Forum » Özel Konular » Din » Dualar?m?zda Geçen AM?N Sözcü?ünün Ana Kayna??.
Yanıt Yaz Yeni konu Forumda ara

Yazan

Dualar?m?zda Geçen AM?N Sözcü?ünün Ana Kayna??.

27 Eylül 2016 18:45

Bizlerde ara?t?rma ve sorgulama özelli?i çok fazla geli?medi?i için, din ad?na anlat?lanlar? ve ö?retilenleri de hiç sorgulamadan hayat?m?za geçiriyoruz. Onun içinde büyük yanl??lar? hayat?m?za geçirmemiz, kaç?n?lmaz oluyor.

Bugün, üzerinde belki de hiç dü?ünmedi?imiz ve ara?t?rmad???m?z bir konu üzerinde, sizleri dü?ünmeye davet etmek istiyorum. Bizler dualar?m?z?n, yada olmas?n? istedi?imiz bir ?eyin, Allah dan iste?imizin bir onay? anlam?nda kulland???m?z, AM?N kelimesi üzerinde olacak.

B?L?YOR MUSUNUZ B?LM?YORUM AMA ÂM?N SÖZCÜ?Ü KUR’AN DA BU ANLAMDA H?Ç GEÇMEZ. Böyle bir örnek de yoktur. Çok ilginç de?il mi sizce? Hâlbuki bizler için ana kaynak ve referans Kur’an d?r. Onun ö?retisi ile özellikle ?man?m?z? ya?amaya, inanc?m?z? ?ekillendirmeye özen gösteririz.

Bizler âmin kelimesini, KABUL ET ALLAH IM anlam?nda kullan?r?z. Ama bu kelime Kur’an literatüründe bu anlamda hiç geçmedi?i halde, bizlerin diline nereden girmi?tir diye ?öyle bir ara?t?rd???n?zda, HER ZAMAN OLDU?U G?B? YAHUD?LER KAR?IMIZA ÇIKAR.

Yahudiler, H?ristiyanlar?n ve biz Müslümanlar?n içine kendi inanç ve itikatlar?n? öyle sokmu?lard?r ki, bugün ne H?ristiyanlar nede biz Müslümanlar, Yahudilerin inanc?m?za soktu?u hurafe ve bat?l? istesek de inançlar?m?zdan, atamaz durumuma gelmi?iz. Çok ilginçtir, Yahudilerde, H?ristiyanlarda ve biz Müslümanlar da, bu kelime dini konularda çok s?k kullan?l?r.

ÂM?N SÖZCÜ?Ü, KUR’AN DA KULLANDI?IMIZ ANLAMINDA GEÇMED??? HALDE, YAHUD?LER?N BUGÜN ELLER?NDEK? TEVRAT TA, HIR?ST?YANLARIN ELLER?NDEK? ?NC?LLERDE GEÇER. Tabi orijinallerinde oldu?unu sanm?yorum, olsayd? Kur’an da da geçerdi. Peki, neden kendimize hiç sormuyoruz, neden Kur’an da kulland???m?z anlam?nda hiç geçmedi?i halde, bizler özellikle bu kelimeyi benimseyip kullanm???z? San?r?m dü?ündürücü olan bu k?sm?.

Bu kelimeyi Yahudiler, antik ça?dan beri dualar?n?n sonunda kullan?rlarm??. Bu kelimenin nereden geldi?i konusunda anlat?lan öyle bir rivayet var ki, do?rusu kafan?z? iyice buland?rmamak için, ondan bahsetmek istemiyorum. Amac?m?z kafa kar??t?rmak de?il sorgulayarak, ara?t?rarak inanc?m?z? ya?amakt?r.

Bu kelime Hz. ?sa döneminde de?il, çok daha sonralar? H?ristiyanl??a girdi?i anla??l?yor. Âmin kavram?n?n kullan?m?, Hristiyan azizlerinden ?ehit Justinus un zaman?nda kullan?lmaya ba?land???, özellikle vaftiz törenlerinde kullan?ld??? bilgisi geçer kay?tlarda.

Peki, Müslüman toplumlar bu anlamda ÂM?N kelimesiyle ne zaman tan??m??lard?r desek, nas?l bir cevap al?r?z. Kur’an da bu kelime kör, inkarc? anlam?nda geçer, ama bu anlamda hiç geçmedi?ine göre, peygamberimizin bu kelimeyi günümüzde kulland???m?z anlamda kulland???n? söylememiz, asla do?ru olmaz. Bu kelimeyle Müslüman toplumun, peygamberimizin ölümünden sonra, yakla??k 250–300 y?l sonra, ortaya ç?kan hadislerle, toplumun inanc?na girdi?i rivayet ediliyor.

Hadis konusu onun içindir ki, çok dikkatli olmam?z gereken bir konudur. Dikkatli olmad???m?z takdirde, ?slam a rahatl?kla fitne-fesat, bat?l sokulabilecek bir kap?d?r. Peygamberimiz sa?l???nda, onun için Kur’an d???ndan hadis naklini yasaklam??t?r. Bu yasak, dört halife devrinde de titizlikle devam etmi?tir.

?slam toplumunda ÂM?N kelimesi, öyle çok dilimizdedir ki, neredeyse her konuda kullan?r?z. Buna bende dâhilim, itiraf ediyorum. Peki, bu sözcük bizlere nas?l ve hangi yöntemle girmi?tir? Verece?im örnekten, hadis naklinin ne derece toplum içinde etkili oldu?unu ve bu konuda nas?l dikkatli olmam?z gerekti?ine, güzel bir örnek oldu?una inan?yorum.

Ebu Hureyre rad?yallâhu anh anlat?yor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “?MAM ÂM?N DEY?NCE S?Z DE ÂM?N DEY?N. Z?RA K?M?N ÂM?N? MELEKLER?N ÂM?N?NE TEVAFUK EDERSE GEÇM?? GÜNAHLARI AFFED?L?R.” ?bn ?ihâb der ki: “RESULULLAH ALEYH?SSALÂTU VESSELÂM ÂMÎN DERD?.” (Buhârî Ezân 112; Müslim, Salât 72, (410); Muvatta, Salât 44, (1, 87); Ebu Dâvud, Salât 172; Tirmizî, Salât 185; Nesâî, ?ftitah 34, 35; ?bn Mâce ?kâmet 14).

Bugün ?slam toplumunun, ÂM?N kelimesini kullanmas?ndaki en büyük etken, bu rivayet edilen hadis. Dü?ünebiliyor musunuz, tek kan?t bu rivayet. Peygamberimizin de âmin dedi?ini rivayet ediyor. Bu bilgi do?ru olabilir mi? Ne yaz?k ki ?slam dininde kan?tlar?m?z, delilimiz Kur’an olmay?nca, i?in ucunun nerelere varaca?? da hesap edilemiyor. Lütfen ?unu unutmayal?m, peygamberimiz yaln?z Kur’an ? ya?am?na geçirmi?, yaln?z Kur’an ? referans alm??, onun d???na asla ç?kmam??t?r. Bunu Kur’an dan anl?yoruz. Sizce Kur’an da tek kelime bile geçmeyen bir sözü, peygamberimizin kullanm?? olabilece?ine, ihtimal veriyor musunuz?

Ben buna ihtimal bile vermiyorum, peki neden? Çünkü peygamberimiz ÜMM?YD?, yani o günkü toplumun hurafe ve bat?l bata??na batm??, Ehli kitaba tabi de?ildi. Ümmi kelimesinin Kur’an da anlat?lan anlam?, Ehli kitaba tabi olmayan toplum anlam?ndad?r. Tabi bunu da topluma, okuma yazma bilmeyen anlam?nda anlatm??lard?r. Bu durumda peygamberimizin, Allah ?n tebli? etti?i Kur’an da bu anlamda tek kelime bile geçmeyen ÂM?N kelimesini, Yahudilerden ve H?ristiyanlardan esinlenerek, peygamberimizin kullanm?? olaca??na, ihtimal vermiyorum. Do?rusunu Rabbimiz bilir.

Tüm bunlar? yazd?ktan sonra, bu konudaki dü?üncemi de yazmak isterim. Gerçektende bizler, buna benzer o kadar çok konuyu sorgulamadan kabul ediyoruz ki, bu konu di?erlerinin yan?nda biraz basit kal?r. Allah niyetlerimize göre de?erlendirme yapaca??n?, as?l olan iyi niyetle hareket etmek oldu?unu anlat?r. Ama ara?t?rmam?z? ve dü?ünmemizi de elbette, özellikle bizlerden ister.

Müslüman toplumlar? olarak bizler, ÂM?N kelimesini, KABUL ET RABB?M?Z anlam?nda kullan?r?z. Bu kelimenin geçmi?ini bilmeden, dü?ünmeden dilimize bu anlamda girmi?tir. Tertemiz kalbimizle Rabbimize dualar?m?z?n kabulünü dileriz. Bu kelimeyi kulland???m?z için, günaha girdi?imizi ben ?ahs?m ad?na dü?ünmüyorum. Çünkü bizim bu kelimeye verdi?imiz anlam aç?k ve Rabbimize duam?z?n kabulünün rica edilmesinden ba?ka bir ?ey de?ildir. Yani dilimize girmi? ve anlam? da bizlerce bellidir. Bunu da Yaradan biliyor. Örne?in baz? karde?lerimiz, TANRI kelimesi Kur’an da geçmez, onun için söylemek günaht?r derler. Hâlbuki Tanr? kelimesi ?lah anlam?nda kullan?r ki, buda Kur’an da geçer. Önemli olan hangi anlamda kullan?ld???d?r.

Ancak beni tedirgin eden ve yine bana göre bu kelimeyi kullanmamam?z gereken bir yer var ki, oda namazlar?m?zda, Fatiha suresinden sonra, ayette hiç geçmedi?i halde, ÂM?N dememizdir. Namaz Allah ?n huzuruna durdu?umuz bir and?r ki, onun huzurunda çok daha dikkatli ve ne söyledi?imizin çok daha bilincinde olmam?z?n, daha titiz davranmam?z?n gerekti?i bir and?r.

Bu konuda, daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu konuyu gündeme getirmemdeki amac?m, birileri bizleri din ad?na yüzlerce y?ld?r, kendi menfaatleri ad?na kullan?yor. Allah emretmedi?i halde, bizleri bunlarda Kur’an dan d?r diyerek, Allah ?n yolundan uzakla?t?r?yor. Bunun fark?na var?lmas? ad?nad?r bütün çabam.

Art?k bizlerin sorgulayarak, Kur’an ?n s?n?rlar?n?n d???na ta?madan, ?slam ? ya?amam?z?n bilinçli, her konuda sorgulayabilen toplumlar olmam?z?n, zaman?n?n geldi?ine dikkat çekmektir amac?m.

Sayg?lar?mla
Haluk GÜMÜ?TABAK

http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel