27 Mayıs 2024 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32558 YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAHKİM VE ARABULUCULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tahkim ve Arabuluculuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tahkim ve Arabuluculuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ESTAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tahkim ve Arabuluculuk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, kişiler arası hukukî uyuşmazlıkların tahkim veya arabuluculuk yoluyla çözümüne ve uyuşmazlıklar sebebiyle bozulan menfaat dengesinin yeniden tesisine katkı sağlamak.

b) Alternatif uyuşmazlık çözümlerinin geliştirilmesine ve etkin şekilde uygulanmasına yönelik olarak; ulusal ve uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarını da kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, proje geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

c) İlgili kamu, özel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olmak; bu çalışmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların alternatif uyuşmazlık çözümlerine katkı sunmak, uygulamada alternatif uyuşmazlık çözümlerinin etkin ve verimli şekilde kullanılmasının yol ve yöntemleri konusunda kurum ve kuruluşlar ile bireyler nezdindeki farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

b) Tahkim ve arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözümünün uygulama alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak, bu konularda araştırma yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, projeler yürütmek.

c) Faaliyet alanları ile ilgili bireysel yetenekleri geliştiren ve sosyal sorumluluk amacı taşıyan seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.

ç) Resmî ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, hukuk uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi ve uzman listeleri oluşturmak, Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve Merkez listelerinde yer alan kişiler arasından hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi veya uzman tavsiye etmek.

d) Faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

e) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

g) Tahkime ve arabuluculuğa ilişkin konularda öğrencileri araştırma yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Merkezin amacıyla ilgili olan benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürün görevinin sona ermesi halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planlarının uygulanması ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini uygulamaya koymak.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirilmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Özat Milli Eğiİm Akademisini savundu gerekçesini açıkladı Özat Milli Eğiİm Akademisini savundu gerekçesini açıkladı

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek ve karara bağlamak.

b) İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliğine yönelik ön çalışmalar yapmak, ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam en fazla on iki üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yaparak önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kuruluna istişari nitelikte görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.