Devlet, yüzde 8 üzerinden zam verdi

2014 yılında devlet yüzde 8 zam uygulayacak.

Devlet, yüzde 8 üzerinden zam verdi
29 Ekim 2013 - 17:42
Taban aylığa değilde, aylık katsayıya bağlı olarak belirlenen sosyal yardım ve ücretlere 2014 yılında yüzde 8 zam uygulanacak. Bilindiği üzere, Memur Sen temsilcisi Ahmet Gündoğdu ile hükümet arasında imzalanan mutabakat metnine göre 2014 yılında memurlara sadece taban aylığa brüt 175 (net 123 lira) lira zam verilecek. Bunun dışında bir zam alınamayacak. Görüşmeler sırasında hükümet kanadı yüzde 3+3 zam teklifinde bulunmuştu. Ancak 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısında yer alan bazı ücret, ödeme ve sosyal yardımlara yapılan zam miktarı yüzde 8 olarak belirlendi. İŞTE BAZI ZAM MİKTARLARI - Çavuş, onbaşı ve erlerin harçlıkları 2014 yılında yüzde 50'ye yakın arttırılacak. - Geçici köy korucularının görevdeyken aldıkları maaş yüzde 8,1 oranında artacak. - 15 yıl hizmeti olup 55 yaşını dolduranlara SGK tarafından bağlanan aylık yüzde 8,1 artacak. - Kıbrıstaki Türk Birliğinde görev alacak çavuş, onbaşı ve erlerin maaşlarına yüzde 50'ye yakın zam yapılacak. - Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, verilen maaş yüzde 13 arttırılacak. - 65 yaşını dolduran ve muhtaç olan Türk vatandaşına verilen aylık yüzde 8 arttırılacak. - Muhtaç durumda bulunanlara verilen engelli aylığı yüzde 8 arttırılacak. Yine engellinin bakımını üstlenen muhtaç durumdaki kişiye verilen aylık yüzde 8 arttırılmaktadır. - Silikos hastalarına verilen aylık yüzde 8,1 artırılacak. - Tayın bedeli miktarı arttırılmadı. - Tıp fakültelerindeki intörlere verilen maaş yüzde 8 oranında arttırılacak. - Cezaevlerindeki idare memuru öğrencilerine verilen aylık yüzde 8,1 oranında arttırılacak. - İl Genel Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına ve meclis üyelerine verilen huzur hakkı binde 4 oranında arttırılacak. - Belediye başkanlarının aylıkları brüt 175 liraya denk gelecek şekilde arttırıldı. -İŞTE BÜTÇE KANUNU TASARISININ İLGİLİ BÖLÜMÜ IV. DİĞER ÖDEMELER 1- 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinde yer alan (400), (350) ve (300) gösterge rakamları, 1/1/201431/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (586), (520) ve (455) olarak uygulanır. 2- 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan (11.500) gösterge rakamı ile ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan (8.500) gösterge rakamı, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (12.432) ve (9.189) olarak uygulanır. 3- 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan (800), (700) ve (600) gösterge rakamları, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (1.172), (1.040) ve (910) olarak uygulanır. 4- Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 1.335 Türk Lirasını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek tutarda ücret ödenir. Bu personelden, - Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen tutarın 1/2'si, - Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4'ü, - Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti, - Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5'i, ödenir. Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen kapsama girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz. 5- Onuncu Kalkınma Planının Özel İhtisas Komisyonlarında raportör olarak fiilen görev yapanlara bu hizmetlerinin karşılığı olarak bir defaya mahsus olmak üzere, diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi tutulmaksızın (80.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 6- 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır. 7- 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin; a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının" ibaresi, (b) ve (c) bentlerinde yer alan "teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının" ibareleri ile (e) bendinde yer alan "teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının" ibaresi; 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde "(1.632) gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde uygulanır. b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının" ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan "bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının" ibaresi, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde "(670) gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde uygulanır. 8- 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan (5.750) gösterge rakamı, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (6.503) olarak uygulanır. 9- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun birinci maddesinde yer alan (1.620) gösterge rakamı, ikinci maddesinde yer alan (4.860) ve (3.240) gösterge rakamları ile geçici 2 nci maddesinde yer alan (7000), (8000) ve (9000) gösterge rakamları, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde sırasıyla (1.751), (5.253), (3.502), (7.567), (8.648) ve (9.729) olarak uygulanır. 10- 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez. 11- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 32 nci maddesinde yer alan "en yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katı" ibaresi "1.180 Türk Lirası" şeklinde uygulanır. 12- 2547 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinde yer alan (4.350) gösterge rakamı, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde (4.702) olarak uygulanır. 13- 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 19, 21 ve 22 nci maddeleri, 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 18, 19 ve 20 nci maddeleri ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 15, 16 ve 17 nci maddeleri gereğince oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir. 14- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında" ibaresi, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde "(638) gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır. 15- 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan (3000) gösterge rakamı, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde (3.243) olarak uygulanır. 16- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan (6000) ve (2200) gösterge rakamları, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (6.026) ve (2.226) olarak uygulanır. 17- 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde "2.280" rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır. 18- 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine, her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar ödenecek toplantı ücreti (her toplantı için 3 kişiyi geçmemek ve bir yılda altı toplantıyı aşmamak üzere) 93 Türk Lirasıdır. 19- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 224 Türk Lirasını geçemez. 20- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 106 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu tutarı %50'sine kadar artırmaya yetkilidir. 21- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi uyarınca kurulan Yüksek Sağlık Şurasının tabii üyelerine her toplantı günü için (1.000), diğer üyelerine ise (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, yılda 12 toplantı gününü geçmemek üzere huzur hakkı ödenir. 22- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük 11,60 Türk Lirası ödenir. Tüm gönüllülere ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı 150.000'dir. 23- Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif kanunlarda yer alan gösterge rakamları 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde kendileri için (6.503), dul eşleri için (5.203), diğer yakınları için (3.619) olarak uygulanır. Memurlar net
Bu haber 724 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum