2010 Bütçe Kanununda Ücretler

Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları

2010 Bütçe Kanununda Ücretler
16 Ocak 2010 - 09:15 - Güncelleme: 31 Ekim 2019 - 22:02
I. EK DERS ÜCRETİ A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen; 1. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dâhil) ve okutmanlara, (Ders Saati Ücreti 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre Okutmanlara ödenen kadar) 2. Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere, B. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve ek 4 üncü maddeleri gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti; 1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, KBRN Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, Harita Yüksek Teknik Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri ile harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarında ders görevi verilenlerden; (Ders Saati Ücreti 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre Okutmanlara ödenen kadar) a) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara, b) Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere, 2. Ortaöğretim yapan askeri okullarda ve kurslarda ders görevi verilenlere, (Ders Saati Ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre) C. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalışan personelden, kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde görevlendirilenlere, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen miktarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek miktarda ders ücreti ödenir. D. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (e) bendi uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen ve fiilen görev yapan öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir. Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek öğretmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez. E. İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında görevlendirilecek personele 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ek ders ücreti ödenir. F. 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanun uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilen; a) Yükseköğretim kurumları öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarına 2914 sayılı Kanuna göre, b) Diğerlerine ise okutmanlara ödenen kadar, ek ders ücreti ödenir. G. Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü uyarınca yapılan eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elamanları ile bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ders saatlerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınmaksızın Üniversite döner sermayesinden, haftada en fazla 10 saate kadar, normal öğretimde ödenen ders ücretlerinin dört katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir. H. Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen “Kamu Diplomasisi Eğitim Programlarında” ders vermek üzere Enstitü dışından görevlendirilenlere, 2914 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda yer alan sınırlamalar dikkate alınmaksızın, 2914 sayılı Kanun uyarınca profesör unvanı için normal öğretimde ödenen ders ücretinin iki katını geçmemek üzere ders ücreti ödenir. Bu program kapsamında ödenecek toplam ders ücreti bir yılda 360 ders saati karşılığını geçemez. I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen program geliştirme çalışmaları tanıtım seminerlerinde görev alacak öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda yer alan sınırlamalar dikkate alınmaksızın Dünya Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan proje ikraz anlaşması gereğince tahsis edilen kaynaklardan karşılanmak üzere, 2914 sayılı Kanun uyarınca normal öğretimde ödenen ders ücretlerinin iki katı tutarında ders ücreti ödenebilir. İ. Askeri işyerlerinde istihdam edilen işçilere, endüstri meslek liselerinde eğitimi verilen mesleklerde “Meslek Kursu” ile “Geliştirme ve Uyum Kursu” açılmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki Protokol uyarınca görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki öğretmenlere fiilen verdikleri ders saatleri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından haftada 10 saate kadar, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ek ders ücreti ödenir. II. KONFERANS ÜCRETİ Her bir konferans için 17,00 Türk Lirasını aşmamak üzere; A) 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında, B) 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okullarda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, KBRN Okulu gibi), C) Cezaevlerinde mahkum ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda Bakanlık Onayı ile, konferans verenlere kurumlarınca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ A. Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti: 1. 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme (Özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla mesai ücretleri için bu sırada tespit edilen saat ücreti esas alınır.), (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) 2. 657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında; a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati, b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati, c) Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ise ayda 60 saati, (Azami Saat Ücreti 1,25 TL) geçmemek üzere makam onayına istinaden yapılacak ödeme, ç) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliği kadrolarında görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) d) Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, Anadolu Üniversitesinin talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak ve Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 2,10 TL) e) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadrolarında havacılık, denizcilik ve klimatolojik amaçlı meteorolojik ürün elde edilmesini sağlayan yer ve yüksek atmosfer gözlem istasyonlarında çalışan personelden fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak ve döner sermaye bütçesinden ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) f) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) g) Nüfusu en son resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri dâhil) Hesap İşleri Müdürlüğüne ait kadrolara atanmış olup; vergi, harç, katılma payları ile ilgili tarh, tahakkuk, tahsilat, tebliğ, takip, yoklama ve benzeri gelir işlerinde fiilen çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele (bu konulara ilişkin olarak bilgi işlem merkezlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personel dâhil, işçiler hariç); bu görevler nedeniyle fiilen yaptıkları fazla mesailer karşılığında her bir saat için 2,50 Türk Lirasını geçmemek üzere belediye başkanlıklarınca belirlenecek esas, usul ve miktarlarda fazla mesai ücreti ödenebilir. Ancak, her bir personel için bu bende göre bir yılda ödenecek fazla mesai saat sayısı 300 saati geçemez. ğ) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kadrolarında bulunan ve analiz ve teknoloji laboratuarlarında çalışan personelden fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) h) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanuna tabi personelden fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) ı) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Hidroelektrik Santral Projelerinde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personelinden, fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilatı strateji geliştirme birimlerinde (Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler ile bu birimlerin kurulmadığı idarelerin 5018 sayılı Kanun ve 24/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla Strateji Geliştirme Birimine ve Mali Hizmetler Birimine verilen görevlerin yerine getirildiği daire başkanlıkları veya müdürlüklerde) fiilen çalışan personelden, fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yılın dört ayını geçmemek ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) 3. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendine göre, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belirlenen miktarları aşmayacak şekilde unvanlar itibarıyla teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilir. (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) 4. Milli Eğitim Bakanlığı; a) Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutarı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir. (Azami Saat Ücreti 5,10 TL) b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı personeline fiilen mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 90 saate kadar okul veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat başına, (Azami Saat Ücreti 1,15 TL) c) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil) yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına, (Azami Saat Ücreti 2,10 TL ) 5. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla mesai yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 100 fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir. Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara, yukarıdaki hükümlere göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: 1. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memurlarına, 2. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. (Aylık Maktu Miktar 22,80 TL) Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; — 10.000’e kadar olanlar için 162 Türk Lirasını, — 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 173 Türk Lirasını, — 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 191 Türk Lirasını, — 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 215 Türk Lirasını, — 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 257 Türk Lirasını, — 1.000.001’den fazla olanlar için 298 Türk Lirasını, — Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin itfaiye personeli için 298 Türk Lirasını, — Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 396 Türk Lirasını, geçemez. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir. 3. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 4. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. IV. EDEBİ KURUL TOPLANTI ÖDENEĞİ 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine, her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar ödenecek toplantı ücreti (Her toplantı için 3 kişiyi geçmemek ve bir yılda altı toplantıyı aşmamak üzere), (Toplantı Ücreti 74,00 TL) V. TÜRK KODEKS KOMİSYONU TOPLANTI ÖDENEĞİ 767 sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Türk Kodeksini hazırlamak üzere oluşturulan Kodeks Komisyonu üyelerine, her toplantı için ödenecek toplantı ücreti (Ayda iki toplantıyı geçmemek üzere), (Toplantı Ücreti 44,50 TL) VI. DİĞER ÖDEMELER 1. 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi uyarınca kurulan Yüksek Sağlık Şurasının tabii üyelerine her toplantı günü için 1000, diğer üyelerine ise 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, yılda 12 toplantı gününü geçmemek üzere huzur hakkı ödenir. 2. Açık öğretim sınav hizmetlerinde; sadece sınav günü görev alanlardan bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine günlük 3500 gösterge rakamının, diğer görevlilere ise günlük 2500 gösterge rakamının; sınavın hazırlanması ve değerlendirilmesi ile denetimine doğrudan katkı sağlayan her bir öğretim elamanına toplamda 32000 gösterge rakamını geçmemek üzere her gün için 5000 gösterge rakamının; sınavın hazırlanması ve değerlendirilmesi ile denetimine doğrudan katkı sağlayan diğer her bir personele toplamda 16000 gösterge rakamını geçmemek üzere her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutarı geçmemek üzere Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda döner sermaye bütçesinden ödeme yapılabilir. Belirtilen ödemelerden yararlanan personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz. Eğitim ve sınavlara ilişkin olarak mevzuat uyarınca yapılması gereken zorunlu giderler döner sermaye bütçesinden karşılanabilir. 3. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınav hizmetlerinde (Bakanlığın kendi personeline yönelik sadece bir il merkezinde yaptığı sınav hizmetleri hariç) 24 saat esasına göre kapalı devre çalışmasında fiilen görev alanlara her gün için 750 gösterge rakamının, belirtilen sınav hizmetlerinde sadece sınav günü görev alanlardan; bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine 2100 gösterge rakamının, diğer görevlilere ise 1600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere görevin önem ve güçlüğüne göre Milli Eğitim Bakanının onayı ile belirlenecek miktarda döner sermaye bütçesinden ödeme yapılır. Belirtilen ödemelerden yararlanan personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz. 4. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda sadece sınav günü görev alanlara sınav gününe mahsus olmak üzere 1600 gösterge rakamının, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine ise sınav gününe mahsus olmak üzere 2100 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere; fiilen soru yazımı, değerlendirilmesi ve denetiminde görev alan öğretim elemanlarına saat başına çalışma için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda unvanlarına göre belirlenen ek ders ücreti gösterge rakamlarının (öğretmenlere okutmanlara ödenen kadar) memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutarın iki buçuk katını geçmemek üzere; görevin önem ve güçlüğüne göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanının onayı ile belirlenecek miktarda ödeme yapılır. 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca soru hazırlanması veya sınav yapılması halinde; fiilen sınavın hazırlanması, değerlendirilmesi veya denetiminde görev alan her bir öğretim elemanına toplamda 32000 gösterge rakamının ve saat başına çalışma için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda unvanlarına göre belirlenen ek ders ücreti gösterge rakamlarının iki buçuk katının; sınav hizmetlerine doğrudan katkı sağlayan diğer her bir personele toplamda 16000 gösterge rakamını geçmemek üzere fiilen görev yaptığı her gün için 750 gösterge rakamının; sadece sınav günü görev alanlara sınav gününe mahsus olmak üzere 1600 gösterge rakamının; bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine ise sınav gününe mahsus olmak üzere 2100 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Rektörün onayı ile belirlenecek miktarda döner sermaye bütçesinden ödeme yapılır. Belirtilen ödemelerden yararlanan personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz. 6. 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 540 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır. 7. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük 7,90 Türk Lirası ödenir. Tüm gönüllülere ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı 150.000’dir. VII. TAYIN BEDELİ 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez. VIII. EK TAZMİNAT TAVANLARI 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 84,50 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak Bakanlar Kurulu bu tavan miktarını yüzde 50’sine kadar artırmaya yetkilidir. Aynı maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı da erbaş ve erler için 1/1/2010–30/6/2010 tarihleri arasındaki sürede 147 Türk Lirasını, 1/7/2010 tarihinden itibaren ise 151 Türk Lirasını geçemez. IX. JÜRİ ÜYESİ VE RAPORTÖR ÜCRETLERİ Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 1.050 Türk Lirasını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek miktarda ücret ödenir. Bu personelden, — Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen miktarın 1/2’si, — Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/4’ü, — Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti, — Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen miktarın 1/5’i, ödenir. Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek miktar bu bölümün birinci fıkrasında belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz. X. VATANİ HİZMET AYLIKLARI VE SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ 1. 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan (5750) gösterge rakamı, 1/1/2010–31/12/2010 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (5862) olarak uygulanır. 2. Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif Kanunlarda yer alan gösterge rakamları 1/1/2010–31/12/2010 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde kendileri için (5862), dul eşleri için (4690), diğer yakınları için (3262) olarak uygulanır. 3. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan (1585) gösterge rakamı, 1/1/2010–31/12/2010 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (1615) olarak uygulanır. Cihat Karakuş
Bu haber 3851 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum