Eğitim-İş, Anadolu Lisesi yönetici atamalarının iptalini talep etti

Eğitim İş Sendikası Anadolu Liselerine 15.05.2010 tarihinden sonra yapılan yönetici atamalarının ...

Eğitim-İş, Anadolu Lisesi yönetici atamalarının iptalini talep etti
01 Mart 2011 - 09:37
Eğitim İş Sendikası Anadolu Liselerine 15.05.2010 tarihinden sonra yapılan yönetici atamalarının geri alınması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Mahkeme kararının sadece bir il için uygulanmasının mümkün olmayacağı vurgulanan dilekçede hukuka aykırı olan uygulamadan vazgeçilmesi talep edildi… Eğitimiş Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası GENEL MERKEZİ Sayı : 400/410/778 24.02.2011 Konu : Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Liseleri Yöneticiliğine yapılan atamaların Türkiye genelinde iptali hk. T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KONU: Danıştay 2. Dairesi’nin 03.11.2010 tarih ve 2010/3883 E. sayılı kararı doğrultusunda 15.05.2010 tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Liseleri Yöneticiliğine yapılan atamaların sadece Adana İli ile sınırlı olarak iptal edilmesi yönündeki 543/8356 sayılı genelgenin geri alınarak, işaret edilen Danıştay kararı doğrultusunda, bu kapsamdaki okullara yapılan 15.05.2010 tarihinden sonraki tüm yönetici atamalarının tüm Türkiye genelinde iptal edilmesi gerekliliği hakkında. Genel Müdürlüğünüzce 07.02.2010 tarih ve 543/8356 sayılı genelge ile 81 il valiliğine gönderilen yazınızda “ ...söz konusu kararla ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirme sonucunda kararın 15.05.2010 tarihinden sonra Adana ilinde ilgi a yönetmeliğin 21. Maddesi kapsamında Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri müdür başyardımcılığına yapılan atamaların iptal edilmesi suretiyle uygulanması sonucuna varıldığından ilgi c makam onayı gereğince bu kapsamda Adana ili hariç diğer illerde geriye dönük herhangi bir atama iptali yoluna gidilmeyecektir...” denilmektedir. Oysaki Danıştay 2. Dairesi’nin 03.11.2010 tarih ve 2010/3883 E. sayılı kararı gereğince 15.05.2010 tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Liseleri Yöneticiliğine yapılan atamalarının tümünün tüm Türkiye genelinde iptal edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; Danıştay söz konusu kararında, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8/2 maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu fıkra aynen şu şekildedir. (2) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır. Anılan kararda “...anılan mevzuat hükümlerine göre, her türdeki Anadolu Liseleri ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile aynı kapsamda değerlendirildiği, bu okullara öğretmen atamalarının aynı sınavla gerçekleştirildiği ve anılan yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenler ile kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atananlara, yeniden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilme olanağının tanındığı, aynı kapsamda sayılan bu eğitim kurumları arasında öğretmenler açısından yer değiştirme suretiyle atanma hakkının bulunduğu anlaşıldığından, her türdeki Anadolu Liseleri Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin yöneticiliklerine atanma açısından, Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleriyle aynı kapsamda değerlendirilmemesi ve Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerinin yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arsından atanma koşulunun aranmamasında ve bu nedenle eksik düzenlemeden dolayı anılan 8. Maddenin 2. Fıkrasında mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır...” şeklinde bir gerekçe sunarak yönetmeliğin 8/2. Fıkrasının yürütmesini durdurmuştur. Diğer yandan davacının, 15.05.2010 tarihinden sonra yapılan yönetici atamalarında Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından yapılmayan atamaların iptali talebi hakkında; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8/2 maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden Adana İlinde anılan yönetmeliğin 21. Maddesi kapsamında müdür başyardımcılığına Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından yapılmayan atamaların hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Bununla birlikte davacının, müdür başyardımcılığına atanmak amacıyla başvurması ve bu kapsamdaki atamaların il bazında gerçekleştiği göz önüne alınarak isteminin Adana İli sınırlı tutularak kabul edilmesi gerektiği de kararda ifade edilmiştir. Bu değerlendirmelerden hareketle, 15.05.2010 tarihinden sonra yapılan yönetici atamalarında Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından yapılmayan atamaların, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8/2 maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden iptal edilmesi zorunludur. Kararın bir bölümdeki atamaların iptalinin Adana ili ile sınırlı tutulmasının sebebi, davacının menfaati kapsamında bir kararın verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Mahkeme davacının bu talebini sadece onun menfaati çerçevesinde değerlendirme zorunluluğu bulunduğu için Adana ili ile sınırlı olarak bir iptal kararı vermiştir. Esasen 15.05.2010 tarihinden sonra yapılan atamalar yukarıda işaret edilen yönetmelin 8/2. fıkrasının yürütmesinin durdurulması nedeniyle dayanaksız kalmış ve hukuka aykırı hale gelmiştir. Bu sebeple bu atamaların tamamının Türkiye genelinde iptali zorunludur. Mahkeme kararlarının yürürlüğü, doğuracağı hukuki sonuçlar konusundaki temel ilkeler değerlendirildiğinde, kararda sadece Adana ili ile sınırlı bir çerçeve çizilmesi hukuk tekniği gereği kararın doğrudan etkisinin ifadesidir. Ancak Bakanlığınızca bu durumun bu çerçevede dar yorumlanarak sadece Adana iline teşmil edilmesi mahkeme kararının yerine getirildiği anlamına gelmeyip kararın uygulanmasının etkisizleştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda genelge ile yapılan atamaların sadece Adana ili ile sınırlı tutularak iptal edileceği, diğer illerde herhangi bir atama iptalinin söz konusu olmayacağının ifadesi, mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi anlamına gelmektedir. Bu durumun ise söz konusu düzenlemeyi tesis eden kamu görevlilerinin kişisel sorumluluklarını doğuracağı bilinmesi gerekmektedir. Bu itibar ile Danıştay 2. Dairesi’nin 03.11.2010 tarih ve 2010/3883 E. sayılı kararı doğrultusunda 15.05.2010 tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Liseleri Yöneticiliğine yapılan atamaların sadece Adana İli ile sınırlı olarak iptal edilmesi yönündeki 543/8356 sayılı genelgenin geri alınarak, işaret edilen Danıştay kararı doğrultusunda, bu kapsamdaki okullara yapılan 15.05.2010 tarihinden sonraki tüm yönetici atamalarının tüm Türkiye genelinde iptal edilerek sonucun tarafımıza bildirilmesini talep ederiz. Yüksel ADIBELLİ GENEL BAŞKAN
Bu haber 2749 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum