Danıştay'dan sözlü sınav (mülakat) ile ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, sözlü sınavda soruların önceden hazırlanması ve sorulara verilen her bir cevaba hangi üyenin ne kadar puan verdiğinin tutanağa bağlanması gerektiğine yönelik olarak, Adalet Bakanlığının karar düzeltme istemini reddetti.

Danıştay'dan sözlü sınav (mülakat) ile ilgili önemli karar
25 Mayıs 2018 - 10:16

Sözlü sınavlara ilişkin olarak yargısal denetimin çok az yapılabilmektedir.

Danıştay geçtiğimiz yıl için sözlü sınavlara dair emsal bir karar vermiş ve sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesi kararını bozmuştu.
Adalet Bakanlığının kararın düzeltilmesine yönelik talebi de reddedilmiştir.

İŞTE KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİNE DAİR KARAR

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
Esas No : 2016/4733
Karar No : 2018/804

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) : Adalet Bakanlığı / ANKARA
Diğer Davalı : Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı / İSTANBUL

Karşı Taraf (Davacı) : ....

İstemin Özeti : Danıştay Onikinci Dairesinin 29.12.2015 tarihli ve E:2013/11187, K: 2015/7260 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakim: Burak Bozkurt 
Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun; düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı ile mümkündür. Düzeltilmesi istenen karar kanun ve usule uygun olup, düzeltmeyi gerektiren bir sebep de bulunmadığından düzeltme isteminin reddine, karar düzeltme yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına 22/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak:memurlar.net


Bu haber 3504 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum