Mil­li Eği­ti­m’­de is­yan çı­ktı

MEB yönetimine eği­tim­ci ol­ma­yan­lar ge­ti­ril­di.

Mil­li Eği­ti­m’­de is­yan çı­ktı

Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. İr­fan Ay­can imam-ha­tip açıl­ma­sın­a stan­dart ge­tir­mek is­te­di. İs­te­ği ka­bul edil­me­yin­ce gö­rev­den ay­rıl­dı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da Ba­kan Na­bi Av­cı ile Müs­te­şar Yu­suf Te­ki­n’­in ay­rı ça­lış­ması, da­nış­man al­mak­ta ya­rış­ma­la­rı “e­ği­tim­de pa­ra­lel ya­pı­” id­di­ala­rı­na ne­den ol­du. Da­ha önce İs­tan­bul Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi de yapan Öğ­ret­men Ye­tiş­tir­me ve Ge­liş­tir­me Ge­nel Mü­dü­rü Ömer Ba­lı­be­y ve ba­zı baş­kan­la­rın alın­ma­sıy­la öğ­ret­men kö­ken­li ge­nel mü­dür ola­rak Özel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Kü­çük ile Te­mel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Fun­da Ko­ca­bı­yık kal­dı. Ba­ka­nın kar­de­şi… Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. Dr. İr­fan Ay­can, imam-ha­tip or­ta­oku­lu ve li­se­le­ri­nin açıl­ma­sı­na stan­dart ge­tir­mek ve bu okul­la­rın sa­yı­la­rı­nı sı­nır­lı tut­mak için plan ha­zır­la­dı. Ay­ca­n bu öne­ri­le­ri­nin ka­bul edil­me­me­si üze­ri­ne ken­di is­te­ğiy­le görevinden ayrıldı. Er­kek Tek­nik Öğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­ü iken Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’ na ge­ti­ri­len Hü­se­yin Acır, gö­re­vin­den alın­dı, ye­ri­ne İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın kar­de­şi Atıf Ala ge­ti­ril­di. Ala’­nın ge­ti­ri­liş bi­çi­mi­nin de yö­net­me­lik­le­re uy­gun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di. “İkibaşlı yönetim” Yay­gın Eği­tim­’e, da­ha ön­ce İŞ­KUR Ge­nel Mü­dürlüğü yapan Mus­ta­fa Ke­mal Bi­çer­li, Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri­’ne Türk Te­le­kom böl­ge mü­dür­le­rin­den Mus­ta­fa Koç, Des­tek Hiz­met­le­ri­’ne Ali Rı­za Al­tın­soy ge­ti­ril­di. Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı­’na Kal­kın­ma Ajan­sı­’n­dan Asım Bal­cı atanırken, di­ğer yar­dım­cı Yu­suf Bü­yü­k’­ün ise da­ha ön­ce be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı ve eği­tim­den çok si­ya­si ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü bil­di­ril­di. Ba­kan­lık­ta­ki ge­liş­me­le­ri SÖZ­CÜ­’ye de­ğer­len­di­ren bir eği­tim­ci şun­la­rı söy­le­di: “Ba­kan ve müs­te­şar eği­tim­ci­ler­le bir ara­ya gel­mi­yor ve ka­rar­la­rı da­nış­man­lar­la bir­lik­te alı­nı­yor. Taş­ra ile ba­kan­lı­ğın iliş­ki­si ke­sil­miş du­rum­da. Ba­kan ve müs­te­şar ay­rı ha­va­lar­da. İki­baş­lı yö­ne­tim ser­gi­le­ni­yor.” SÖZCÜ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.