Dershaneleri kapatacak yasada 5 önemli tehlike

ME­B’­de 40 bin ki­şi­yi tas­fi­ye eden ve eği­ti­me dar­be ola­rak ni­te­len­di­ri­len ka­nun ta­sa­rı­sına mu­ha­le­fet­ten ve uz­man­lar­dan önem­li iti­raz­lar gel­di.

27 Şubat 2014 - 15:54

Ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan, ME­B’­de 40 bin ki­şi­yi tas­fi­ye eden ve eği­ti­me dar­be ola­rak ni­te­len­di­ri­len ka­nun ta­sa­rı­sına mu­ha­le­fet­ten ve uz­man­lar­dan önem­li iti­raz­lar gel­di. Ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı du­ru­mun­da Mil­li Eği­tim sis­te­min­de 5 önem­li so­run ile kar­şı­la­şı­la­ca­ğı­nın al­tı çi­zil­di. Bu­na gö­re: 1- Mil­li Eği­ti­m’­in ha­fı­za­sı si­li­ne­cek: Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile il ve il­çe­ler­de gö­rev ya­pan 40 bin do­la­yın­da yö­ne­ti­ci­nin gö­rev­den alın­ma­sı ile bir an­lam­da Mil­li Eği­ti­m’in ida­ri ha­fı­za­sı si­li­ne­cek. 2- Kad­ro­laş­ma­nın önü açı­la­cak: Okul mü­dür­le­ri ata­ma­la­rı­nın va­li­le­rin yet­ki­si­ne bı­ra­kıl­ma­sı, si­ya­sal ik­ti­dar­la­rın mü­da­ha­le­si­ne da­ha açık ha­le ge­ti­ril­me­si an­la­mı­na ge­le­cek. 3- İk­ti­da­rın is­te­di­ği öğ­ret­men ola­cak: Öğ­ret­men­li­ğe atan­ma­da mü­la­kat şar­tı ge­ti­ril­me­si ile ob­jek­tif kri­ter­ler­den uzak­la­şıp, ik­ti­dar­la­rın is­te­dik­le­ri ki­şi­ler öğ­ret­men ola­bi­le­cek. 4-Ders­ha­ne­ci­lik mer­di­ven al­tı­na ine­cek: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ile olu­şa­cak boş­lu­ğu mer­di­ven al­tı ders­ha­ne­ler ile özel ders ve­ren ki­şi­ler de­ne­tim­den uzak bir şe­kil­de dol­du­ra­cak. 5-Ka­mu de­ne­ti­mi şa­ibe­li ha­le ge­le­cek: De­ne­tim sis­te­mi­nin il mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­ri­ne bağ­lı ola­rak ku­rul­ma­sı in­ce­le­me, so­ruş­tur­ma ve tef­ti­şin si­ya­sal­laş­ma­sı­na ne­den ola­cak. Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu’na gelen ya­sa ta­sa­rı­sı bir­çok so­ru­nu da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek. Ta­sa­rı­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le ‘gö­rev­den alı­na­cak­lar lis­te­si­’ ge­niş­le­til­di. Tüm il mil­li eği­tim mü­dür yar­dım­cı­la­rı ile il­çe mil­li eği­tim mü­dür­le­ri de gö­rev­den alı­na­cak­lar lis­te­si­ne da­hil edil­di. Ya­sa­dan et­ki­le­ne­cek ki­şi sa­yı­sı 40 bi­ne yük­sel­di. 4 yıl ve da­ha faz­la okul mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı ya­pan­la­rın gö­rev­le­ri de eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın bi­ti­min­de so­na ere­cek. Gö­rev­den al­ma­lar ya­say­la ya­pı­la­ca­ğı için yö­ne­ti­ci­ler yar­gı­ya baş­vu­ra­ma­ya­cak. BOŞ SI­RA­YA DES­TEK GA­RAN­Tİ­Sİ YOK Ders­ha­ne­le­rin özel oku­la dö­nü­şür­se öğ­ren­ci bu­la­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki eleş­ti­ri­le­re yö­ne­lik ba­kan­lı­ğın ay­lar­ca söy­le­di­ği ve ta­sa­rı­da da yer alan ‘boş kon­ten­jan­la­ra mad­di des­tek ve­ri­le­ce­ği­’ ifa­de­si ta­sa­rı­dan çı­ka­rıl­dı. Bu du­rum­da ba­kan­lık ‘boş kon­ten­jan­la­ra mad­di destek’ ver­me­ye­cek, an­cak ‘ka­yıt­lı­’ öğ­ren­ci­le­re des­tek ve­re­cek. Ta­sa­rı­da­ki, ders­ha­ne­le­rin dö­nü­şe­bi­le­ce­ği ku­rum ola­rak ön­gö­rü­len ‘a­çık öğ­re­tim ya­pan özel li­se­le­r’ ifa­de­si ‘2018x2019 öğ­re­tim yı­lı­nın so­nu­na ka­dar fa­ali­yet­le­ri de­vam eden or­ta­öğ­re­tim özel okul­la­rı­’ şek­li­ne dö­nüş­tü­rül­dü. Bu kap­sam­da ders­ha­ne­ler­den açık li­se ben­ze­ri ku­rum­la­ra dö­nü­şe­cek ku­rum­lar, 20 sa­at yüz­ yü­ze, 20 sa­at de uzak­tan öğ­re­tim ya­pa­cak. 6 YIL GÖ­REV YA­PANA SÖZ­LÜ SI­NAV­ ŞARTI Ka­nun ta­sa­rı­sı­na gö­re ders­ha­ne­ler 1 Ey­lül 2015 ta­ri­hi­ne ka­dar fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­cek. Ders­ha­ne­le­rin özel okul ve­ya açık li­se­ye dö­nü­şe­bil­me­si için ta­nı­nan 4 yıl­lık sü­re 5 yı­la uza­tıl­dı. Ders­ha­ne­ler­de 6 yıl gö­rev ya­pan fen ede­bi­yat fa­kül­te­si me­zu­nu us­ta öğ­re­ti­ci­ler da­hil ‘e­ği­tim per­so­ne­li­’ ba­kan­lı­ğa söz­lü sı­nav­la alı­na­bi­le­cek. An­cak bu şe­kil­de ba­kan­lık­ta is­tih­dam edi­len­ler ay­rıl­dık­la­rı ders­ha­ne­ler­den kı­dem ve ih­bar taz­mi­na­tı ta­lep ede­me­ye­cek. ÖĞ­RET­MEN­LER MÜ­LA­KAT­LA ALI­NA­CAK Ya­sa ta­sa­rı­sı ile öğ­ret­men­li­ğe atan­ma şart­la­rı de­ğiş­ti­ri­li­yor. Bu­na gö­re öğ­ret­men aday­la­rı ön­ce ÖSY­M’­nin ya­zı­lı sı­na­vın­dan ge­çe­cek. Aday öğ­ret­men­ler en az bir yıl fii­len ça­lış­tık­tan son­ra ‘per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si­ne gö­re­’ ba­şa­rı­lı ol­mak kay­dıy­la tek­rar ya­zı­lı ve söz­lü sı­na­va alı­na­cak. Sı­nav­da ba­şa­rı­lı olan­lar öğ­ret­men ola­rak ata­na­cak. Ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar il için­de ve­ya dı­şın­da baş­ka bir okul­da gö­rev­len­di­ri­le­rek bir yı­lın so­nun­da tek­rar sı­nav­lar­dan ge­çe­cek. Üst üs­te iki de­fa sı­nav­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­la­rın me­mu­ri­yet­le ili­şi­ği ke­si­le­cek. ETÜT MER­KEZ­LE­Rİ­NE YAŞ SI­NI­RI Etüt eği­tim mer­kez­le­ri­ne 12 yaş sı­nı­rı ge­ti­ri­le­cek. Bu ku­rum­lar ­da öğ­ren­ci­le­ri sı­na­va ha­zır­la­ya­ma­ya­cak. Ay­rı­ca ME­B’­in iz­ni ve de­ne­ti­mi ol­mak­sı­zın hiç­bir eği­tim öğ­re­tim fa­ali­ye­ti ya­pı­la­ma­ya­cak. Ta­sa­rı­da ay­rı­ca ba­kan­lık­ta­ki il mil­li eği­tim de­net­men­le­ri ile ba­kan­lık de­net­çi­le­ri ‘maa­rif mü­fet­ti­şi­’ adıy­la bir­leş­ti­ril­di. Eğitim sendikaları sokağa indi Hü­kü­me­tin TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’na sevk et­ti­ği Mil­li Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu ve Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’na eği­tim sen­di­ka­ları tep­ki gös­ter­di. Eği­tim-Sen, Eği­tim-İş, Bir­le­şik Ka­mu İş ve Ka­mu-Sen gi­bi sen­di­ka­la­rın ül­ke ge­ne­lin­de du­yur­du­ğu 1 gün­lük iş bı­rak­ma ey­le­mi­ne bir­çok il­den des­tek gel­di. ‘BABA BANA GEMİCİK AL’ Sen­di­ka­la­rın çağ­rı­sı ile İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir, Ko­ca­eli, Trab­zon, Er­zu­rum, Ga­zi­an­tep, Bur­sa ve Kay­se­ri, Nev­şe­hir, Hak­kâ­ri, Ak­sa­ray gi­bi il­ler­de ME­B’­in ha­zır­la­dı­ğı ders­ha­ne tas­la­ğı­na tep­ki gös­te­ril­di. Ey­lem­le­re ders­ha­ne ça­lı­şan­la­rı dı­şın­da ka­mu­da gö­rev ya­pan bir­çok öğ­ret­men ve me­mur ka­tıl­dı. Ba­zı il­ler­de po­lis ile gös­te­ri­ci­ler ara­sın­da ufak çap­lı ger­gin­lik­ler ya­şan­dı. Ya­pı­lan ba­sın açık­la­ma­la­rın­da, hü­kü­me­tin ya­pı­lan uya­rı­la­rı dik­ka­te al­ma­ma­sı eleş­ti­ril­di. Ta­sa­rı­da in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri­nin ol­du­ğu, ka­za­nıl­mış hak­la­rın bu­dan­dı­ğı ve eği­ti­min yan­daş­lık ka­za­na­ca­ğı vur­gu­su ya­pıl­dı. Yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nın da dam­ga vur­du­gu ey­lem­ler­de “E­ği­tim­den umu­du kes­tim, ba­ba ba­na da ge­mi­cik al”, “‘­Eği­tim hak­tır sa­tı­la­ma­z”, “Ders­ha­ne ba­ha­ne okul­la­rı sat­mak şa­ha­ne­” pan­kart­la­rı açıl­dı. CHP: Eğitime değil siyasete hizmet CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Fat­ma Nur Ser­ter, Mil­li Eği­tim Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­na yaz­dı­ğı mu­ha­le­fet şer­hin­de, ta­sa­rı­nın ha­zır­la­nış ama­cı ve özü iti­ba­riy­le, eği­tim­de­ki te­mel so­run­la­rın çö­zü­mü­ne kat­kı sağ­la­mak ye­ri­ne, ik­ti­dar par­ti­si­nin si­ya­si he­def­le­ri­ne hiz­me­ti, tas­fi­ye ve ye­ni­den kad­ro­laş­ma­yı ön­gör­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Ge­rek yurt­dı­şı­na gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci ve aka­de­mis­yen­ler, ge­rek aday öğ­ret­men­lik­ten öğ­ret­men­li­ğe ge­çiş aşa­ma­la­rın­da ya­pı­la­cak olan ya­zı­lı ve söz­lü sı­nav­la­rın de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sın­da­ki et­ki­si­nin net ola­rak be­lir­len­me­me­si­nin bir­çok olum­suz­lu­ğu be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. ATANAMAYANLARA HAKSIZLIK Özel oku­la dö­nü­şe­cek olan ku­rum­la­ra özen­di­ri­ci ba­zı avan­taj­la­rın sağ­la­na­ca­ğı id­di­ası­nın ger­çek­leş­me­di­ği­ni kaydetti. Ta­sa­rı­da ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­lar ne­de­niy­le bir­çok ders­ha­ne dö­nü­şüm şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­me­ye­ce­ği gi­bi, sağ­la­na­cak ola­nak­la­rın Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na da­va aç­ma­ma şar­tı­na bağ­lan­mış ol­ma­sı­nın da, pek çok hu­kuk­sal so­ru­na yol aça­ğı­nı kay­det­ti. Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ne KPSS’ye gir­me­den, söz­lü sı­nav­la öğ­ret­men kad­ro­la­rı­na ge­çiş ola­na­ğı sağ­lan­ma­sı­nın ise, ata­na­ma­yan öğ­ret­men­le­re kar­şı bü­yük bir hak­sız­lık ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Evler özel ders mekanı olacak MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, ko­mis­yon ra­po­ru mu­ha­le­fet şer­hin­de, bu ta­sa­rı ME­B’­in ku­rum­sal kim­li­ği­ni, bi­ri­kim­le­ri­ni ve ha­fı­za­sı­nı yok sa­yan bir an­la­yış­la ha­zır­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ders­ha­ne­le­rin dö­nüş­tü­rül­me­si, ders­ha­ne­le­rin eği­tim sis­te­mi için­de ih­ti­yaç ol­mak­tan çı­ka­rıl­ma­sıy­la müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Ye­ni­çe­ri “Bu ih­ti­yaç or­ta­dan kal­dı­rıl­maz­sa de­ne­tim­siz, ka­muf­le edil­miş is­min­de ders­ha­ne ke­li­me­si geç­me­yen ye­ni bir sek­tör or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Ev­ler ço­cuk­la­rı­na özel ders ve­ren ye­ni me­kân­lar ha­li­ne ge­le­cek­ti­r” de­di. MÜLAKAT ŞAİBEYE AÇIK Ye­ni­çe­ri, ata­ma­lar­da, KPSS şar­tı aran­ma­ya­cak, söz­lü sı­nav­da ba­şa­rı­lı ol­ma şar­tı­nın ders­ha­ne ve etüt mer­kez­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın bir kıs­mı­na im­kân ge­ti­rir­ken bu im­kân­dan ya­rar­la­na­ma­yan­lar ise sı­kın­tı içi­ne dü­şe­ce­ği­ni kay­det­ti. Bu du­ru­mun üç yüz bi­ne ya­kın ata­na­ma­yan öğ­ret­me­nin ol­du­ğu Tür­ki­ye­’de hak­sız­lık ola­rak ni­te­len­di­ri­le­rek bü­yük tep­ki­le­re ve iti­raz­la­ra ne­den ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ders­ha­ne­ler­den ata­ma­sı ya­pı­la­cak­la­rın sı­nav­la­rı­nın mü­la­kat­la ya­pıl­ma­sı da her tür­lü şa­ibe­ye açık ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Çetin Çiftçi / BUGÜN


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Alperen Sakin'in ölümünde yeni skandallar ortaya çıktı
Alperen Sakin'in ölümünde yeni skandallar ortaya çıktı
7. sınıf öğrencisi ölü bulundu
7. sınıf öğrencisi ölü bulundu