Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) Bakanlık Makamının 29.08.2022 tarihli ve E-20299769-20-56149931 sayılı Makam Oluru. b) 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği. Aday;öğretmenlerin adaylık sürecini düzenleyen ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve ilgi (a) Makam Oluru ile uygun görülen "Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz" ekte gönderilmiştir. Bilgilerini ve ilgi (b) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12.05.2022 tarihinden sonra aday öğretmen olarak atananların adaylık iş ve işlemlerinin, bir örneği ekte gönderilen Kılavuz doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini arz/rica ederim. Cevdet VURAL Bakan a. Genel Müdür

GENEL AIKLAMALAR
Adaylık süreci; aday öğretmenleri mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde
bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Aday öğretmenler,
Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı doğrultusunda, eğitim
kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine
tabi tutulur. Aday Öğretmen Yetiştirme Programına göre aday öğretmenlerin adaylık süreci,
uyum eğitimi ile başlar ve Aday Öğretmen Dosyasının hazırlanması ile tamamlanır. Aday
öğretmenlerin adaylık sürecinin, bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmayacak şekilde,
planlanması esastır.
Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, eğitim ve uygulamadan oluşan iki temel görevi
bulunmaktadır.
1. Eğitim görevi;
a. Uyum eğitimini,
b. Aday öğretmenler için hazırlanan adaylık eğitimini,
ifade eder.
2. Uygulama görevleri;
a. Sınıf içi, eğitim kurumu içi ve eğitim kurumu dışı yapılacak gözlem
görevlerini,
b. Sınıf ve eğitim kurumu içerisinde yapılacak uygulama görevlerini,
ifade eder.
Aday öğretmenlerin, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen
Yetiştirme Programını tamamlamaları zorunludur. Aday öğretmenlerden Aday Öğretmen
Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık
Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede Aday Öğretmen Yetiştirme
Programını tamamlamamalarına bağlı olarak başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar
üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.
Görev ve sorumluluklar
Aday öğretmen;
a) Aday Öğretmen Yetiştirme Programındaki eğitim ve uygulama görevlerini yerine
getirmekle yükümlüdür.
b) Adaylık sürecinde danışman öğretmenle işbirliği içinde çalışmalarını yürütür.
2
c) Danışman öğretmenin tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarını gözden geçirir ve
gerektiğinde yeniden düzenler.
ç) Adaylık sürecinde tamamlaması gereken eğitim ve uygulama görevlerine aksatmadan
katılır. Yasal bir mazereti oluştuğunda durumu en kısa sürede danışman öğretmenine ve eğitim
kurumu müdürüne iletir.
Danışman öğretmen;
a) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve adaylık sürecinde
aday öğretmene rehberlik eder.
b) Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek olur ve
tecrübelerini aktarır.
c) Eğitim kurumu müdürü tarafından adaylık sürecine ilişkin verilen diğer görevleri
yapar.
Eğitim kurumu müdürü;
a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki ilk beş iş gün içerisinde Aday
Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre
danışman öğretmen görevlendirir. Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda danışman
öğretmen niteliklerine sahip herhangi bir öğretmen bulunmaması durumunda sırasıyla; eğitim
bölgesinde, ilçede, ilde bulunan öğretmenler arasından danışman öğretmen
görevlendirilmesinin sağlar.
b) Aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda görevlendirilecek danışman
öğretmen bulunamaması hâlinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen
görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüğüne bildirir.
c) Eğitim kurumunda düzenlenecek Uyum Eğitim Programını, aday öğretmen ile birlikte
hazırlar ve programı onaylayarak bir örneğinin Aday Öğretmen Dosyasına konulmasını sağlar.
ç) Danışman öğretmen ve aday öğretmenle birlikte Aday Öğretmen Yetiştirme
Programını esas alarak uygulama görevlerine yönelik bir çalışma programı hazırlar.
d) Adaylık sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda
gerekli tedbirleri alır.
e) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve tüm adaylık
sürecinde aday öğretmene rehberlik eder.
İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri;
a) Eğitim kurumlarında adaylık sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli
tedbirleri alır.
3
b) Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda danışman öğretmen niteliklerine sahip
herhangi bir öğretmen bulunmaması durumunda Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer
Basamakları Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre danışman öğretmen görevlendirir.
c) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Aday öğretmenler için düzenlenecek uyum eğitim
programını hazırlar ve mahallî hizmet içi eğitim programı kapsamında uygular.
ç) İl millî eğitim müdürlükleri, Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda başarısız olanların listelerini, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğüne bildirir. 

KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul göreve iade edildi KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul göreve iade edildi

KILAVUZUN TAMAMI İİN TIKLAYINIZ