Gönder

Kategoriler

Şairler

Şairler

Yeniler

Dola??r Dururmu? Hep Daha

Dola??r dururmu? hep daha ba?? bahçeyi Küçükmustafa'da
dilinde dilâver dülgerlerin ta?lara yonttu?u a?k türküleri
ve o ya?l? muhacirin sanc?l? söylencelerinde
uzaktan yak?ndan bir göç an?s?
anlat?p durur Silistre'yi...

Yelkenler iner
demir atarm?? Kalealt?'na Osmanl? ?nce Donanmas?
?slâm'?n koruycu duvar?ym?? bu liman demirden,ta?tan,imandan

Eylül


Bu sabah eylül geldi duydun mu
Bir masal?n son sayfas? y?rt?ld?
Erken kapanan kap?lar?n kilidi
Sana uzak bir ayya??n kirli ceketi
Kirpiklerinden avuç içi ya?mur döküldü
Duydun mu
Çulsuzun biriyim
Ve a??r bir mutsuz

Zaman Dü?tü

Gece dinginle?ti san?r?m
Bir ölünün yaln?zl???na döndü yaln?zl?k
Hamarat bir uyku dönüyor ba??mda
Kalsam dü? kuraca??m
Yatsam dü? görece?im
Belli ki dü?lerde ölece?im

Haydar ?ahinbay

Yar?m Ay

Gecenin bir yar?s?
Ay ?????nda saçlar?n? tel tel böleyim
B?rak beni
Parmak uçlar?nda öleyim
...

Haydar ?ahinbay

?air Gibi

Karaköy vapurunda rüzgara kar??
Güverteye vuruyor dalgalar
Dümeni cevizden bir gemi geçiyor yan?mdan
Siren sesini dinliyor mart?lar
Ben Orhan Veli’yi dinliyorum
Bo?az kar??mda
Güne? Galata’n?n ezberini bozuyor
Eylül sonlar?nda bu ak?am üstü
Bolivyal? bir k?z var gemide

Sultan?n A?k?

Bana köle derler sana sultan
Sen yine kendini güzel san
Tepende taç emrinde ordu olsun
Ba??na tac? takan köle de?il mi

Bana köle desinler sana sultan
Köleyi sultan yapan taç de?il mi

Alt?n bir tahta oturur sultan

Lal Kal?r

?çerde bir ukte kal?r
Sigara yanar kül kal?r
Masada anahtar
Bardakta su kal?r
Ölen ölür
Son k?yafet dolapta kal?r
Hiç bitmez dedi?in a?k biter
Gözde iki damla ya?
Dilde bir 'ah' kal?r

Masalc? Anne

It?r kokan da?lardan bahset bana
Yemye?il çimenlerden
Uçurtmalardan mesela
?pi yumu?ac?k ellerinde sevgilinin
Ebe gümecinden, fesle?enden
Ve ya?mur bulutlar?ndan bahset
Sen bir dü?sün masalc? anne
Irmaklar getir m?sra aralar?nda
Güzellikten bahset, gülü?ler do?uran

?stanbul-istanbul

?slak zemine sis ya??yor
ya?mur ya??yor tekerler dönüyor
gökten ye?il y?ld?zlar ak?yor
?i?hanede sokaklara bir duman çüküyor
incecik elleriyle bir çocuk
ku?lara yem döküyor
?ehr-i ?stanbul yenilerle tan???yor
ve hayat ak?yor ak?yor..
eski sevgililer hat?ralar?na bak?yor

Ays?z Gece

Esmer bir karanl?k yola vurdu kendini
Asfalt?n zifiri f?rsat buldu döktü derdini
Ç?ld?rd? simsiyah bir yara, k?rd? belimi
Aldatt? uykuyu a?k, susturdu geceyi

Haydar ?ahinbay