Eğitimi "sektör" olarak algılayan tüccar eğitim anlayışı

"İstanbul'da MEB'e bağlı özel eğitim kurumu statüsünde bulunan eğitim kurumlarının sayısı hızla artıyor"

Eğitimi "sektör" olarak algılayan tüccar eğitim anlayışı
11 Kasım 2008 - 12:56
1923 ruhundan uzaklaşan ve her geçen gün ticarileşen eğitim sistemimiz bir rant kapısı olmuştur.Kayıt dönemlerinde okullarımızda bağış adı altında toplanan paralar aileleri perişan etmekte;yoksul insanlarımız kraldan çok kralcı kesilen idareciler karşısında en temel haklarını kullanırken adeta sadaka ister konumuna düşürülmektedirler. Resmi okullarımız kurs ve çeşitli adlar altında toplanan paralarla özel okul harcamalarıyla yarışır hale gelmiştir.Resmi eğitim kurumlarındaki bu anlayışın sebebi, özel eğitim kurumlarıyla olan olumsuz anlamda iç içeliktir.Hiçbir ulus kapitalizmin kurallarına göre "ulusal eğitim politikası" oluşturmaz. Ne yazık ki bugün ülkemizde piyasa kurallarıyla ulusal eğitim politikası oluşturuluyor.Bunun sonucu olarak Eğitim sistemimizde tüccar eğitimciler ve tarikatlar etkili bir güce kavuşmuştur.Okul okul dolaşıp başarılı öğrencileri dershanelerine ve özel okullarına para almadan kaydeden tarikatlar ve tüccarlar yaptıkları reklamlarla yüzbinlerce çocuğumuzu özel öğretim kurumlarına çekmektedirler.Oysa öğretimde sonuca dayalı taahhütte bulunmak hukuken suçtur;ahlaken ise şarlatanlıktır.Dershane sayısı son altı yılda yüzde yüz artmıştır.Bu da gösteriyor ki artık piyasa kurallarının hakim olduğu bir sistemle karşı karşıyayız. Eğitimi bir sektör olarak algılayan tüccar eğitim anlayışı, Ulusal Eğitim Politikamız değildir.Bu anlayış, bozulmuş bir sistemin arabesk görüntüsüdür. Bugünkü eğitim anlayışı, hızlı test çözebilen bireyler-müritler yetiştirme üzerine kuruludur. Bu bir "Ulusal Eğitim Politikası" olamaz;olsa olsa neyin nasıl olacağının bilinmezliğinin arabesk bir ifadesi olabilir. "Gemisini kurtaranın kaptan olduğu" bir toplum, ulusal hassasiyetlerini yitirmiş demektir.Bugün hepimiz biliyoruz ki içi boşaltılmış ve görselliği ön plana almış bir eğitim zihniyeti egemendir.Kamuoyunun ve duyarlı kesimlerin bunu görmeleri gerekir. Düşünen,sorgulayan,erdemli,suya sabuna dokunan, duyarlı, birey olabilen ama bencil olmayan bir nesle muhtacız.Bu da ancak ve ancak Mustafa Kemal'in, Mustafa Necati'nin,Hasan Ali Yücel'in, İsmail Hakkı Tonguç'un oluşturdukları evrensel ve ulusal eğitim politikalarıyla mümkündür; bu politikanın özü ne bedevi kültürüdür ne de kapitalizmdir;bu politikanın özü ANADOLU'dur.İSTANBUL'DA PİYASA KURALLARIYLA ÖZELLEŞTİRİLEN VE CEMAATLEŞTİRİLEN EĞİTİM SİSTEMİA) ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI SAYISAL OLARAK DEVLET'E AİT EĞİTİM KURUMLARINI GEÇTİ İstanbul'da MEB'e bağlı özel eğitim kurumu statüsünde bulunan eğitim kurumlarının sayısı 2008 Ekim rakamlarına göre 2338'e; devlete ait eğitim kurumlarının sayısı ise 2020'ye yükseldi.Böylelikle kurum bazında, özel eğitim kurumları sayısal olarak kamuya ait eğitim kurumlarının önüne geçti. 2008 Ekim verilerine göre İstanbul'da bulunan eğitim kurumları:**Devlete ait eğitim ve öğretim kurumu sayısı:2020a)İlköğretim Okulu:1334 b)Lise ve Anadolu lisesi:306 c)Meslek Okulları(Mesleki ve Teknik lise,İmam Hatip Lisesi):216 d)Eğitim Merkezi(Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi):64 e)Okul Öncesi Eğitim Kurumu:51 f)Özel Eğitim,Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Veren Kurumlar:49**Özel sektöre ait eğitim ve öğretim kurumu sayısı:2338a)Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu:428 b)Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu:379 c)Özel Dershane:635 d)Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi:251 e)Özel Etüd Eğitim Merkezi:51 f)Özel Muhtelif Kurs Veren Kurumlar(Bilgisayar,muhasebe,yabancı dil...):594 g)Milli Eğitim Bakanlığı'nın Denetimi Dışında Olan Özel Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri:(Sayıları tam olarak bilinmiyor ) MEB'e kayıtlı özel eğitim kurumlarının dışında İstanbul'da "eğitim danışmanlık şirketi" adı altında faaliyet gösteren yüzlerce şirket SBS, ÖSS ve yabancı dil dersleri vermektedirler.Söz konusu şirketlerin denetimi sadece maliye ile ilgili olup yasal olarak MEB'in denetimi dışındadırlar.Bunların dışında, çeşitli adlar altında bürolarda eğitim ve öğretim faaliyetleri de sürdürülmektedir.Bu tip büroların sayısı da azımsanmayacak ölçüdedir. Bir diğer denetim dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ise cemaat evleridir.İstanbul'da bu tür evlerde, dershaneye giden ve derslerinde başarılı olan öğrenciler disipline edilmek amacıyla artı bir eğitime tabi tutulmaktadırlar.Elbette ki ideolojik şartlanmalar da bu eğitimin bir parçası olmaktadır.Etüd merkezi ve yurt olarak kullanılan bu evlerin sayısının da çok fazla olduğu bilinmektedir.B) EĞİTİM KONUSUNDA ANAYASA'NIN DEVLET'E YÜKLEDİĞİ GÖREVLER YERİNE GETİRİLMİYOR**Anayasa'ya göre eğitim ve öğretim faaliyetleri devletin denetimi ve gözetimi altında yapılır.Eğitim parasızdır ve devlet yeterli kaynağı eğitime aktarmakla görevlidir.Bu yükümlülüğe rağmen bütçeden ayrılan kaynak eğitimde sadece personel ücretlerini karşılayabilecek düzeydedir.2008 Bütçesi'nde eğitime ayrılan pay yaklaşık 18 milyar dolardır.15 milyon öğrencinin ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim aldığını düşündüğümüzde söz konusu pay çok yetersizdir;oysa yabancı ilaç şirketlerine ödediğimiz bir yıllık ilaç parası ise 24 milyar dolardır.Bu payla devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. **Anayasa'ya göre;Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.Bu sosyal devletin görevidir.Oysa istanbul'da özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler büyük sıkıntı yaşamaktadırlar.Bu konuda aileler ne yapacaklarını bilemez durumdadırlar.Devlet'e ait özel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren kurum sayısı 49'dur.Bu kurumların yetersizliği bu alanda da Anayasal bir hak ihlalidir.Bu boşluğu İstanbul'da sayıları 251 olan özel kurumlar doldurmaktadır.Özel eğitime muhtaç çocukların aileleri bu hizmeti ne yazık ki para karşılığı alabilmektedirler. ** Siyasiler, bütçeden eğitime yeterli kaynağı aktarmak yerine, son yirmi yıldır eğitimin özelleştirilmesi doğrultusunda kamuoyu oluşturmaya çalıştılar.Gelinen noktada yetersiz eğitim payıyla kamuya ait eğitim kurumları öğrencilerden toplanan paralarla eğitim-öğretim yapabilmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı da bu gerçeği doğrulamış ve okullarda 27 çeşit başlık altında para toplandığını bizzat Bakan tarafından ifade edilmiştir. **Bağış adı altında toplanan kayıt ve kayıt yenileme parası:Söz konusu kayıt parası İstanbul'da semtlere göre değişiklik göstermektedir.Bedel olarak 50 ytl ile 7000 ytl arasında değişmektedir.Veliler bu konuda şikayetçi olsalar da " gemisini kurtaranın kaptan olma duygusu" daha ağır basmaktadır.Yani bu alışverişten veliler de ebeveyn olarak mutlu da olabiliyorlar.Çocuklarını iyi bir okula kaydetmenin sevinci Anayasa ihlalinin önüne geçebiliyor.Öğrencilerin binbir güçlükle kazanarak girdiği Anadolu Liseleri de kayıt parası olarak 3000-5000 ytl aralığında bağış talep ediyorlar.Bunun yanında bazı gözde okullar da kayıt yenileme parası olarak 2000 ytl para talep edebiliyorlar.Öğrenciler ve veliler bu parayı veremeyeceklerini, yoksulluklarıyla ispat etmek zorunda tutuluyorlar.Bu da öğrencilerimizi okul idareleri karşısında mahcup duruma düşmeleri durumunu doğurmakla beraber gelecekleriyle ilgili travmalar yaratmaktadır.Kayıt paraları konusunda,milli eğitim müdürlüklerinin tavrı ise "Başınızın çaresine bakın;fakat aldığınız bağışların medyaya yansımamasına dikkat edin" şeklindedir.Söz konusu harcama kalemlerinin yüksekliği pek çok veliyi özel okullara yönlendirmektedir.Veliler, devlet okullarında yapacakları masraflarla özel okul ücretleri arasında pek bir fark olmadığını görmüşlerdir. **Okul idarecileri söz konusu kayıt paralarını özel sektör anlayışı içinde işlevsel harcamalardan çok görselliği öne alan harcamalar için kullanmaktadırlar.Veliler artık eğitimin niteliğinden çok okullarda kullanılan teknolojik materyalle ve test çalışmalarının olup olmadığıyla ilgileniyorlar.Nicelik, niteliğin önüne geçmiştir. **Öğrencilerden para talep edilmesi Devlet kurumu ve çalışanlarının öğrencilerin gözünde değer yitirmesi sonucunu doğuruyor.Aynı zamanda Devlete ait eğitim kurumlarının "diploma verme prosedürünü yerine getiren araçlar" olarak görülmesine yol açıyor. **Okul idarecileri Cumhuriyet'in temel nitelikleri doğrultusunda eğitimin kalitesini artırmak yerine süslü püslü etkinliklerle bir yerde yarışmaktadırlar.Bu aynı zamanda tüccar eğitim anlayışının Cumhuriyet ideallerinin önüne nasıl geçtiğinin somut bir göstergesidir. **Devlet okullarında hafta sonlarında düzenlenen kurslar- özellikle ilköğretim okullarının 4-5-6-7.sınıflarında yapılıyor- bir başka parasal alan yaratıyor.Veliler çocuklarının notlarının yükselmesi için bu kursların olması gerektiğine inanmış durumdalar.Çünkü eğitim ve öğretim ülkemizde ne yazık ki sonuca dayalı bir faaliyet olarak görülür oldu. **İstanbul'da Devlet'e ait okul öncesi eğitim veren anaokulları da ihtiyaca cevap vermemektedir.Devlet'e ait müstakil anaokulu sayısı 51'dir.Bu alandaki boşluk da özel eğitim kurumları tarafından doldurulmuştur.Özel okul öncesi eğitim kurumu sayısı(anaokulu) 379'dur. Anne ve babalar bu özel kurumlara aylık 350-1400 ytl ücret ödemek zorunda kalıyorlar. **Meslek liselerine yönlendirilmeyen öğrenciler, liseden sonra iş aramaya başladıklarında işverenin birtakım beceri ve bilgiler talep ettiğini görüyor.Halk eğitim merkezlerinin yeterli sayıda olmayışından bu alanda da özel eğitim kurumları bu boşluğu doldurmaktadır.İstanbul'da özel muhtelif kurs veren kurumların sayısı 594'tür.Bu sayı her yıl artmaktadır.C)İSTANBUL'DA BULUNAN DERSHANELERDE TARİKAT VE TÜCCAR ZİHNİYETİ EGEMEN OLDU**Devlet'e verilen diğer bir Anayasal görev de" öğrencilerin eğitim kurumları vasıtasıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun bir eğitime yönlendirmektir." Ne yazık ki bu yönlendirme yapılmamaktadır.Bütün öğrenciler akademik eğitime tabi tutulmaktadır.Oysa ilköğretim beşinci sınıftan sonra yönlendirmenin yapılması artık zorunluluk halini almıştır.Bunun yanında ailelerin beklentileri de eğitimin gerçekleriyle örtüşmemektedir.Mesleki yönlendirmeye ailelerin büyük bir bölümü soğuk bakmaktadır.Meslek kavramı toplumsal bilince yerleşmediğinden, aileler çocuklarının akademik eğitim alarak üniversite okumalarını ve aynı zamanda kendi hayallerini de bu yolla gerçekleştirmek isterken gerçekçi olmayan bu anlayışla dershanelere ve özel kurslara binlerce ytl ücret ödemektedirler. **Ticari zihniyetle yönetilen bazı dershaneler aynı zamanda emek sömürüsü de yapmaktadır.İstanbul gibi denetimin olmadığı bir şehirde yüzlerce öğretmen sigortasız çalıştırılmaktadır.Ataması yapılmamış öğretmen adayları bu dershanelerde günde 10 saat çalıştırılabilmektedir. Öğretmenlere verilen ücret de aylık 250 ile 600 ytl arasında değişmektedir.Öte yandan üniversite öğrencileri de az bir ücret karşılığında öğrencilere etüd saatinde eğitmenlik yapmaktadırlar. **İstanbul'da MEB'e kayıtlı 635 dershane,51 özel etüd merkezi ve bu sayıların çok üstünde kaçak kursların varlığı bilinmektedir.Toplumun eğitim konusunda yeterli bir bilince sahip olmaması ve yanlış yönlendirmelerin devam etmesi bu sayıları daha da yükseltecektir. **İstanbul'da dershanelerin büyük bir bölümü tarikat bağlantılıdır.Tarikat bağlantılı bu dershaneler; isimlerini satarak,değişik adlar altında zincir oluşturarak,promosyon ve abartılı reklam yaparak son 7 yılda büyük sayılara ulaşmışlardır.Bu dershaneler aynı zamanda etüd merkezi-yurt şeklindeki evlerde eğitim yapmakta ve bu sayede ideolojik misyonlarını da yerine getirmektedirler.Abi ve abla diye nitelendirilen, yine bu evlerden yetişmiş olan çoğunluğu üniversite öğrencisi eğitmenlerce bu evlerde belli bir misyonun eğitimi yapılabilmektedir. **Tarikat bağlantılı dershaneler okul idareleriyle kurdukları iletişim yoluyla başarılı öğrencilerin ev telefonlarını alabilmektedirler.Böylece öğrencilerin ailelerine ulaşarak çeşitli vaatlerde bulunup öğrenciyi dershanelerine yazdırabiliyorlar. Başarılı öğrenciler ya tamamen ücretsiz ya da az bir ücret karşılığında dershanede ve evlerde eğitime tabi tutuluyorlar.İstanbul'da bazı okullarda idarecilerin özellikle tarikat bağlantılı dershanelere kolaylık sağladığı bilinmektedir.Bu okullarda idareciler duyuru yaparak söz konusu okul öğrencilerine bu dershanelerin yüzde kırk indirim yapacaklarını söyleyebiliyorlar. Elbette bu da haksız rekabeti beraberinde getiriyor.Özellikle bu tür dershanelerin bürokrasiyle içiçe olmaları çeşitli basın organlarına da yansımaktadır. **Yasa ve yönetmelikler dershanelere basında reklam yasağı getirmiştir.Dağıtacakları tanıtım amaçlı broşürlerin de bulundukları il valiliklerine 15 gün önce vermeleri zorunluluğu vardır.Buna rağmen uygulamada bu kurala uyulmadığı görülmektedir.Basında haber adı altında "gizli reklamlar" yapılmaktadır.Öte yandan dağıtılan broşürlerde öğrencilerin fotoğrafları ve adları,öğrencilerin kazandıkları söylenilen okulları yer almakta bu bilgiler de hiçbir denetime tabi tutulmamaktadır.İstanbul'da büyük rakamlara ulaşan dershanelerin denetimi ne yazık ki yapılamamaktadır.Öte yandan MEB'e kayıtlı olmayan kaçak kursların denetimi de başka bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu kaçak kurslar kolluk kuvvetlerin ve savcıların görev alanına girmektedir;çünkü Devlet'in denetim ve gözetimi altında yapılmayan eğitim suçtur. BASINDAN HABER BAŞLIKLARI **FEM başarıya doymuyor Altın Başak Fem dershanesi OKS sınavında olduğu gibi ÖSS sınavında da istediği başarıyı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor14 Temmuz 2008 Gözde gazetesi **Femin gururları basına tanıtıldı Fem Dersanesi, düzenlediği bir basın toplantısıyla OKS ve ÖSS'de derece yaparak ilk bin kişi arasına giren öğrencilerini basına tanıttı. 15 Temmuz 2008 çağdaş kocaeli **KİLİS FEM BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ OKS sonuçlarına göre Kilis FEM Dershanesi, 12 öğrencisini Fen liselerine, 20 öğrencisini Anadolu öğretmen liselerine, 109 öğrencisini ise Anadolu liseleri ve diğer liselere yerleştirdi Zaman Gazetesi 10 agust 2007 **Fem Dersanesi İftar Yemeği 14/09/2008 Özel Serhat Eğitim işletmeleri A.Ş Fem Dershanesi Kuzuluk Termal Otelde iftar yemeği verdi. Yemek öncesi Türk Tasavvuf Musikisini Yaşatma Derneği tarafından okunan ilahiler ve sema gösterileri izleyenler tarafından beğeniyle izlendi. FEM Özel Serhat Eğitim işletmeleri A.Ş genel müdürü Sabahattin Gökdemir Yaptığı kısa konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerek "Bu inanışla ilçemizde eğitime ciddi yatırımlar yaptık Fem Dershanesiyle Erimez Öğrenci yurduyla eğitime katkı sağlamaya çalışmaktayız, davetimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum " dedi. Ardından Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Yazar Vehbi Vakkasoğlu. Akyazı Kaymakamı Erdoğan Beypınar da birer konuşma yaparak bu iftar vesilesiyle bir araya gelişimize vesile olanlara teşekkür ettiler. Akyazıhaber **Fem dershanesinde eğitim gören öğrencilerle karne günü büyük sevinç yaşandı. Okullarından karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini ilk olarak okul çıkışı dershaneye gelerek, emeği geçen dershane öğretmenleriyle paylaştı. marmaris gündem 30 ocak 2008 **Haftalarıdır süren heyecanlı bekleyiş ardından OKS ve ÖSS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış, bununla birlikte başarı elde eden Kurumlar ve Öğrenciler kendini hissettirmeye başladı. Fem Dershanesi gerek Nizip gerekse Türkiye Genelinde yine rekor başarı elde etti. yesilnizip.com **17 Haziran 2007 günü gerçekleştirilen Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından dershaneler derece yapan öğrencilerini basına tanıtmaya devam ediyor. Yapılan sınavda büyük başarı gösteren AKSU FEM Dershanesi, dün öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla başarılı öğrencilerini basına tanıttı. kahramanmaraş haber **Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sevgi Çiçeği Anafen Dershanesi tarafından 23-24 Kasım 2007 tarihlerinde 7'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan seviye belirleme sınavına hazırlık ilk adım sınavında 800 öğrenci arasından ilk 3'e giren öğrenciler ile okullarından sınava giren öğrenciler arasında birinci olan öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene öğrencilerin yansıra velilerde iştirak etti. (Cihan Haber Ajansı) 17.01.2008 **[Gaziantep Fem ve Anafen Dershaneleri'nin ortaklaşa düzenlediği 'Altın Çocuk ve Altın Gençler Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. 5 bin 500 öğrencinin katıldığı sınavda ilköğretim 7 ve orta öğretim 11. sınıf öğrencileri arasında ilk 100'e girenlere, Anafen Dershanesi tarafından, hediye çeki, mp4 çalar ve bisiklet hediye edildi. Cihan Haber Ajansı) 21.11.2007 **Sakarya`nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı Feridun Turan, Ortaöğretim Kurumları Sınavı`nda (OKS) ilçe çapında dereceye giren 8 FEM Anafen öğrencisini makamında kabul etti. zaman 20/7/2008 **1Ortaöğretim Kurumları Sınavı`nda (OKS) Türkiye birincileri arasında yer alan Sakarya Özel Ufuk Işık İlköğretim Okulu ve FEM Anafen Dershanesi öğrencisi Şule İdacı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran tarafından dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi. zaman 7/15/2008 **FEM Dershanesi, 2007 ÖSS'de şampiyon olan üç öğrencisine birer otomobil hediye etti. İstanbul Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleşen ve Kadir Çöpdemir'in sunduğu törende bir araya gelen 5 bine yakın öğrenci, arkadaşlarını alkışlarla destekledi. Otomobillerini İstanbul Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu'ndan aldı. Uzun yıllar Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) çıkardığı şampiyonlarla adından söz ettiren FEM Dershaneleri'ni "Görünen köy kılavuz istemez." diye tarif eden İstanbul Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu, 2007 ÖSS sınavında birinci olan üç öğrencinin otomobil anahtarlarını vererek kutladı. Ayrıca ikincilere 5 bin YTL para ödülü takdim edilirken, ilk ona giren diğer altı öğrenciye bilgisayar ve burs verildi. Sunucu Kadir Çöpdemir, neşeli esprileri ile programda keyifli dakikalar yaşattı.12 ocak 2008 ZAMAN GAZETESİ **Ana Fen ve FEM dershanelerinde gerçekleştiren "Başarıya İlk Adım Sınavı"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Gülen Kolejinde düzenlenen törenle verildi. Gülen Koleji bahçesinde gerçekleştirilen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü, Cumhuriyet Başsavcısı, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenci velilerin yanı sıra vatandaşlarda katıldı. iskenderun gazetesi 5/6/2008 **Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan Çorlu FEM Dershanesi öğrencilerini makamında kabul etti.cihan haber2007 **Bayburt Valisi Musa Küçükkurt, FEM Dershaneleri Bayburt Şubesi'ne veda ziyaretinde bulundu.cihan hab aj.4 12 2007 **Cuma, 20 Ekim 2006 Fem Dershanesinin Türkiye genelinde başlattığı çalışmalar ve bünyelerine yeni şube katarak gücünü artırırken bunun bir örneği de 136. şubesini açılışını da Borçka ilçesi de gerçekleştirdi. Borçka Cumhuriyet Meydanında yapılan dershane açılışına Artvin Valisi Cengiz Aydoğdu, ilçe Kaymakamı Ogün Bahadır, Belediye Başkanı Oral Küçük, İl Özel İdare Genel Sekreteri Çetin Demirkaya, ... İl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, İl Milli Eğitim Müdür vekili Yusuf Çakır, Fem dershane Borçka Şubesi Müdürü Nazım Karakoyun ve Vatandaşların katılımlarıyla açılışa gerçekleşti 08 haber **Türkiye genelinde 152 şubesi ile eğitim alanında söz sahibi olan ve üniversite hazırlık sınavlarında büyük başarılara imza atan FEM Dershaneleri, Ereğli Şubesi'ni hizmete açtı. Açılış törenine Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Ereğli Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Alaplı Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Taşıran, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alaplı Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Taşıran ve Ereğli Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da yaptıkları konuşmada FEM'i överek, yeni dersanenin hayırlı olması dileğinde bulundu. Cihan 06 Mart 2008, Perşembe **Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan ödül gecesine Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, Bozüyük Belediye Başkanı Ahmet Berberoğlu, Yalçınkaya Dershaneleri Genl Müdürü Gültekin Sağlam, Fem Dershanesi Müdürü Arif Kurtgözü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut DEMİR , eski Milli Eğitim Müdürü Erol Dübek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çıbık ve okul müdürlerinin yanı sıra pek öğrenci velisi katıldı. Ödül Gecesi'nde İlköğretim Okullarından 6., 7. ve 8. sınıflarla lise öğrencileri arasında her sınıfın kendi gurubuyla yapılan seviye tespit sınavında dereceye giren başarılı öğrencilere ödülleri verilerek, ayrıca geceye katılan Asya Finans öğrencilerine de 1yıllık eğitim sigortası sözünde bulunuldu. İlk üçe giren İlköğretim dalında 9 öğrenci ile lise dalında 36 öğrenci sınavlara hazırlıklarda kullanabilecekleri yardımcı ve test kitapları ödüllerinin yanı sıra Afyon'da 5 yıldızlı bir otelde tatil ile de ödüllendirildiler. Ayrıca ödül töreninin ardından sergilenen stand-up gösterisi tüm izleyenleri kahkayaya boğdu. milli irade gaz.Tarih : 13.03.2007 **Kumru ANAFEN DERSANESİ dün akşam tüm eğitim kurumlarında çalışan okul idarecilerine Makrube ziyafeti verdi. Ziyafete Kumru Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Hocaoğlu'nun yanı sıra şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları da katıldı.Ayrıca Samsun Kumrulular Derneği ve Emekli Şube Müdürü Kemal Döleş'in de katıldığı makrube ziyafetinde Akkuş'tan bazı okul müdürleri de yer aldı.15 may 2008 kumru haber.com **Anafen Dershanesi, Talepleri Karşılamak İçin Çanakkale'de İkinci Bir Şube Açıyor. Bugüne Kadar Oks'de Birçok Türkiye ve Çanakkale Birincisi Çıkaran Anafen Yoğun Talebe Cevap Verebilmek İçin İkinci Şubesini Açıyor. sonhaberHaber Yayın Tarihi: 08.08.2008 **Yalova'nın eğitimine başarılı çalışmalarıyla katkı sağlayan FEM Dershanesi, ÖSS'de derece yapan öğrencilerini Dizüstü Bilgisayar ve Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. 2005 - 2006 yılında Yalova'dan Türkiye derecesi yapan FEM dershanesi öğrencilerini Yalova Milli Eğitim Müdürü Şevki GENÇ ödüllendirdi. Ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürümüz Şevki GENÇ Beyin elinden alan öğrencilerin hem sevinç, hemde mutlulukları gözlerinden Yalova Haber **Malkara Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş'nin FEM Dershaneleri Malkara şubesinde düzenlemiş olduğu iftar yemeği. ilçe müftüsü, milli eğitim müdürü, daire müdürleri, banka müdürleri, okul müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ulusal ve yerel basın ve iş dünyasından birçok davetlinin katılımıyla büyük ilgi gördü. (Cihan Haber Ajansı) 28.09.2007 **Sabah Dershanesi Eğitim Kültür salonunda verilen yemeğe Ereğli Milli Eğitim Müdürü Recep Ataç, Şube Müdürleri Hikmet Sevgi, Yavuz Candan, Şahika Koleji Müdürü Recep Varol, Sabah Dershanesi Müdürü Abdüsselam Göktürk, Okul Müdürleri ve idareciler katıldı. erhaber 2008 **Adıyaman Özel Hügem dersanesi ve İkbal Koleji'nin gerçekleştirdiği iftar yemeği büyük ilgi gördü. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hasan Alaköse, şube müdürleri, okul müdürleri ve özel misafirlerin katıldığı yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi. CİHAN H. 18.09.2008 **Edirne'de faaliyet gösteren Özel Arda ve Meriç Eğitim Kurumları iftar yemeği verdi. Geleneksel hale getirilen iftar yemeği kurum bünyesinde bulunan Serhat Koleji yemek salonunda verildi. İftar ilin üst düzey yetkililerini, eğitimcileri ve esnafı aynı çatı altında buluşturdu. Edirne Valisi Mustafa Büyük, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Tayyip Özdurmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Demirci ve çok sayıda daire müdürü katıldı. İftar öncesine Özel Arda ve Meriç Eğitim Kurumları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, konuklara okulu gezdirerek bilgi verdi. (Cihan Haber Ajansı) 10.09.2008 **Gaziantep Safa Fem ve Anafen Dershaneleri Genel Müdürü Ahmet Demir, her yıl olduğu gibi 2008 yılında da büyük başarılara imza attıklarını söyledi.Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şişman, gençlerden daima zirveleri hedeflemelerini isterken, Şehitkamil Belediye Başkanı Metin Özsarslı da Gaziantep'in 1 milyon 250 bin nüfusunun 700 binini 18 yaş altı bireylerin oluşturduğuna dikkati çekti. Gençlere sahip çıkılmanın zorunluluk olduğunu belirten Özkarslı, bunu başaramadıkları takdirde geleceğe emin adımlarla yürümenin imkansız olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardandan ÖSS, OKS ve SBS'de Türkiye ve il dereceleri elde eden öğrenciler, dizüstü bilgisayar, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Program, kokteylle sona erdi. (CİHAN) 28/08/2008 **OKS ve ÖSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Erzincan FEM dershanesi İl genelinde başarılı öğrencilerini basına tanıttı. Sonuçları ile ilgili bir açıklama yapan dershane müdürü Cavit Sivaslıgil, Erzincan için Türkiye ile yarışan FEM-ANAFEN Dershaneleri 2008 ÖSS ve OKS sınavlarında rekor bir başarıya daha imza atmıştır,dedi.erzincan.net 15 temmuz 2008 **OKS'de Sarıkaya'da ilk 12'ye giren Maltepe Dershanesi öğrencileri Kaymakam Yaşar DÖNMEZ'i makamında ziyaret etti. Türkiye'de dershanelerin eğitimin bir parçası haline geldiğini söyleyen Kaymakam Yaşar DÖNMEZ " Herkesin artık bunu böyle kabullenmesi gerekiyor"dedi. DÖNMEZ "Türkiye'de dershanecilik artık okul kadar önemli bir ihtiyaç haline geldi, dershanecilik mademki Türkiye'nin artık bir gerçeği eğitimde bu şart artık. O halde yerleşim birimlerinin tümünde dershane olması hatta birden fazla dershaneler olması son derece önemli"dedi. Dershanelerin sadece ticari bir müessese olmadığını vurgulayan Kaymakam Yaşar DÖNMEZ " Öğrencilere ve ilçe'nin genel ekonomisinede bir hizmettir"dedi. . Başarılı öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa DEMİR'i ziyaret etti. Vahap Güzey (Eğitimiş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı)
Bu haber 5113 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum