Eğitim kurumuna atamada alan öğretmenliği şartı

MEB'nın ''Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği''nde yapılan değişiklikle, ''Yönetici olarak atanmak istenilen ..

Eğitim kurumuna atamada alan öğretmenliği şartı
09 Ağustos 2011 - 16:14

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ''Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği''nde yapılan değişiklikle, ''Yönetici olarak atanmak istenilen eğitim kurumuna, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni'' olmak şartı getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Değişikliğe göre, eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin, duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranacak. -ATAMALARDA ÖZEL ŞARTLAR- Yöneticilerde aranacak özel şartlarla ilgili maddede de değişiklik yapıldı. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılacak. Bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atanacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunan atölye, laboratuvar ya da meslek dersi öğretmenlerinden, yönetmeliğin ''EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda'' belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilecek. Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılacak. Ancak, öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan, yine yönetmeliğin ''EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda'' belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilecek. Bu eğitim kurumlarının dışında kalan diğer bazı eğitim kurumu yöneticiliklerine; atanmak için başvuruda bulunanlardan formda belirtilen alan öğretmenleri ayrıca ek puan alacak. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları hariç diğer eğitim kurumlarının; müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl, (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl, (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl, (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranacak. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının; müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl, (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl, (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl, (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı gerekecek. -MÜDÜRLÜK SEÇME SINAVI AYRI OLARAK YAPILACAK- Yönetmelikteki değişiklikle, eğitim kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına ilk defa atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapılacak. Seçme sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda uygulanacak. Müdürlük seçme sınavı ayrı olarak, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı birlikte yapılacak. Sınavlar eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi farklı tarihlerde de gerçekleştirilebilecek. Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile bu yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan şartları taşımaları kaydıyla istemeleri halinde müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilecek. -SEÇME SINAVINDAN 70 PUAN VE ÜSTÜ ALANLAR BAŞARILI OLACAK- Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına, bu yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla; mevcut yöneticiler, daha önce yöneticilik yapmış olanlar, bu yönetmeliğin 25. maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmış olanlar, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da istemeleri hâlinde başvuruda bulunabilecek. Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında; askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, eğitim kurumlarındaki askerlik hizmetinde geçen sürelerinin tamamı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı, özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3'ü değerlendirilecek. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir defa atama yapılacak. Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, ataması yapıldığı halde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Bu durumda olanlar bu sınav sonucuna dayalı olarak tekrar atama isteğinde bulunamayacak. Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Bu sınavlarda 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılacak. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edecek. Yönetmelik, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları da yeniden düzenledi. Müdürlerin yanı sıra müdür yardımcıları ve müdür başyardımcıları da isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalara ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalara başvurabilecek. Zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden, eğitim kurumu müdürleri ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 5 yıl geçmeden eğitim kurumu müdürü; eğitim kurumu müdür başyardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür başyardımcısı; eğitim kurumu müdür yardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür yardımcısı olarak atanma isteğinde bulunamayacak. -ATAMALAR OCAK-ŞUBAT AYLARINDA YAPILACAK- Müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar yılın Ocak-Şubat aylarında yapılacak. Atamalarda puan eşitliği halinde öncelik sırasında da yine puan eşitliği bulunması halinde adayların katılımı da sağlanarak kura yoluna başvurulacak. Görev yerleri ''Yöneticilik görevinden alınma'' maddesi kapsamında değiştirilenler aradan 3 yıl geçmedikçe ayrıldıkları eğitim kurumuna yönetici olarak atanma isteğinde bulunamayacak

Bu haber 2082 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort