erkek protez saçthemeforest temaları

Atıl taşınır mal işlemleri

Strateji Geliştirme Başkanlığı Atıl taşınır mal işlemleri konulu yazı yayınladı.

Atıl taşınır mal işlemleri
02 Kasım 2009 - 13:34

Maliye Bakanlığı Bakanlık birimlerinin envanterinde kayıtlı bulunan ancak kapasite yetersizliği veya kullanım alanı kalmaması gibi nedenlerle hizmet dışı kalarak atıl vaziyette bekleyen taşınırları ilgi (a) yazıda belirtilen adrese girmesi gerektiği belirtilmiştir. Maliye Bakanlığından alınan ilgi (b) yazı ekinde Bakanlık birimlerimizin ihtiyaç fazlası olarak www.kbs.gov.tr/ADV adresine girmiş oldukları malların listesi gönderilmiştir. Ekte gönderilen listede atıl mal girmiş olan birimlerimiz; a) Kullanılabilir ve kullanılması ekonomik olanların, bunlara ihtiyaç duyan öncelikle Bakanlığımıza bağlı kurumlara, Bakanlığımıza bağlı birimlerin ihtiyaç duymadıkları ise diğer kamu idarelerine Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesi hükümleri ile 8/09/2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinde (Sayı:1) belirlenen esas ve usullere göre bedelsiz olarak devredilmek suretiyle kullanılmalarının sağlanması, b) Kullanılabilir durumda olduğu halde diğer kamu idarelerince talep edilmediğinden bedelsiz devire konu edilemeyenlerin: - 24/05/2007 tarih ve 26531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra no:311) gereğince satışı suretiyle tasfiye edilmek üzere Defterdarlık ve Malmüdürlüklerine teslim edilmesi, c) Ekonomik ömrünü doldurduğu ve kullanılamaz hale geldiği halde hurdaya ayrılmayıp atıl varlık olarak bildirilmiş olanların, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından düzenlenecek tutanağa dayanılarak, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28 inci maddesi hükmüne göre hurdaya ayrılarak kayıtlardan çıkarılması ve bu hurdalardan ekonomik değeri olanların: - Defterdarlık ve Malmüdürlüklerine teslim edilmesi, gerekmektedir. Yukarıda anlatılan nedenlerle envanterinden taşınır mal çıkışı yapacak birimlerin taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri işlemlerini e-taşınır sistemi üzerinden yaparak düzenledikleri taşınır işlem fişlerini bağlı bulundukları muhasebe birimlerine vereceklerdir. İlgi (b) yazı gereği atıl mallarla ilgili yapılan işlemlerin Maliye Bakanlığına bildirilmek üzere e-taşınır modülü üzerinden geçici olarak atıl mallar menüsü oluşturulmuştur. Atıl mallar menüsü 17/08/2009 tarihinde ilçe milli eğitim müdürlüklerine açılacaktır. ilsis yöneticisi tarafından ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde taşınır mal konsolide görevlilerine menüye girme yetkisi verilecektir. Eğitim kurumları, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve merkez teşkilatı birimleri atıl mallara ilişkin işlemlerini yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda e-taşınır sistemi üzerinden gerçekleştirecektir. Yapılan işlemlerin sonuçu e-taşınır sistemi üzerinde oluşturulan atıl mallar menüsüne ekli açıklamalar ve belirtilen tarihler arasında belirtilen ilgililer tarafından girilecektir. Harcama birimlerinin ihtiyaç duydukları taşınırlar öncelikle www.kbs.gov.tr/ADV adresinde ilan edilen atıl taşınırlardan karşılaması esastır. Merkez ve taşra birimleri ödenek talep ederken bu hususa dikkat etmesi, ödenek gönderecek birim ise talep edilen mallarla ihtiyaç fazlası malları karşılaştırdıktan sonra ödenek göndermesi gerekmektedir. E-TAŞINIR SİSTEMİ ÜZERİNDEN Atıl mal menüsünde yapılacak işlemler; Atıl taşınır mal menüsünde yazı ekinde gönderilen liste bululmaktadır, ancak listenin sağ kısmına AÇIKLAMALAR sütünü eklenmiştir. Bu sütunda 1-Seçiniz, 2- İdareler arası devir, 3- Defterdarlık/Mal.Müd. devir, 4-Hurdaya ayırma, 5- Birimler arası devir, seçeneklerinden oluşan kombo bulunmaktadır. 1-Ek listede atıl mal bildirmiş olan birimler üst yazımızda belirtilen (a,b,c) açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaptıktan sonra birimin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından, bağlı bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek ilçe konsolide görevlisinin gözetiminde e-taşınır sisteminden atıl mal menüsüne girecek, atıl mal listesinden, sadece kendi biriminin atıl mallarının AÇIKLAMALAR sütunundan her mal için tek tek yapılan işlem türü seçilecektir, şayet hiçbir işlem yapılmamışsa seçiniz işlem türü olarak açıklamalar sütununa gelecektir. İlçeye bağlı birimler bu işlemlerini 17/08/2009 tarihiyle 30/08/2009 tarihleri arasında yapacaklardır. 2-İlçe milli eğitim müdürlüklerinde, taşınır mal konsolide görevlisi tarafından, atıl mallar menüsünden atıl mallar listesi AÇIKLAMALAR sütununun birimler tarafından doldurup doldurulmadığı kontrol edilecek, doldurmayan birimler uyarılarak işlemlerin tamamlanması sağlanacaktır. İlçe milli eğitim müdürlüklerinde işlemler 30/08/2009 tarihine kadar bitirilecektir. 31/08/2009 tarihinde atıl mal menüsü ilçe milli eğitim müdürlüklerine kapatılacaktır. 3- İl milli eğitim müdürlüklerinde, 31/08/2009 tarih ve 07/09/2009 tarihleri arasında, il milli eğitim müdürlüğüne bağlı listede atıl mal bildiren birimlerin taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından il taşınır mal konsolide görevlisi gözetiminde 1’ıncı maddede açıklandığı şekilde işlemlerini yapacaklardır. İl taşınır mal konsolide görevlisi 07/09/2009 tarihine kadar e-taşınır sisteminden atıl mallar menüsüne girerek ilçelerini ve merkez birimlerini kontrol edecekler işlemini yapmayan birimler varsa uyarılarak işlemlerin tamamlanması sağlanacaktır. 08/09/2009 tarihinde atıl mallar menüsü il milli eğitim müdürlüklerine kapatılacaktır. 4-Bakanlık merkez birimlerine e-taşınır sistemi üzerinden atıl mallar menüsü açılmayacaktır. Ek listede atıl mal bildiren merkez birimleri işlemlerini üst yazımızda belirtilen açıklamalar doğrultusunda (a,b,c) gerçekleştireceklerdir. İşlemlerin sonuçlarını birimin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi Strateji Geliştirme Başkanlığına bizzat gelerek 08/09/2009 tarih ve 14/09/2009 tarihleri arasında taşınır mal servisinde e-taşınır sisteminden atıl mallar menüsüne girecek 1’ıncı maddede belirtildiği şekilde işlemini gerçekleştirecektir. İlgi yazı için tıklayınız

Bu haber 4504 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort