Devlet Memuru Siyasi Parti Toplantısına Katılabilir Mi? Danıştay'dan Flaş Karar

Kamuda görev yapan ve 657 sayılı yasaya tabi olan devlet memurları siyasi parti toplantısına katılabilir mi? Siyasi parti toplantısına katılan devlet memuruna ceza verilebilir mi? Toplantıya katılmak siyasi faaliyete girer mi? Danıştay'dan flaş kararın detayları şöyle:

Devlet Memuru Siyasi Parti Toplantısına Katılabilir Mi? Danıştay'dan Flaş Karar
27 Eylül 2021 - 12:14
Danıştay 12. Dairesi, siyasi parti toplantısına katılan devlet memuru ile ilgili olarak verdiği kararda salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
Olayda, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacıya 'siyasi parti toplantısına katıldığı için, bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir.
İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile bu kararı iptal etmiştir:
Yasa koyucu, bir toplantıya katılmanın ötesinde bir takım faaliyetleri cezalandırmayı amaçlamıştır.
Davacının katıldığı toplantı kamuya açık bir faaliyet değildir.
Davacının salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından.
Danıştay bu kararı onamıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2020/4814
Karar No: 2021/2377
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Belediye Başkanlığı - . / .
VEKİLİ : Av. .
KARŞI TARAF (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
DAVA KONUSU İSTEM:
İstanbul İli, . Belediye Başkanlığında belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (o) alt bendinde belirtilen disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle, bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması, ancak öğrenim durumu nedeniyle yükselebileceği derecenin son kademesinde bulunduğundan dolayı, bu cezanın, aynı maddenin beşinci fıkrası uyarınca 1/4 oranında aylıktan kesme cezası şeklinde uygulanmasına ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 12/10/2017 tarih ve E:2014/1814, K:2017/4798 sayılı bozma kararına uyularak; dava konusu işlemin dayanağı olan 657 sayılı Kanun'un 125/D-(o) maddesinde yer alan "fiilen faaliyet" ibaresinden hareketle, yasa koyucunun, bir toplantıya katılmanın ötesinde bir takım faaliyetleri cezalandırmayı amaçladığı sonucuna ulaşılması ve davacının katıldığı toplantının kamuya açık bir faaliyet olmadığı hususu birlikte değerlendirildiğinde, davacının salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:
Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının

ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu haber 153 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum