Milli Eğitim Bakanlığı MEB, bir öğretmen kariyer Basamaklar ilerlemesini ilişkin duyuruyu yayımladı. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik kariyerleri ile ilgili duyuruda başvurular, tarihler, eğitim süreci gibi bütün detaylar yer alıyor. İşte bakanlık tarafından yayımlanan o duyuru:

Basamaklar ilerlemesini ilişkin duyuruyu yayımladı. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik kariyerleri ile ilgili duyuruda başvurular, tarihler, eğitim süreci gibi bütün detaylar yer alıyor. İşte bakanlık tarafından yayımlanan oda Euro:

3. GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacaktır. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin süreç EK-1 ve EK-2’de yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir.
2

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların, MEBBİS’te yer alan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları kaydıyla;
• Kadrosu taşra teşkilatında bulunanlar bakımından ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince,
• Kadrosu merkeze bağlı taşra teşkilatında olanlar bakımından ise birimlerince,
22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde 22-29
Mayıs 2023 tarihleri arasında illerde il değerlendirme komisyonları oluşturulacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları, il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanacaktır.
Bakanlık kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlık yurt dışı teşkilatı ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görevlendirilen öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muafiyet başvuruları elektronik ortamda https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuruları, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, uzman öğretmen/başöğretmen unvanına yaptıkları başvurulara ilişkin tüm süreci kendi MEBBİS sayfalarından takip edebileceklerdir.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda
    3

bulunacakların başvuruları, görev yaptıkları kurumlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek, şartları taşıyanların listesi EK-2’de yer alan takvim doğrultusunda Bakanlığa gönderilecektir.
4. EĞİTİM PROGRAMI
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre 180 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, Başöğretmenlik Eğitim Programına göre 240 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.
Eğitim programına katılacakların, ÖBA’ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Eğitim programını tamamlamayanlar uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunamayacaktır.
Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Eğitim programını tamamlayanlara verilen seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için 2022 yılında yapılan eğitim programını tamamlayarak seminer belgesi almaya hak kazananlardan herhangi bir nedenle uzman öğretmen/başöğretmen unvanını alamayanların seminer belgesi, 2023 yılı için de geçerli olacaktır. Bu durumda olanlar, eğitim programına yeniden başvuru yapmaksızın istemeleri hâlinde 2023 yılında yapılacak eğitim programına da katılabileceklerdir.
4.1. Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04
Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim 4
 
Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,
b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,
d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,
e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,
f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,
g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden
5

ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,
ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,
de dâhil edilecektir.
Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi
esas alınacaktır.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de
eğitim programına, aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 30 Mayıs 2023–03 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.
Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır.
4.2. Eğitim Programına Başvuru
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Başvuruların sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması gerekmektedir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında onaylanacaktır.
6

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir. Bu itirazlar, 21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından görebileceklerdir.
5. MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te yer alan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları, 30 Mayıs 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında, söz konusu çalışmaları yaptıklarına dair belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla;
• Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar bakımından görev yaptıkları kurumlar tarafından,
• Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından
MEBBİS’e yüklenecektir.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmaları aynı tarihler arasında sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olmayacak şekilde incelenip onaylanacaktır.
 7

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmaları aynı tarihler arasında ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince aksaklığa sebep olmayacak şekilde incelenip onaylanacaktır.
Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanlar Yönerge eki EK-2/EK- 3’te yer alan mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekmektedir. Ayrıca başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır.
Mesleki gelişim çalışmalarının geriye dönük herhangi bir geçerlik süre kısıtlaması bulunmamaktadır.
6. ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI
Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacaktır.
Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları EK-3’te belirtilmiştir. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
6.1. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman
Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.
Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;
8

5 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi 5 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak
şartları aranacaktır.
6.2. Yazılı Sınava Başvuru
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler
https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınava başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim
 9

Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınava başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir. Bu itirazlar 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. Ayrıca ilgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından da görebileceklerdir.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.
7. YAZILI SINAVDAN MUAFİYET
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecektir.
Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, diplomalarında “yüksek lisans mezunu” oldukları belirtilenler ile “Yükseköğretim Kurulunca” yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.
10

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir. İtirazlar 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. Ayrıca ilgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından da görebileceklerdir.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.
Ayrıca, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları ve Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan ve yazılı sınava başvuruda bulunanlardan lisansüstü eğitimlerini 05 Ekim-01 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlayacak olanlar, söz konusu eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri şartıyla yazılı sınavdan muaf tutulacaklardır.
 11

Lisansüstü eğitimini tamamlayanlardan belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları dikkate alınmayacaktır.
8. SERTİFİKALARIN DÜZENLENMESİ
Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlardan başvurusu kabul edilenlere, 19 Aralık 2023 tarihinde uzman öğretmen sertifikası/başöğretmen sertifikası Bakanlıkça düzenlenecektir.