Danıştay'dan öğretmen atamalarında yaş kararı

Danıştay öğretmen atamalarında yaş ile ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme atama başvurusu yapan ancak yaşından dolayı atanamayan öğretmenin açtığı ve yerel mahkeme tarafından aleyhine sonuçlanan davayı karara bağladı.

Danıştay'dan öğretmen atamalarında yaş kararı
14 Ağustos 2018 - 23:58

Danıştay öğretmen atamalarında yaş ile ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme atama başvurusu yapan ancak yaşından dolayı atanamayan öğretmenin açtığı ve yerel mahkeme tarafından aleyhine sonuçlanan davayı karara bağladı. 

Danıştay 12. Dairesi, 40 yaş koşuluna takılan Ücretli öğretmenin açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını onadı.

2009-2 Öğretmenlik Atama Döneminde 4/B statüsünde okul öncesi öğretmeni olarak atanma isteminde bulunan davacının, "Sınav tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak (31/07/1970 ve daha sonra doğumlu olmak) " şartını taşımadığından bahisle başvurusu reddedilmiş, bunun üzerine de idare mahkemesine red işlemine karşı iptal davası açılmıştır. Danıştay Onikinci Dairesinin 29/12/2016 tarihli ve E:2015/4337, K:2016/7018 sayılı bozma kararına uyularak verilen İdare Mahkemesinin kararında,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde memuriyete girişte yaş koşulu genel 18 olarak düzenlendiği, Ancak 48. maddesinde ise Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılan genel şartların yanında kurumların özel yasa ve diğer mevzuatında aranan şartları taşımak gerektiği kuralına da yer verildiğini ve bu kapsamda idarenin, öğretmenliğe atanmak için 40 yaşını doldurmamış olmak özel koşulu getirilmiş olduğunu; getirilen 40 yaş koşulunun anılan mevzuat uyarınca idarenin yetkisi kapsamında olduğunu ifade ederek davayı reddetmiştir. Mahkemenin verdiği karar Danıştay 12. Dairesi tarafından onanmıştır.

Bilindiği üzere ücretli öğretmenlikte 40 yaşını doldurmamış olma şartı MEB tarafından artık aranmamaktadır. Ancak, verilen bu karar MEB tarafından getirilebilecek bir yaş şartının hukuka uygun olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2017/2385

Karar No : 2018/1546

Karar Tarihi: 17.04.2018

İstemin Özeti : Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunu olan ve 2009-2 Öğretmenlik Atama Döneminde 4/B statüsünde okul öncesi öğretmeni olarak atanma isteminde bulunan davacının, "Sınav tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak (31/07/1970 ve daha sonra doğumlu olmak) " şartını taşımadığından bahisle başvurusunun reddedilmesine ilişkin 15/10/2009 tarihli ve ........sayılı ........ Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Onikinci Dairesinin 29/12/2016 tarihli ve E:2015/4337, K:2016/7018 sayılı bozma kararına uyularak; öğretmenliğe atanmada aranacak 40 yaş koşulu bu bağlamda değerlendirildiğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde memuriyete girişte yaş koşulu düzenlenerek, genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabilecekleri belirtilmiş, 48. maddesinde ise Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılan genel ve özel şartlar belirtilerek özel şartlar arasında kurumların özel yasa ve diğer mevzuatında aranan şartları taşımak gerektiği kuralına da yer verildiğinden bu durumda; belirlenen yetki çerçevesinde idarece, öğretmenliğe atanmak için 40 yaşını doldurmamış olmak özel koşulu getirilmiş olup öğretmenliğe atanmada 40 yaş koşulunun aranmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, ücretli öğretmen olarak istihdam edilen davacının öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından 40 yaş koşulunu taşımadığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen 28/07/2017 tarihli ve E:2017/890, K:2017/966 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sezal Çınar Özkan

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4 maddesi uyarınca, İdare Mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularının İdare Mahkemesince bozma esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenmesi mümkündür. Olayda, İdare Mahkemesince Danıştay Onikinci Dairesince verilen 29/12/2016 tarihli ve E:2015/4337, K:2016/7018 sayılı bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşıldığından temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 17/04/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kaynak: memurlar.netBu haber 5103 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort