1 milyar liralık eğitim yatırımı heba olacak

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, hükümete sunduğu raporda dershanelerin kapanması halinde 1 milyar liralık yatırımın heba olacağı, 60 binden fazla kişinin işsiz kalacağı uyarısında bulundu.

05 Mart 2014 - 23:01

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, hükümete sunduğu raporda dershanelerin kapanması halinde 1 milyar liralık yatırımın heba olacağı, 60 binden fazla kişinin işsiz kalacağı uyarısında bulundu. Kayıtdışılığa da dikkat çekildi. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği­’n­den (TOBB), ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin dü­zen­le­me­le­re eleş­ti­ri gel­di. TOBB, bu eleş­ti­ri­yi Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­can, Eko­no­mi Ba­ka­nı Ni­hat Zey­bek­ci ve Kal­kın­ma Ba­ka­nı Cev­det Yıl­ma­z’­ın da ka­tıl­dı­ğı ve dün ya­pı­lan “7. Tür­ki­ye Sek­tö­rel Eko­no­mi Şu­ra­sı­”n­da di­le ge­tir­di. Do­mi­no et­ki­si ya­par TOBB Tür­ki­ye Eği­tim Mec­li­si ta­ra­fın­dan açık­la­nan ra­por­da, ders­ha­ne­ler en önem­li so­run­lar lis­te­sin­de yer al­dı. Ra­por­da şu de­ğer­len­dir­meler ya­pıl­dı: * Ya­pıl­ma­sı plan­la­nan okul ve­ya açık li­se­ye dö­nü­şüm; do­mi­no et­ki­si ya­pa­cak, ya­rı ka­pa­si­te ile ça­lı­şan özel okul­lar, kurs­lar, res­mi okul­lar da­hil eği­tim sis­te­mi­ne za­rar ve­re­cek. * 3 bin­den faz­la ku­rum ka­pa­na­cak, 1 mil­yar li­ra­lık ya­tı­rım he­ba ola­cak, 60 bin­den faz­la in­san iş­siz ka­la­cak, öğ­ren­ci­ler de­ne­tim dı­şı ders al­ma­ya yö­ne­le­cek, ka­yıt­dı­şı­lık ar­ta­cak. Ra­por­da çö­züm öne­ri­le­ri de yer al­dı. Dö­nü­şüm gö­nül­lü ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı çi­zi­len ra­por­da, “Ca­zip al­ter­na­tif­ler su­nu­la­rak, pi­lot uy­gu­la­ma­lar­la, is­te­ğe bağ­lı ola­rak ken­di­li­ğin­den ge­çiş sağ­lan­ma­lı. Teş­vik­ler uy­gu­la­na­bi­lir ol­ma­lı ve mev­cut ku­rum­la­rı da kap­sa­ma­lı­dı­r” de­nil­di. ‘Vergi alınmasın’ TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, sektöre ilişkin sunduğu çözüm önerilerinde eğitimden vergi alınmaması, yatırımlara KDV ve gümrük muafiyeti tanınması, özel okullardaki öğrenciye devletin maliyeti kadar destek verilmesi, hazine taşınmazlarının eğitim kurumlarına daha kolay tahsis edilmesi gibi konularda düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi. Taksit yasağı istihdamı azaltacak Ku­yum­cu­luk Sa­na­yi Mec­li­si: “K­re­di kar­tıy­la ya­pı­lan ku­yum har­ca­ma­la­rı­na tak­si­tin kal­dı­rıl­ma­sı sek­tör­de ci­ro­la­rın cid­di oran­da düş­me­si­ne, kü­çük atöl­ye­le­rin ve pe­ra­ken­de zin­cir­le­ri­nin olum­suz et­ki­len­me­si­ne, fir­ma­la­rın ka­pan­ma­sı­na ve is­tih­da­mın azal­ma­sı­na ne­den ola­cak.” Çö­züm: “Tak­sit ser­best bı­ra­kıl­ma­lı. POS te­fe­ci­li­ği­nin önü­ne ge­çil­me­li, sek­tör­de dü­rüst ça­lı­şan bin­ler­ce iş­ye­ri üze­rin­de oluş­tu­ru­lan hak­sız imaj or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı.” TRT payı kalkmalı Tür­ki­ye Ener­ji Mec­li­si: “E­lek­trik üre­ti­ci ve te­da­rik­çi fir­ma­lar, tü­ke­ti­ci­le­re yap­tık­la­rı elek­trik sa­tış­la­rı­nın üze­ri­ne, TRT’­ye yüz­de 2, be­le­di­ye­le­re tü­ke­tim tip­le­ri­ne gö­re yüz­de 1 ila 5, ener­ji fo­nu­na ise yüz­de 1 ora­nın­da pay ila­ve et­mek­te ve Elek­trik ve Ha­va Ga­zı Tü­ke­tim Ver­gi­si (BTV) ha­riç il­gi­li ku­ru­luş­la­ra öde­mek­te­dir. Bu du­rum fir­ma­la­rın ma­li­ye­ti­ni yük­selt­mek­te­dir.” Çö­züm: “E­ner­ji Fo­nu kal­dı­rıl­ma­lı­dır.” 15 milyar dolar hedefi tutmaz Tür­ki­ye Ma­den­ci­lik Mec­li­si: “16 Ha­zi­ran 2012’de Baş­ba­kan­lık ge­nel­ge­siy­le ma­den­ci­lik ya­tı­rım­la­rı için ge­rek­li izin­le­rin ve ma­den ruh­sat­la­rı­nın alın­ma­sı, dev­ri, uza­tıl­ma­sı ve ben­ze­ri iş­lem­ler Baş­ba­kan­lı­k’ın ona­yı­na ta­bi tu­tul­du. İzin­de­ki ge­cik­me­ler ne­de­niy­le plan­lan­mış ara­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­le­me­miş, ye­ni iş­let­me­ler açı­la­ma­mış ve üre­tim he­def­le­ri­ne eri­şi­le­me­miş­tir. Ma­den­ci­lik üre­ti­min­de yüz­de 8,9’la­ra va­ran dü­şüş ol­muş­tur. Bu du­rum de­vam et­ti­ği sü­re­ce 2023 yı­lı 15 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat he­de­fi tut­tu­ru­la­ma­ya­cak, ay­rı­ca yer­li ma­den te­da­ri­ki dar ­bo­ğa­za gi­re­cek­tir.” Çö­züm: “Ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri Baş­ba­kan­lık ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan mu­af tu­tu­la­rak mev­cut mev­zu­ata iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­ma­lı­dır.” Fahiş sigorta iflas ettiriyor Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi: “Sektörde kullanılan zorunlu ve ihtiyari sigorta poliçelerinin bedellerinin fahiş rakamlara yükselmesi işletmeleri zorlar hale gelmiştir. Özellikle manevi tazminatlar nedeniyle çok büyük ekonomik kayıplar yaşanmakta ve uzun süren davalar nedeniyle iflasla karşı karşıya kalınmaktadır.” Çözüm: “Sigorta tarifeleri devlet tarafından belirlenmeli, tazminatlarda kusur oranında sorumluluk getirilmeli.” Erdoğan Süzer / BUGÜN

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KHK ile ihraç edilen genç öğretmen intihar etti
KHK ile ihraç edilen genç öğretmen intihar etti
Öğretmenler dikkat: AÖL sınav görevi başvuruları erişime açıldı
Öğretmenler dikkat: AÖL sınav görevi başvuruları erişime...