Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilecek Mi Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilecek Mi

3  başarı belgesi alan öğretmene üstün başarı belgesi verilir mi?  Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER’in öğretmenler dahil tüm Milli Eğitim Personellerine Başarı Belgesi vermesi üzerine özellikle öğretmenlerin merak ettiği konuların başında “3 Başarı Belgesi Alan Her Öğretmene Üstün Başarı Belgesi Kesinlikle Verilir mi?” sorusu geliyor.
Bu sorunun detaylıca cevabının ise Eğitimci Yazar Sedat DEGER’in mevzuat yazısında ele aldığını görmekteyiz. Yazımızın başında şu hususu da belirtmememiz gerekir ki Sedat DEGER’in kaleme almış olduğu yazısındaki tüm hususlar 3 başarı belgesi almış tüm Devlet Memurları için de geçerlidir.
 İşte DEGER’in “3 Başarı Belgesi Alan Her Öğretmene Üstün Başarı Belgesi Kesinlikle Verilir mi?” başlıklı yazısı;
3 Başarı Belgesi Alan Her Öğretmene Üstün Başarı Belgesi Kesinlikle Verilir mi?
Bilindiği üzere meri mevzuata göre Öğretmenlere (tüm Devlet Memurlarına)  “Başarı Belgesi” “Üstün Başarı Belgesi” ve “Ödül” verilebilmektedir. Bu ödüllendirmelerden Üstün Başarı Belgesinin verilmesi hususunda ise, her ne kadar mevcut kanun ve mevzuat hükümleri açık ve net olsa da uygulamada bazı farklılıklardan dolayı bazı tereddütlerin oluştuğunu görmekteyim. O yüzden mevcut kanun ile mevzuat hükümlerine göre üç başarı belgesi alan öğretmene üstün başarı belgesinin kesinlikle verilip verilmeyeceğine açıklık getireceğim.
3 Başarı Belgesi Alan Memura (Öğretmene) Üstün Başarı Belgesi Kesinlikle Verilir
Üstün başarı belgesinin verilmesine dayanak olan kanun hükümleri 14/7/1965 Tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesinde (Değişik: 13/2/2011 - 6111/110 md.)  yer almakta olup “Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.” şeklinde keskin bir ifadeyle hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde de görüleceği üzere “verilebilir” şeklinde mualak bir ifade yerine “verilir” şeklinde kesin bir emir cümlesi kullanıldığı için 3 başarı belgesi alan devlet memuruna ( öğretmene) üstün başarı belgesinin kesinlikle verilmesi gerekir. Yani Üstün Başarı Belgesinin verilmesinde amirlerin takdir yetkisi söz konusu olmayıp Devlet Memurunun (öğretmenin) 3 defa başarı belgesi almış olması herhangi bir sınırlama olmaksızın Üstün Başarı Belgesinin verilmesi için yeterlidir.
Diğer bir taraftan üst hukuki norm olan bu kanun maddesine uygun olarak Bakanlığımızca ödüllendirmelerin yapılmasını için “Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge” hazırlanarak Mart 2013 Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönergeye göre Üstün Başarı Belgesinin tanımı “Tanımlar” başlığı altındaki 4. Maddesinin “e” fıkrasında  “Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi ifade eder.” Şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yönergenin “Üstün Başarı Belgesi verilecek personel” başlıklı 6. Maddesinde de “Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.” Şeklindeki hüküm ile 657 sayılı DMK’nın 122. Maddesinde de yazdığı gibi üç defa başarı belgesi alan öğretmene (MEB Personellerine) herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin kesin bir ifade ile üstün başarı belgesi verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı yönergenin 9. Maddesinde “Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.” İfadelerle Üstün Başarı Belgesinin kimlerin vereceği belirtilmiştir.
Ödül verilebilecek Memur(Öğretmen) için Tanınan Amir Yetkisi ile Personel Sayısındaki Binde Yirmi Oranı Şartı Üstün Başarı Belgesi İçin Geçerli Değildir
Aslında yukarıda göstermiş olduğum kanun ve mevzuat hükümleri açık ve net olmasına rağmen bazı uygulamalarda ödül verilen personelin belirlenmesinde bulunan kısasların üstün başarı belgesinin verilmesinde de uygulandığına dair duyumlar almaktayız. Fakat “Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.” Hükmü yönergenin “Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi” başlığı altındaki 12. Maddesinde yer almakta olup üstün başarı belgesi alanlar için geçerli değildir. O yüzden Üstün başarı belgesinin verilmesinde o yıl ödül verilmesi için uygulanan binde yirmi oranı gibi bir sınırlama da söz konusu değildir.

TEMUZ ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI İİN TIKLAYINIZ
Kanun ve Yönergenin ilgili tüm hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 3 defa Başarı Belgesi alan her öğretmene amirlerin takdir yetkisi ve herhangi bir sınırlama olmadan Üstün Başarı Belgesi kesinlikle verilir.
Sedat DEGER
Eğitimci Yazar