erkek protez saçthemeforest temaları

Anadolu Eğitim Sendikasının, öğretmen atama ve yer değiştirme önerileri

Anadolu Eğitim Sendikasının, öğretmen atama ve yer değiştirme önerileri..

Anadolu Eğitim Sendikasının, öğretmen atama ve yer değiştirme önerileri
31 Mart 2010 - 08:18
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığı’na ANKARA Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sendikaların ve kamuoyunun tartışmasına açılan taslak metnin bazı maddeleri öğretmenlerimiz için kazanım olarak göze çarpmaktadır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak EKTE maddelediğimiz öneriler, taslağın eleştirdiğimiz içeriğine yöneliktir. Bakanlığa ait her yönetmelik ve mevzuatın tartışmalı ve mahkemelik olması ne kişilere ne de kurumlara yarar sağlamaktadır. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağının maddeler halinde saydığımız pek çok eksiklik ve yanlışla resmileşmesi halinde var olan sorunların süreceğini ve yine dava konusu edileceğini düşünüyoruz. Atama ve yer değiştirme konularında ciddi sıkıntıları olan öğretmenlerimizin lehine yapılacak düzenlemeler, yetiştireceğimiz nesiller üzerinde de etkili olacaktır. İlgili yönetmeliğin, eğitime taraf olan herkesi tatmin edecek şekilde adil ve kalıcı olmasını diliyor, görüşlerimizin dikkate alınması için gereğini arz ediyorum. Cansel Güven Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı EKİ: ATAMA ve YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİK TASLAĞI ELEŞTİRİ ve ÖNERİLER ATAMA ve YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİK TASLAĞI ELEŞTİRİ ve ÖNERİLER 1. Taslak, bu haliyle Yayımlanırsa kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin özür durumunda oluşan mağduriyetleri sürecektir. 2. Eş durumu yer değiştirmelerin yalnızca Ağustos ayında yapılacak olması ve atamaya esas tarihin de 31 Ağustos olması Bakanlığın Eylül, Aralık gibi dönemlerde ilk ataması yapılan öğretmenleri mağdur edecektir. Bu tarihle ve yılda bir kez yer değiştirme olursa yine birkaç gün ile atanamayacak, bir yıl daha bekleyecek öğretmenler olacaktır. Bu öğretmenlerimize çalışma sürelerini 30 Eylül itibari ile tamamlıyor olmaları koşuluyla Ağustos döneminde tercih yapmalarına izin verilmelidir. 3. Şubat atamalarının kaldırılması doğru değildir. Özellikle özür grubunda (eş, eğitim, sağlık) mağduriyetin ivedilikle giderilmesi esastır. Bakanlığın Kasım ve Aralık ayında yapmış olduğu ilk atamalarda zorunlu çalışma sürelerini hesaplayan öğretmenlerimiz Şubat döneminde atanma hakkı kazanacaklardır. 4. Eğitim ve eş durumları yılda iki kez, sağlık özrü ise takvime bağlı olmaksızın yıl içinde her zaman yapılmalıdır. 5. Yeni yönetmelik taslağında sözleşmeli öğretmenlere özür grubu tayin hakkı tanınmamakta, yanlışta ısrar edildiği görülmektedir. Anayasanın eşitlik ilkesi, evrensel ve uluslar arası hukukun gereği olarak bu eksiklik giderilmelidir. 6. İlgili taslakta il içi ve il dışı tercih edilecek kurum sayısının kaç olacağı belirtilmemiştir. 7. 4-B den kadroya geçecekler, açıktan atamalar ve kurumlar arası geçiş isteyenler bu yıl için ve bir defaya mahsus olarak İlk atamalardan bağımsız olarak değerlendirilmelidir. 2010 yılı sona ermeden tüm sözleşmelilerin kadroya alınması sağlanmalı, naklen geçiş ve açıktan atama bekleyenlerin mağduriyeti giderilmelidir. Önümüzdeki yıllar için ilgili oranlar sabit hale getirilebilir. 8. Sözleşmelilikte, ücretli öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçen süreler ilk atama ve kadroya geçişte korunmalıdır. Zorunlu Hizmet bölgelerinde çalışmış olanların kadroya geçişle birlikte yeniden mecburi hizmete tabii tutulma riski ortadan kaldırılmalıdır. 9.Kişisel koşulları ve zorunlulukları yüzünden meslekten ayrılan ya da başka bir devlet kurumunda çalışmak zorunda kalan meslektaşlarımızın geriye dönük hakları korunmalı, ileriki dönemde bu tercihi yapacak olanlar geri dönüş mevzuatından emin olmalı, yeniden zorunlu hizmete tabii tutulmamalı, değişen yönetmeliklere kurban edilmemelidir. 10. Tüm ilk atama, açıktan atama, naklen geçiş ve tayinine esas personele yolluk ödeneceği hükme bağlanmalıdır. 11.Taslağa göre il içi ve il dışı atamaların aynı anda yapılacağı belirtilmiştir. İl içi yer değişikliği isteyen öğretmenlerimizin tercihleri üzerinden pek çok okulun il dışına kapalı görünmesi sorunu çözülmelidir. İl içi tercihlerin Nisan Ayı içinde yapılıp, Mayıs içinde sonuçlanması, fiili yer değişikliğinin il dışı atamalarıyla birlikte yapılması bu sorunu çözecektir. Böylece il içinden tercih edildiği için kapalı görünen okullar il dışından atanacaklara açık görünecektir. 12.İlgili Taslakta yer değiştirme için gereken 2 yıl çalışma şartı il içi ve il dışı için 3 yıl olarak belirlenmiş bulunuyor. Bu çalışma şartının yarı oranda arttırılması insaf sınırlarının üzerindedir. Yürürlükteki yönetmeliğin çalışma sürelerinin aşılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle iki yılını 2010 yılında tamamlayacak olan öğretmenlerimiz için bu durum kazanılmış bir haktır, süreç içinde kural değiştirmek hukuken sakınca doğuracaktır. 13. Taslağa göre İl içindeki sıra tayinlerin kaldırılması ve atamanın bir kez yapılacak olması boşalacak pozisyonların görevlendirme ve ücretli öğretmenlerle doldurulması riskini doğrur, bu durumda torpil mekanizmasının ve siyasi baskının işlemesi kaçınılmazdır. 14.Emeklilik işlemlerinin Ağustos ayı sonrasına sarkması boşalacak pek çok kadronun atamalardan sonra açılmasına neden olacaktır. Bakanlık emekliliğe başvuru ve emekliliğe ayrılış tarihini daha geriye çekmeli, atama başvuruları öncesi bu boş kadrolar netleşmeli, ilan edilmelidir. Atama takvimi sonrasında boşalacak kadroların ne şekilde doldurulacağı tartışma konusu ve şaibeli olacaktır. 15.Zorunlu hizmet bölgesinde Asker Öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu hizmet bölgesinde geçmiş süre olarak kabul edilmekte ancak; askerliğini TSK bünyesinde Mehmetçik Dershanesi öğretmeni asteğmen olarak yapan öğretmenlerin askerlikte geçirdikleri süre zorunlu hizmetten sayılmamaktadır. 16.Bakanlığın “ÖZÜRLÜ ÖĞRETMEN” nitelemesini yakışıksız buluyoruz. Engelli öğretmenlerimiz eğitim fakültelerini başarıyla bitirdikleri halde yıllarca görmezden gelinmiş ve çoğu zaman sembolik atamalar bile yapılmamıştır. İlgili taslakta atamalarına ilişkin olarak; “ayrılacak kontenjan sayısına göre” denmiş olması son derece muğlak bir ifadedir.Temel insan hakları ve çağdaşlığın gereği olarak atama bekleyen ve hak eden tüm engelli öğretmenlerimizin ataması gerçekleştirilmelidir. Bu haliyle meslektaşlarımızın en büyük “engeli” bakanlığın kendisidir. 17.Taslakta 2006 yılı öncesinde göreve başlayanlar için zorunlu hizmet affı getirecek bir yaklaşım göze çarpmaktadır. Bir muafiyet söz konusu olduğunda eşitlik ve genellik ilkesi gözetilmelidir. Eş durumundan ataması yürürlükteki yönetmeliğin 1.9 maddesi yüzünden yapılmayan, yalnızca öğretmenle evli olmakla diğer kadrolulardan ayrılan öğretmenlerimizin bir kısmını ailesine kavuşacak, bazıları kapsam dışında kalacaktır. 18.Yer değişikliği yapmak istediği ile kontenjan ve puan esasıyla atanamayan, eş özrü bulunmayan, zorunlu hizmet bölgesi dışına çıkma şansı olmaksızın çakılı hale gelen öğretmenlerimiz açısından zorunlu hizmet muafiyeti adalet duygusunu yaralayan bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. 19.Tarafları mağdur etmeden ve adaleti sağlamak adına bir zorunlu hizmet muafiyeti getirilecekse halen görevde olan tüm öğretmenlere getirilmelidir. 20.Ülke bütünlüğü gözetildiğinde bazı illerin “zorunlu” nitelemesiyle sınıflaması yerine “öncelikli iller” kapsamında değerlendirilmesi, burada çalışan öğretmenlerin maaş, özlük, puan üstünlüğü ile taltif edilmesi ve bu illerin tercih sebebi olması gerekmektedir. Aynı şekilde gelişmemiş illerin ilçe, belde ve köylerinde çok zor koşullarda çalışan öğretmenlerin çok daha yüksek maaş ve puanlarla takdir edilmesi, temel ihtiyaçların devletçe karşılanması yerinde olacaktır. Bu kurumlarda çalışan, tüm ayrıcalıklara rağmen olağan çalışma süresini dolduran bir meslektaşımızın tercih yaptığı ile atanması sağlanmalıdır. Maddi ve manevi tatmini olmayan bir öğretmenden “zorunlu hizmetle” bir verim alınması zaten olası değildir. 21.Hizmet Bölgelerine göre takdir edilen puanlar adil değildir. Pek çok büyük şehir sosyo-ekonomik koşullar gereği öğretmenler için yaşaması ve çalışması zor illerdendir. Buna karşılık hizmet puanları son derece düşük, başka ile atanma şansı imkânsıza yakındır. İstanbul buna örnek verilebilir. Bakanlığın bu adaletsizliği gidermesi gerekir. 22.Hizmet bölgelerinin tanımlanmasında ve puanlanmasında tüm yurt genelinde her ilde ve ilçede okul müdürlerinin, sendika temsilcilerinin katılacağı, Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplanacak komisyonlar oluşturulmalı, çalışma-yaşama koşulları üzerinden okula ve semte göre puanlama yapılmalıdır. Aynı il hatta ilçe içinde koşulların farklılaştığı malumdur. Her okulun ulaşım, lojman, bağlı bulunduğu il, birleştirilmiş sınıf, ikili eğitim vs., üzerinden alacağı 1-10 arasındaki puan ile kurumun ülke geneli ve il içindeki durumu netleşmeli, personelin hizmet puanı ona göre takdir edilmelidir. 23. Yönetmelik taslağında atamaların branşların kendi arasında hizmet puanına göre mi yoksa Şubat Ek atamalarında olduğu gibi tüm branşların hizmet puanı dikkate alınarak mı yapılacağı belirtilmemiştir. Sendikal görüşümüz atamaya esas puanların branşların kendi arasında değerlendirilmesi yönündedir. 24. Yer değişikliği başvuru süresinin 10 gün ile sınırlandırılmasını doğru bulmuyoruz. Böyle bir sürenin yetersiz kaldığını, bakanlığın kendi yönetmeliği ve genelgelerine rağmen süre uzatımına gittiği malumdur. Başvuru süresi 20 günden az olmamak üzere düzenlenmelidir. 25. MEB, kendi personeli içerisinde yer alan memur ve yardımcı hizmetler kadrosunda çalıştığı halde "öğretmen" olan personeli için bir kadro değişikliği yapmalıdır. Açıktan atamaya ve kurumlar arası geçişe yönetmelikte yer verildiği halde "kurum içinde öğretmenliğe geçiş" mutlaka bu yönetmelik içinde tanımlanmalı meslektaşlarımız asli görevlerine atanmalıdır. 26. Eş durumu atamalarında aynı ilin yüzlerce kilometre uzağındaki ilçelere atanan öğretmenlerimizin ailesinden ayrı kalışı fiilen sürmektedir. Yönetmelik içerisinde "ilçe emrine atanma" koşulları düzenlemelidir. 27. Yer değişikliği başvurusu yapamayan, başvurduğu halde ataması yapılmayan sözleşmeli öğretmenlerin ücretsiz izin alma hakları yönetmelikte yer almalıdır. 28. Çıkarılacak yeni yönetmeliğin lehte maddeleri tüm öğretmenleri ilgilendirir ancak görevdeki bir memurun ilk atamasına esas yönetmeliklerin ve akitlerin (kadro ve sözleşme koşulları) lehte maddeleri kazanılmış haktır, korunmalıdır. Örneklemek gerekirse iki yıl önce atanmış bir öğretmenin bu yaz döneminde tayin hakkı bulunuyorken, yeni bir yönetmelikle süreyi bir yıl daha uzatmak hukuken sakınca doğuracaktır. Maç başladıktan sonra kural değişmeyeceği gibi atamaya esas zorunlu hizmet süresi idarenin keyfi takdiriyle atama başvurusuna bir kaç ay kala değiştirilmesi uygun değildir. 29. Aynı branş ve statüde olan öğretmenlerin becayiş hakkı yönetmelik içinde tanımlanmalıdır. Becayiş başvuru ekranı bakanlık resmi sitesinde açılacak bir modül ile yıl boyu başvuru almalı, oluşan eşleşmeler atama dönemlerinde işleme konulmalıdır. 30. Bakanlık her türlü atama ve yer değişikliğinde şeffaf ve denetlenebilir olmalıdır. ANADOLU EĞİTİM, ÖĞRETİM ve BİLİM HİZMETLERİ SENDİKASI
Bu haber 2127 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort