Forum » Fikri Olanlar » Eğitim » Karakalem Teknikleri
Yanıt Yaz Yeni konu Forumda ara

Yazan

Karakalem Teknikleri

27 Eylül 2016 13:49

Gölgelendirme: Göglelendirme çizimlerinizin gerçekçi görünmesi için gereken temel tekniktir. Çizilen obje ka??da aktar?l?rken ?????n geli? yönü ve etkili oldu?u alanlar dikkat ile gözlemlenmelidir. I????n ula?mad??? veya daha az ula?t??? bölümlere gerekli koyuluklarda yap?lan gölgelendirmeler resmedilen objenin tek boyutlu olmad???n? göstermek için etkili bir yöntemdir. Gölgelendirme yaparken tonlama oran?na göre de?i?en yumu?akl?ktaki hareketler kullan?lmal?d?r.

Tarama: Çizilen objenin yüzeysel yap?s?n? aktarmak için iyi bir yöntemdir. Örne?in;silindir biçimli bir vazo resmediliyor ise enine do?rultuda kenarlarda daha çok koyula?an bombeli çizgiler çizimdeki objenin yüzeyi hakk?nda fikir verecektir. Öte yandan cam kola ?i?esi gibi bir nesne için boyuna do?rultudaki bombeli çizgiler ?ekli daha anla??l?r bir hale getirecektir.

Yumu?atma: Gölgeler ile ?????n bulu?tu?u s?n?r?n keskin olmas? gerçekçili?i zay?flatacakt?r. Bu durum için bir parça pamuk, peçete vb.yard?m?yla s?n?r bölgesindeki keskinli?i yok edebilirsiniz. Baz? gölgeleri daha pürüzsüz ve koyu bir ?ekilde resmetmek için biraz su kullanman?n kimseye zarar? olmayacakt?r. Ama dikkatli olun. Yumu?atma için kulland???n?z prosedürün ayn?s?n? pamu?unuzu birazc?k ?slatarak tekrarlaman?z yeterli olacakt?r.

Silgi ile Ayd?nlatma: I????n oldukça güçlü bir ?ekilde yo?unla?t??? yerler için silginizi bir kalem gibi kullanabilirsiniz. Çizim süreci boyunca ka??tta grile?meler yani elinize bula?an karakalem kal?nt?lar?n?n ka??d? boyamas? durumu olu?abilir. ?lk ba?ta bu farkl?l?k göze çarpmasa da ???k ile gölgenin gerçekçi z?tl???n? zay?flatabilir.

Yuvarlak Gölgelendirme: Baz? durumlarda gölgelerin daha da yumu?ak ve pürüzsüz gözükmesi arzulanabilir. Bu tarz gölgeler için yuvarlak hareketler ile gölgelendirme yapman?z yeterli olacakt?r. Hafif gölgelerde sorun olmasa da daha koyu gölgenlendirmelerde do?rultulu hareketler(yukar? ve a?a??) kullan?ld???nda tarama efekti olu?acak ve istenilen do?all?k elde edilemeyecektir.

Kalemin Sivrili?i Gölgelendirme ve taslakland?rma süreçlerinde,yumu?ak gölgelerde, koyu olmayan gölgelerde kaleminizin ucu ne kadar kör veya ba?ka bir deyi? ile yumu?ak ise o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz. Çinilemdekini and?ran sert taramalar, oldukça karanl?k gölgeler, sert s?n?r hatlar? veya mürekkep tarz? bir kontrast(kar??tl?k) için ise kaleminizin ucunu sivriltmeniz yeterli olacakt?r.

Kaynak: http://www.erturgutsanatmerkezi.com/izmir-muzik-kursu/grafik-tasarim-kursu-izmir.html