türk dilinin ve kültürünün çeşitli sahalarına aittir. Başta meslekî eserleri gelir.
Meslekî eserlerinin en önde geleni Türk Dil Bilgisi adlı kitabıdır. İlk baskısı 1958 yılında Edebiyat Fakültesi yayınları arasında yapılan bu eserin genişletilmiş ikinci baskısı 1962 yılında yapıldı. Bu ikinci baskıdan yapılan üçüncü baskı ise özellikle SSCBye bağlı doğu bloku hocalarının ihtiyaçları için Bulgaristanda Sofyada 1967de Narodna Prosveta olarak yayımlanan baskıdır. Yine genişletilen eserin 1972 yılında dördüncü baskısı yapılmıştır.
Türk Dil Bilgisi üniversitelerde yazılan ve okutulan ilk Türk Dil Bilgisidir. Bu güne kadar Türkiye üniversitelerinin tümünde okutulan temel kitap olarak 1997 yılına kadar nin üzerinde yayımlanmıştır. Erginin bu eseri çeşitli ölçü ve hacimlerde Eğitim Enstitüleri, Yüksek Okullar ve Temel Bilimler Fakülteleri için yine Türk Dil Bilgisi başlığı ile, Lise 1 ve II için Türk Dili başlığı ile, Yaygın Yüksek Öğretimin kuruluşundan sonra Türkiye Üniversitelerinin her bölümünün öğrencilerinin okumaları için Üniversiteler İçin Türk Dili başlığı ile, yayımlanmıştır. Bu sonuncusunun 8. baskısı yapılmıştır.
Ergin’in ikinci meslekî eseri Osmanlıca Dersleri adlı ders kitabıdır. Eski yazının ve Osmanlıcanın üniversitelerde kapısını açan ve mükemmel bir antolojisi de olan Osmanlıca Dersleri, ilk baskısı 1958 yılında olan ve bu güne kadar 8 baskısı yapılan orijinal bir eserdir.
Muharrem Erginin ilmî araştırmaları ise Türk dilinin çeşitli saha ve devrelerini inceleyen eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eski Türkçe sahasında hazırladığı eseri Orhun Âbideleri adını taşır. 1970 te 100 Temel Eser serisinde ilk baskısı yapılan bu kitapta Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarının metinleri, tercümeleri, sözlüğü ve tıpkıbasımları yer almaktadır. 27 yıldan beri üniversitelerde ders kitabı olarak da okutulan bu eserin 20 baskısı yapılmıştır.
Çağatay Türkçesi sahasında hazırladığı eseri Ebülgazi Bahadır Hanın Şecere-i Terâkime adlı eseridir. Bu eser Tercüman 1001 Temel Eser serisinin 33. kitabı olarak 1974 yılında Türklerin Soy Kütüğü başlığı ile yayımlanmıştır.
Azeri Türkçesi sahasındaki ilk eseri Şehriyârın Haydar Bahaya Selâm I-II adlı iki şiirinin esas alınarak Şehriyâra yapılan nazireler ile birlikte Şehriyârın şiirlerinin dil özelliklerinin gösterildiği Azeri Türkçesi adlı kitabıdır. İlk (1971) ve ikinci (1981) baskısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları arasında yapılan bu eserin üçüncü baskısı 1986da Ebru Yayınevi tarafından yapılmıştır. Bu sahada hazırladığı diğer eseri de İstanbul Edebiyat Fakültesi yayınları arasında yayımlanan Kadı Burhaneddin Divanının transkripsiyonlu metnidir.
Türkiye Türkçesi sahasında hazırladığı eseri Dede Korkut Kitabıdır. Ergin Dede Korkut destanlarının karşılaştırmalı metni ile indeksini doktora tezi olarak, gramerini ise doçentlik tezi olarak hazırlamış ve bu eserlerin ilk baskıları Türk Dil Kurumu Yayınları arasında 1958 ve 1963 yıllarında yayımlanmıştır.
Muharrem Ergin hocalığının dışında bir düşünür, bir fikir adamıdır. Türkiyenin Bugünkü Meseleleri adlı dört baskısı yapılan eseri Ziya Gökalpten sonra bu sahada yazılmış en muhtı eserdir.
Ergin in diğer fikir eserleri arasında Sovyet Emperyalizmi, Balkanlar ve Türkiye (İstanbul 1974) ve Türkiyeyi Bu Güne Getiren Tarihi Seyir (Ankara, 1986) adlı eserlerini zikredebiliriz.
Onun gözlerden uzak kalan bir büyük eseri de 1945 ile 1988 yılları arasında yazdığı den fazla ilmî ve siyasî makaledir. Çeşitli dergiler ile Orta Doğu gazetesindeki yorumları Milliyetçiler Korkmayınız, Birleşiniz (Ankara 1976) adı ile yayımlanmıştır.
Erginin ilmî yorumları genellikle üniversite dergileri dışında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün aylık organı olan Türk Kültürü dergisinde görülür. İlim politikasını genellikle Aydınlar Ocağındaki çalışmalarında yapmış, siyasî yorumlarını ise Orta Doğu gazetesinde yayımlamıştır.
45 yılı aşan ilim hayatında bir çok üniversite hocası yetiştiren Erginin büyük bir hizmeti de Türkiye liselerindeki dil ve edebiyat öğretmenleridir. Bu gruba onun yazı, konferans, panel, seminer, sempozyum, kollokyum ve kongrelerdeki görüşlerinden faydalanan, başka bir söyleyişle Muharrem Ergin pınarından doyasıya, kana kana bilgi içen her yaştaki bir milliyetçiler ordusunu da ilâve etmek gerekiyor.
Ergin Türk milliyetçisi, Türk kültürcüsüdür. Türklüğü daima bölünmez bir bütün olarak görmüştür. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emeği geçmiştir. Ergin teşkilatçıdır, yönlendiricidir, idarecidir, liderdir. Bulunduğu grupta derhal fark edilen bir şahsiyete, müthiş bir ikna kabiliyetine sahiptir. Demirel hükümetine 100 Temel Eser serisini kabul ettiren kişilerin başında gelir. Zaten 100 Temel Eser serisi Erginin Dede Korkut hikayelerinin Türkiye Türkçesi tercümesi cildi ile başlamıştır.
Yine onun Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarının kuruluşunda devrin siyasî ekibine yaptığı olumlu telkinler ile bu müstesna müessese Türk milletine kazandırılmıştır
Ergin Milletler Arası ve Millî kongreleri, kol-lokyumları ile Türkoloji ilminin bir ilim disiplini olarak Türkiyede ve dünyada tanınmasında çok gayret göstermiş, bu müesseseler onun Genel Sekreterliği zamanında kökleşmiş ve gelenekleşmiştir.

Muharrem Ergin 6 Ocak 1995 Cuma günü öğleden sonra dört civarında evinde vefat etti. 9 Ocak 1995 Pazartesi günü saat 11.00de İstanbul Üniversitesi Merkez Binasında akademik tören yapıldı ve Muharrem Erginin eller üzerinde Beyazıt Camii ne taşınan cenazesi kılınan öğle namazından sonra Hasdal Mezarlığında toprağa verildi

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA

İSTANBUL ÜNÜVERİSTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FAKÜLTESİ PROFÖSÖRÜ

Eserleri

Türk Dil Bilgisi
Osmanlıca Dersleri
Dede Korkut Kitabı
Orhun Abideleri
Azeri Türkçesi
Türkiyein Bugünkü Meseleleri
Türklerin Soy Kütüğü (sadeleştirme)
Milliyetçiler Birleşiniz
Türk Dili 1 - 2
Kadı Burhaneddin Divanı.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prof.Dr. Muharrem Ergin’i Anma Toplantısı , 16 Aralık 2005, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul .
Türklük Bilimine kazandırmış olduğu, Orhun Abideleri , Oğuz Kağan Destanı , Dede Korkut , Kadı Burhaneddin Divanı , Türklerin Soy Kütüğü , Azeri Türkçesi , Osmanlıca Dersleri , Türk Dil Bilgisi gibi akademik eserlerin yanında, bugün eksikliğini, bütün sosyal alanlarda birkaç istisna dışında hissettiğimiz ve yaşadığımız Türklük bilincini de çalışma hayatı boyunca kendine ilke edinmiş olan Prof. Dr. Muharrem Ergin’in uçmağa varışının onuncu yılı münasebetiyle, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşen Seyhan Alışık tarafından Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda, 16 Aralık 2005 tarihinde bir günlük anma toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Bilgin’in açış konuşmaları ile başlamıştır.


Daha sonra, Doç. Dr. Gülşen Seyhan Alışık tarafından, Prof. Dr. Muharrem Ergin’in hayatına dair, aile içerisinden toplanan belge ve fotoğrafların da ilk kez sergilendiği, bir sunum gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Alışık, sunumunda Prof. Dr. Muharrem Ergin’in kökeni hakkında şimdiye kadar eksik ve kusurlu biçimde yansıtılmış olan bilgileri de tashih etme fırsatı bulmuş ve Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Türklük Bilimine bakış açısını, eserlerinin toplu bir değerlendirmesini yaparak konuklara yansıtmıştır.
Anma Toplantısının birinci oturumundaki ilk tebliğ sahibi olan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, resmi bir mazereti dolayısıyla İstanbul’a gelememesine rağmen, öğrencisi Prof. Dr. Sema Barutcu Özönder vasıtası ile “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Türk Diline Yaptığı Hizmetleri ve Meslek Arkadaşlığı” başlıklı bildirisini video bant ile dinleyicilere sunma imkânı bulmuştur.
Prof. Korkmaz bildirisinde, meslek hayatının ilk yıllarında Prof. Dr. Muharrem Ergin ile tanıştığını ve meslek hayatı boyunca kendisi ile daima birlikte hareket ettiğini açıklamış, bu çerçevede 1983 yılında yeniden yapılandırılan Türk Dil Kurumu bünyesindeki çalışmalarını ve mücadelelerini ayrıntılı bir biçimde anlatarak, söz konusu kurumun bugün de içinde bulunduğu sıkıntının kaynakları hakkında Prof. Ergin ve kendisinin ortak kanaatlerini ilk kez dinleyiciler ile paylaşmıştır. Prof. Korkmaz’ın tebliği, özellikle Türklük Biliminin bugün içinde bulunduğu kopukluğun sebeplerini teşhis ve tespit etmek bakımından çok ilgi çekmiştir.


Birinci oturumun ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Kafalı, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Fikrî Dünyası” başlıklı tebliğinde, Prof. Dr. Muharrem Ergin ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki meslektaşlığı sırasında, Türklük Bilimi konusunda özellikle Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarında,
Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümleri arasındaki mevcut işbirliği kapsamında ifade ettikleri fikirleri ve çarpıcı müzakere konularını dinleyicilere aktarmış ve bugün eksikliği şiddetle hissedilen bu işbirliğinin, sebep ve sonuçları hakkında Türklük Biliminin gelişimine katkıda bulunmak üzere fevkalade değerlendirmelerde bulunmuştur. Prof. Kafalı, özellikle Balıkesir’deki lise öğrenimi ve daha sonra İstanbul Üniversitesindeki yüksek öğrenimi sırasında Prof. Dr. Muharrem Ergin’in mensup olduğu sosyal çevrenin, Türklük Bilimi disiplininde çalışan diğer araştırmacıları da bir araya getirdiğini ve böylece kendisinin de dâhil olduğu farklı bilim dallarındaki araştırmacıların ortak bilinç ve heyecan ile Türk Millî Kültürünün birlik ve dirliğine hizmet etme fırsatı bulabildiklerini vurgulamıştır.
Prof. Nejat Diyarbekirli, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Millî Kültüre Hizmetleri” başlıklı tebliğinde, kendisinin uzun yıllar görev yaptığı Mimar Sinan Üniversitesinde Türk Sanatı bölümünün kurulması ve faaliyetine devam edebilmesi için Prof. Ergin’in yaptığı katkılar ile vermiş olduğu desteğe dikkat çekerek, Türklük Bilimine hizmet verilen her alanda, Prof. Ergin’in manevî desteğini yanında bulduğunu bildirmiştir.
Prof. Diyarbekirli, Genel Koordinatörlüğünü Prof. Ergin’in yaptığı ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından her üç yılda bir düzenli olarak organize edilen Milletler Arası Türkoloji Kongrelerinin açılış seremonilerinde, Prof. Ergin’in ricası üzerine görüntülü olarak Orhun Abideleri ve Orta Asya’ya yaptığı araştırma gezilerini de sunduğunu ve bu sunumların kendisinden talep edilmesinin, Prof. Ergin’in Türklük Bilimine olan bakış açısını da net biçimde ortaya koyduğunu ifade etmiştir.
Birinci oturumun son konuşmacısı, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal, “Prof. Dr. Muharrem Ergin ve Aydınlar Ocağı” başlıklı tebliğinde Prof. Ergin’in, Aydınlar Ocağı bünyesindeki faaliyetlerini ve 1980 öncesi Türkiye’nin içinde bulunduğu terör ve kaos ortamından kurtulabilmesi için Prof. Dr. Muharrem Ergin tarafından kaleme alınan ve ilk baskısı 1975 yılında, Aydınlar Ocağı yayınları arasında yayımlanan ve günümüze kadar toplam dört baskısı yapılan, Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri adlı eserinin, Türk Milli Kültürünün bekası için bugün de yeniden değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmuş ve Prof. Ergin’in akademik çalışmalarının yanında, Türkiye’nin partiler üstü millî siyaset çizgisinin belirlenmesinde gösterdiği hassasiyet ve heyecanı dinleyicilerle paylaşmıştır.

Öğleden sonraki ilk oturumun ilk konuşmacısı, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Dilcilik Anlayışı” başlıklı tebliğinde;Prof. Dr. Muharrem Ergin’in ilk baskısı, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları arasında yayımlanan ve daha sonra günümüze kadar birçok baskısı yapılan Türk Dil Bilgisi adlı eserini,
Türkiye Türkçesi üzerinde yapılan gramer çalışmaları ile biçim ve içerik açısından karşılaştırarak, her yönüyle akademik bir üslupla değerlendirmiştir. Prof. Ercilasun değerlendirmesinde, Prof. Ergin’in bu eserinde özellikle cümle yapısına verdiği önemi vurgulayarak, Türkiye Türkçesinin doğru ve kusursuz biçimde kullanımının, genç nesillerin kendilerini anlatma ve önceki nesilleri anlamaları için vazgeçilmez bir öneme haiz olduğunu belirtmiştir. Prof. Dr. Ercilasun, Türkiye Türkçesini özellikle yapı bilgisi olarak bütünüyle inceleyen bu eserin, önemini de günümüzde hâlâ üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta olduğunu ifade ederek vurgulamıştır. Prof. Ercilasun’un bildirisi, salonu dolduran İstanbul’daki çeşitli üniversitelerin Türklük Bilimi öğrencilerinin meslekî bilgi ve deneyimlerini zenginleştirmeleri bakımından çok yarar sağlamıştır.

Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Leyla Karahan; “Prof. Dr. Muharrem Ergin ve ‘Türk Dil Bilgisi’” adlı tebliğini, eşinin sağlık problemlerinden dolayı mazeret bildirerek, toplantıya katılamadığı için sunamamıştır.

Oturumun ikinci konuşmacısı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sema Barutcu Özönder, “Prof. Dr. Muharrem Ergin ve Orhun Abideleri” başlıklı bildirisine Prof. Ergin’in, ilk baskısı, 1970 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1000 Temel Eser serisinin ilk kitabı olarak gerçekleştirilen ve günümüze kadar otuz beş baskısı yapılan, Orhun Abideleri adlı eserinin önsözünden alıntı yaparak başlamıştır. Prof. Barutcu Özönder, bu önsözün önemini, kendine has üslubu ile çarpıcı biçimde vurgularken, Türklerin hacim itibarıyla günümüze kadar ulaşabilen yazılı ilk metinleri olan Orhun Abideleri’nin, Prof. Ergin tarafından, Türk Milletinden her kesiminin rahatlıkla kavrayabileceği bir biçimde hazırlandığını belirtmiştir. Prof. Barutcu Özönder bildirisinde, Orhun Abideleri’nden yaptığı orijinal alıntıları, bu çerçevede ilk kez sosyokültürel kaynakları da kullanarak yorumlamıştır. Eski Türkçe metinlerden içerik olarak farklı olan, bu farkından dolayı çok daha özenli ve titiz bir biçimde incelenmesi gereken Orhun Abideleri’nde, Türk Milletine yönelik buyruk ve öğütlerin taşıdığı anlamlar, günümüz şartlarına da uygulanabilirliği açısından, Prof. Dr. Sema Barutcu Özönder tarafından sunulan bu bildiriyle ilk kez metodolojik olarak Türklük Bilimi alanında çalışan araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.


Öğleden sonraki ikinci oturumun ilk konuşmacısı, Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Akpınar, “Prof. Dr. Muharrem Ergin ve Azerbaycan Türkçesi” başlıklı tebliğini, toplantı tarihinden iki gün önce geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı toplantıya katılamadığı için sunamamıştır.

Oturumun ikinci konuşmacısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Yavuz, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Öğreticiliği” başlıklı tebliğinde, Prof. Dr. Muharrem Ergin’in, lisans derslerinde öğrencilerine karşı olan müşfik ve sabırlı tutumu ile özellikle Azerbaycan Türkçesi derslerinden öğrenci olarak aldıkları hazzı ifade ederek,

üniversitelerde Türklük Bilimi öğretim programları kapsamında, Çağdaş Türk Şive ve Lehçeleri derslerinin ilk kez Prof. Dr. Muharrem Ergin tarafından uygulamaya sokularak, genç Türklük Bilimi araştırmacılarına yeni bir Türk Kültür Dünyasının kapılarının açıldığı üzerinde durmuştur.

.

Oturumun son konuşmacısı, Azerbaycan Türklüğünün tanınmış şair ve yazarı, Azerbaycan Cumhuriyeti eski İstanbul Başkonsolosu Abbas Abdullah, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Anayurdundaki Trajedilere Bir Bakış ve Bugünkü Durum” başlıklı tebliğinde; Prof. Dr. Muharrem Ergin’in mensup olduğu Türk boyunun, geçmişte maruz kaldığı sıkıntıları, tarihî bir perspektif çerçevesinde ele alarak,
Azerbaycan ve özellikle günümüzde Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan Borçalı bölgesinin Türk Kültür tarihindeki yeri ve önemini vurgulamıştır. Konuşmasında, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini de tarihî ve geniş bir bakış açısı ile değerlendiren Abdullah, ilk kez 1991 yılında Bakü’de kendisi tarafından ifade edilen “tek millet, iki devlet” kavramının günümüz Türklük Dünyasında daha geniş anlamda ele alınmasının zaruretini de sosyolojik ve siyasal gerekçeleri ile birlikte açıklamıştır.

Anma Toplantısının “Değerlendirme” başlıklı son konuşması, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Cihat Özönder tarafından gerçekleştirilmiştir.
Prof. Özönder, konuşmasına sunulan bildirilerin değerlendirmesi ile başlamış ve bu anma toplantısının düzenlenme gerekçesinin, Türklük Bilimi ve Türk Kültüründe birlik sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu, Prof. Dr. Ergin’in lise ve üniversite eğitimi sırasında tanıştığı ve akademik çalışmalarında bir ilke olarak ortaya koyduğu, Türk Kültüründeki birlik kavramının, partiler üstü siyasî içerikli eserlerinde ve konuşmalarında da aynı bütünlük içerisinde ifade edildiğini, gerçekleştirildiği yıllar itibarıyla son derece büyük öneme haiz olan Milletler Arası Türkoloji Kongrelerinin düzenlenmesi sırasında da Prof. Ergin’in, Türk Milli Kültürünün bütünlüğü ve bekasına yönelik hassasiyetini bizzat müşahede ettiğini ifade etmiştir.

Prof. Dr. Özönder, Prof. Dr. Muharrem Ergin’in akademik hayatı boyunca ortaya koymaya çalıştığı “Türklük Bilimi ve Türk Kültüründe bütünlük” kavramları altındaki bilinç ve inancın, bu anma toplantısı vesilesiyle, Türklük Bilimi araştırmacılarına yeniden ilke olmasını dileyerek, bu anma toplantısının söz konusu amaç doğrultusunda, bir başlangıç olması temennisi ile değerlendirmesini tamamlamıştır.Dr. C. Eralp ALIŞIK

Türk edebiyatı tarihinin en büyük âlimi Prof. fuat köprülü'nün derslerinde söylediği bir söz vardır: Bütün türk edebiyatını terazinin bir gözüne, dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine dede korkut ağır basar.

Dede korkut kitabının değerini ifade etmek için bundan daha güzel bir söz bulmak mümkün değildir. gerçekten dede korkut kitabı türk edebiyatının en büyük âbidelerinin, türk dilinin en güzel eserlerinin başında gelir."
(Prof. Dr. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, boğaziçi yayınları)
Kamil odur ki; koya dünyada bir eser, Eseri olmayanın, yerinde yeller eser.Mevlana.
26 Kasım 2012 02:01

gercekten super bir biografi sayın hocam. tebrik ederim.

http://Www.vpillssatis.gen.tr/index.html
http://Www.vpillssatis.gen.tr/musteri_yorumlari.html
http://www.dexebayi.com/
http://www.dambil-tr.com/
http://www.horkess.com/
http://www.e101.gen.tr/
http://www.slimshotbayi.com/
http://www.omercoskunbitkisel.com/
http://www.saunaesofmani.org/
http://www.saunaesofmani.web.tr/
http://www.panaxbayisi.com/
http://www.dokuzlucay.bbs.tr/
http://www.dokuzlucayi.com/
http://www.nicerdicer-tr.com/
http://www.guvenlikart.com.tr/
http://www.termalsaunasortu.com/
http://www.vibro-shape.org/
http://www.sismeyataks.com/
http://www.motorlutestere.gen.tr/
http://www.tostmakinasi.com/
http://www.caymakinasi.com/
http://www.super-fuelmaxx.com/
http://www.stilbabet.com/
http://www.tablosepeti.org/
http://www.legmagicbayi.com/
http://www.bright-use-x5.com/
http://www.tereson-siparis.com/
http://www.wonderlifts.net/
http://www.kuranogretmeni.com/
http://www.baldunyasibali.com/
http://www.ayakokusu.com/
http://www.spraywhite90bayi.com/
http://www.perfectslippersbayi.com/
http://www.zayiflamayakkabisi.gen.tr/
http://www.benzintasarruf.org/
http://www.zayiflamakorsesi.web.tr/
http://www.paintbullet.web.tr/
http://www.portakalsikacagi.com/
http://www.v-pills.bbs.tr/
http://www.paintzoombayi.com/
http://www.h2mopx5.com/
http://www.airebrasutyen.org/
http://www.gobekzayiflatmabandi.com/
http://www.dexe.bbs.tr/
http://www.saunaesofman.bbs.tr/
http://www.kibarlipanax.bbs.tr/