MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Atamaları Takvimi Eş Durumu Sağlık Durumu Atamaları NE Zaman Yapılacak

<p>Nihayet açıklandı. Devamı heberimizde...MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Atamaları Takvimi<br /> Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlerin 2017 Özür Grubu Atamalarına ilişkin takvimi nasıl olacak. Atamalar ne zaman yapılacak.<br /> MEB'in yapacağ</p>

MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Atamaları Takvimi Eş Durumu Sağlık Durumu Atamaları NE Zaman Yapılacak

12/07/2017
Öğretmenlerin 2017 Yaz Özür(Eş) Durumu Atama Tarihleri Belli Oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin özür tayin başvurularının Ağustos'ta alınacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin özür tayin başvurularının Ağustos'ta alınacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama Öğretmenlerin yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları, 8-14 Ağustos tarihleri arasında, atamalar ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

2017 EŞ, SAĞLIK VE MAZERET ATAMA YARDIMLAŞMA GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI YAZ TATİLİ AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ
MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER
DEĞİŞTİRME DUYURUSU
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile
birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer
değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları, bilim sanat
merkezleri ile halk eğitim merkezleri hariç olmak üzere alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan
eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek
öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü
göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında ise yer değiştirme başvurularının son günü esas
alınacaktır.
2. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı
olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde,
eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
3. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret
Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu
müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir
örneği öğretmene verilecektir.
4. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular
onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde
bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki
başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru
yapmaları sağlanacaktır.
5. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
6. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında
bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının
onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda
onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.
7. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerine yapacaktır.
8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin
veya izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da
taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği
yapılanlardan en geç 30 Eylül 2017 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 
9. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim
kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
10. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli
şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde
işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve
onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler
iptal edilecektir.
11. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
12. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet
adresinden ayrıca duyurulacaktır.
13. Öğretmenlerden aday olarak görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görev yerleri
değiştirilenler, en geç 18 Eylül 2017 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak
adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.
14- 2017 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler sonradan
mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme
isteğinde bulunamayacaktır.
SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarının,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin
söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki
eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel
sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı
olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt
Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan
yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.
Eş, anne, baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile
yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir
vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir. 
AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına
tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak,
çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer
değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama
Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B
ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK
kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu
kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka
bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri
belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)
bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;
a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette
olduğunu gösterir belge,
c) Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı
hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
ç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket
merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin
işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları
ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan
atandıkları yerde 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar,
aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arası yeniden
atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla en az bir
yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda
bulunabilecektir.
3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.
4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir. 
5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla
askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı
olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
6. Öğretmenlerden;
a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.
CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak
belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin
değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,
can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme
başvurusunda bulunabilecektir.
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini
gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli
olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) ile
eşlerinin ikamet ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da
malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev
yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu
durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın
istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî
veya özel özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme
kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
b) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
c) Çocuğu veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim
değerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.
YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru
Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.
Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay
için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları
il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde
ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.
Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır.
Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay
için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il
ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün
içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.
Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da
reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe
milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve
başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu
aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir. 
BAŞVURU VE TERCİHLER
1. Başvurular
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama
yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak
alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre
atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm
kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması
muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih
önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.
Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu
tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek
bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle
sorumludur.
2. Tercihler
a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte
bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan
eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40
eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece
tercihleri dikkate alınacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde
aylıksız izin kullanabilecektir
b) İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim
yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres
Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih
edebilecektir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler,
beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri
arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları
arasında yer değişikliği yapılmayacaktır. 
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin
bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki
eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim
kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
c) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve spor liseleri, güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin
tercihleri
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar
liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih
edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar
ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim
kurumlarını tercih edebilecektir.
Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve
beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar
liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması
şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan
öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler
içinde tamamlanacaktır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri esas alınacaktır.
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Birinci Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 08-14 AĞUSTOS 2017
İkinci Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci : 22-25 AĞUSTOS 2017
Atamalar : 29 AĞUSTOS 2017
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri : 05 EYLÜL 2017’den itibaren
 İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 
26/06/2017
Öğretmenlerin Yaz Dönemi Özür Grubu Atamaları Ne Zaman Yapılacak? 

Eş Durumu, Sağlık Durumu Atamaları MEB Tarafından Ne Zaman Yapılacak? Öğretmenlerin Özür Durumu Yer Değiştirmeleri Ne Zaman Yapılacak? Detaylar Haberimizde...
Öğretmenlerin 2017 Yaz Dönemi Özür Grubu Atamaları Ne Zaman Yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin 2017 yılı yaz dönemi özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? Özür durumu (eş ve sağlık) yer değiştirmeleri ne zaman yapılacak? 
MEB, özür grubu atamaları yılda 2 kez yapıyor. İlki sömestr tatilinde Ocak-Şubat aylarında yapılıyor. İkincisi ise asıl özür grubu atama dönemi olarak biliniyor ve genelde Ağustos ayında yapılıyor.Son 4 yılı incelediğimizde öğretmenlerin özür grubu atamalarının Ağustos ayında yapıldığını görüyoruz. 2017 özür grubu atama sonuçları da Ağustos ayının sonunda açıklanmıştı. 
Özür grubu atama takviminin şu şekilde olacağını tahmin ediyoruz: 
2017 Ağustos ayının 1. veya 2. haftasında duyuru 
2017 Ağustos ayının 2. veya 3. haftalarında tercih süreci 
2017 Ağustos ayının son haftasında özür grubu atama sonuçlarının açıklanması 
Öğretmenlerin 2017 yaz dönemi özür grubu atamalarıyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
(mebpersonel.com)

2017 EŞ, SAĞLIK VE MAZERET ATAMA YARDIMLAŞMA GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMASI VE MÜLAKAT GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN


Tüm özür grubu haberleri....

23/06/2017
Eş durumu tayinlerinde yönetmelik maddesi hayata geçmiyor

Bir çok kurumun, özellikle de çok sayıda personeli olan kamu kurumlarının, en çok sıkıntı duydukları konunun başında eş durumu tayinleri geliyor.

Kurumlar bir taraftan, talepler doğrultusunda eşleri birleştirmeye çalışıyor. Diğer taraftan ise kadro doluluk sıkıntısı yaşanıyor, yani nakil için boş kadro bulunamıyor.

Özellikle boş kadro olmamasından kaynaklı sorunu aşabilmek için 2014 yılında, çerçeve yer değiştirme yönetmeliğinde, düzenleme yapıldı. Buna göre, eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yerde, eşler birleştirilecekti.

Ancak aradan geçen 3 yıllık süreye rağmen bir çok kurum yazılımsal alt yapısını kuramadığı için bunu hayata geçiremedi. Bu nedenle de ya bazen il/ilçe emri yaptı ya da hiç yapmadı.
Kaynak:http://www.memurlar.net/haber/675436/es-durumu-tayinlerinde-yonetmelik-maddesi-hayata-gecmiyor.html?utm_source=headlines


2017 EŞ, SAĞLIK VE MAZERET ATAMA YARDIMLAŞMA GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMASI VE MÜLAKAT GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN


2017 Ocak Öğretmenlerin Özür Grubu Taban Puanları Açıklandı!
2017 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Taban Puanları Açıklandı.
2017 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar.
Taban Puanlar İçin Tıklayınız

ÖZÜR GRUBU ATAMA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları belli oldu.

2017 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları başladı.

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


Öğretmenlerin 2017 Yılı Ocak Ayı Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmelerin Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Açıklama. Öğretmen özür grubu atama süresi uzatıldı.

2017 EŞ, SAĞLIK VE MAZERET ATAMA YARDIMLAŞMA GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

DAHA ÖNCEKİ HABERLER....

MEB Özür Grubu Atamaları 2017 Ocak MEBBİS Başvuru Ekranı. Eş durumu atamaları başvuru ekranı. Özür durumu yer değiştirme başvuruları nereden yapılacak? Öğretmenlerin mazeret yer değiştirme başvuru ekranı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.
 MEB Özür Grubu Atamaları 2017 Ocak MEBBİS Başvuru Ekranı. Eş durumu atamaları başvuru ekranı. Özür durumu yer değiştirme başvuruları nereden yapılacak?


Öğretmenlerin mazeret yer değiştirme başvuru ekranı ne zaman açılacak? Öğretmenlerin özür grubu atama süreci başlıyor. Başvurular 4 Ocak Çarşamba günü itibariyle yapılacak. Öğretmenlerin eş, sağlık ve diğer mazeretlerine bağlı yer değiştirme başvuruları mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Özür grubu atamaları MEBBİS başvuru ekranı 4 Ocak Çarşamba günü açılacak. Başvuru ekranının gün içinde açılması bekleniyor. Başvurular 2 aşamada yapılacak.

Atamalar ise 20 Ocak 2017 tarihinde yapılacak. Başvuru ekranı açıldığı anda MEBBİS başvuru ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ Milli Eğitim Bakanlığına  bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2017 Ocak ayı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından  yayınlandı.

Duyuruda yer alan takvime göre; başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci  4 -10 Ocak 2017 tarihinde, tercihlerin yapılması ve onay süreci  13-18 Ocak 2017 tarihinde,  atamalar  ise 20 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. 

BŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2017 EŞ, SAĞLIK VE MAZERET ATAMA YARDIMLAŞMA GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ


SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ
 

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GRUBU İÇİN TIKLAYINI


Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin Ocak ayı eş durumuna bağlı mazeret tayini başvuruları başladı. Peki başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda öğretmenlerin Ocak ayı eş durumuna bağlı mazeret tayini başvurularının başladığı belirtildi. 

Mazeret tayinleri için yapılan açıklama şöyle;

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, " http://ikgm.meb.gov.tr " adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. 

Öğretmenlerin Ocak ayı eş durumuna bağlı mazeret tayini başvuruları 4 Ocak 2017 tarihinde başladı. Ayrıca öğretmenler 10 Ocak 2017 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. 

Tayin tercihlerinin yapılması için ise başvurular 13 Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. 

Eş durumuna bağlı mazeret tayini atamaları ise 20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. 
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır. 

Sorularla Ocak Ayı Özür Grubu Atamaları
Özür Grubu Atama Başvuruları Yarın Başlıyor
MEB, isteğe bağlı özür durumu(eş durumu başta olmak üzere) atamalarını önümüzdeki 3 hafta içerisinde gerçekleştirecek.
 Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ara dönem ve yaz dönemi olmak üzere 2 defa özür grubu atamaları gerçekleştiriyor. Öğretmenler; eş durumu, sağlık durumu, güvenlik vb. nedenlerden dolayı yer değiştirme başvurusu gerçekleştiriyor. Başvuru bakanlık tarafından kabul edilirse öğretmene tercih hakkı veriliyor ve hizmet puanı esasına göre atamalar gerçekleştiriliyor. 
Bakanlık, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ara dönem özür gurubu atama takvimini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Takvime göre başvurular yarın başlayacak. Atamalar ise 20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. 

TAKVİM İSE ŞÖYLE:

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci: 4-10 Ocak 2017
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci: 13-18 Ocak 2017
Atamaların Gerçekleştirilmesi: 20 Ocak 2017
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri: 23 Ocak 2017 ve Sonrasında

Özür Grubu Atamaları MEBBİS Başvuru Ekranı Çarşamba Günü Açılacak
Öğretmenlerin Özür Grubu Atamaları MEBBİS Başvuru Ekranı 4 Ocak 2017 Çarşamba Günü Açılacak.
Öğretmenlerin Özür Grubu Atamaları MEBBİS Başvuru Ekranı 4 Ocak 2017 Çarşamba Günü Açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına  bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2017 Ocak ayı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından  yayınlandı.

ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2017 EŞ, SAĞLIK VE MAZERET ATAMA YARDIMLAŞMA GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ


SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ
 

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GRUBU İÇİN TIKLAYINI2017 Özür grubu atamaları ne zaman olacak?

Ara dönem Özür Grubu atamaları ne zaman olacak? MEB, 2016 Eş Durumu-Özür Grubu atama işlemleri ne zaman gerçekleştirilecek? Milli Eğitim Bakanlığı , 2016 Özrü Grubu (Eş Durumu)- Binlerce öğretmenin beklediği 2016 eş durumu atamaları tarihi belli oldu. Özür gurubu atamaları Şubat ayında olacak mı? MEB özür grubu,sağlık,eş durumu atama ile ilgili detaylar ve eğitim haberleri sitemiz öğretmenlersitesi.com'da 

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi 2016-2017 eğitim öğretim yılında da özür grubu atamalarını gerçekleştirecek. Atamalar 15 tatil içerisinde yapılacak ve takvim  yaklaşık 6 hafta içinde belli olacak.

 2016 yılı Şubat ayında ataması yapılan 30 bin öğretmen özür grubu atamalarından normalde faydalanamıyor fakat bu öğretmenlerin ve EBS'nin konu ile ilgili bakanlıktan talebi var. Bakanlık ara tatile kadar 2016 Şubat ataması öğretmenleri için çalışma yaparsa bu öğretmenler de özür grubu atamalarına başvurabilecekler.
 

 MEB'in özür grubu için geçtiğimiz yıllardaki takvimlerine baktığımızda ara tatil içerisinde başvuruların alındığı ve atamaların gerçekleştiği görülmektedir. Özür durumu atamalarında en çok eş durumu olmak üzere, sağlık özrü, güvenlik özrü gibi nedenlerden dolayı da başvuran öğretmenler bulunmaktadır.

 Özür grubu atamalarında bu yıl özellikle ihraç edilen öğretmenlerden dolayı az da olsa bir rahatlama olacağı ve öğretmenlerin daha rahat yer değiştireceği düşünülüyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılı ara dönem özür grubu takvimi yayınlandığında sitemizde bulabileceksiniz. Takvim muhtemelen 20 Ocak-6 Şubat 2017 tarihleri arasında olacak.
kaynak mebpersonel 
ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

2017 ŞUBAR 60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ 
 

İl İlçe Emri Bekleyen Öğretmenlerin Ataması Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, il/ilçe emri bekleyen öğretmenlerin atamasını özür durumu kapsamında yaptığını açıkladı.

Öğretmenlersitesi sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı, il/ilçe emri bekleyen öğretmenlerin atamasını özür durumu kapsamında yaptığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 bin 363 öğretmenin atamasının normu boşalan kadrolara yapıldığı açıklandı. İşte MEB'den yapılan açıklama: ''Mazerete bağlı iller arası ataması yapılamayan 6 bin 363 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.''

SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ
MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ
OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Özür(Eş) Durumu Atama Sonuçları Açıklandı
Öğretmenlerin 2016 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları

KARARNAMELER İLLERE GÖNDERİLDİ TIKLAYINIZ

ÖZÜR GRUBU ATAMASI YAPILANLARIN YOLLUK VE HARCIRAHLARI NE KADAR VE NASIL HESAPLANIR TIKLAYINIZ
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in twitter üzerinden yaptığı açıklamada, özür grubu öğretmen atamaları  sonuçları bu gece 21:00 itibariyle açıklanacağını duyurdu.
İşte MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin'in twitter hesabı üzerinden yaptığı o açıklamalar:
1. İliçi-İllerarası özür başvuruları normalde 31 Ağustosta ilan edilecekti. Ancak başvuruların değerlendirme süreci bitti.
2. Bu gece saat 21.00 itibariyle ilan edilecek. İllerarasında yaklaşık 26.000 başvurunun % 75'inin talebini yerine getirdik.
3. Herkese hayırlı olsun. İnsan Kaynakları genel müdürlüğümüz ve Bilgi İşlem Başkanlığımıza teşekkürler.


ÖZÜR GRUBU ÖĞRETMEN ATAMALARI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

2. il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu
Öğretmenlerin 2016 Eylül İl İçi Ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

2016 Ağustos Özür(Eş) Grubu Atama Sonuçlarının Açıklanma ve İlişik Kesme Tarihleri

MEB'e Özür Grubu atamalarda il ve ilçe emri yazısı sayfamızda. Haberi sayfamızdan okuyabilirsiniz...

Gelişmeleri sayfamızdan vereceğiz.

Facebook Sayfamız için TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLERİN 2016 EYLÜL İL İÇİ VE İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

İsteğe bağlı yer değiştirmelere;

1- Öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,

b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar,

istemeleri halinde üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde veya il dışındaki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) İl içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen (sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dahil), veya eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, norm kadro fazlası olmaları, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle idari tasarrufla istekleri doğrultusunda veya resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte,

c) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında idari tasarrufla yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte,

değerlendirilir.

4- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, üç yıllık çalışma şartı aranmaksızın il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Ancak, bu kapsamda bulunan öğretmenlerden iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacaklar il genelinde alanlarında öğretmen ihtiyacı olmaması halinde süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

5- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

6- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

7- Soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan (yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren) üç yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

8- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.trveya http://ikgm.meb.gov.tradreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

9- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

10- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecektir

11- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

12- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

13- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

14- Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattı rılacaktır.

15- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

16- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacaktır

17- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.

18- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

19- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

20- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

21- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

22- Öğretmenlerdenbilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

23- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

24- Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

25- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 08 Eylül 2016 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

26- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

27- İsteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

28- Yer değiştirme başvuruları 02-08 Eylül 2016 tarihleri arasında alınacak; atamalar 9 Eylül 2016 tarihinde, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 19 -23 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

29- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Öğretmenlerin 2016 Yaz Dönemi Özür Durumu Atamalarında 2. Aşama Başvuru Ekranı Açıldı. MEB tarafından yayımlanan tercih edilebilecek kontenjanlar listesinin ardından başvuru ekranı da açıldı. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Milli eğitim bakanlığı öğretmenlerin 2. Aşama özür grubu ATA'ma taleplerini almaya başlıyor. Mazeret grubu öğretmen atamasına başvurular 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Aşağıdaki linki tıklayarak başvuru yapılabilir.

SINIF ÖĞRETMENLERİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH EDİLEBİLECEK OKUL LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvuruları uzatıldı
ÖĞRETMENLERİN 2016 YILI YAZ TATİLİ AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin başvuru süresi 19 Ağustos 2016 Cuma günü saat 17.00’a kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerimiz başvurularını 19 Ağustos 2016 Cuma günü saat 17.00’a kadar yapabileceklerdir.
        İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Atamaları Takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlerin 2016 Özür Grubu Atamalarına ilişkin takvimi nasıl olacak. Atamalar ne zaman yapılacak. Özür grubu atamaları, öğretmenlerin mazeret grubu atamaları....

MEB EŞ ÖZÜR GRUBU ATAMA DUYURUSU (12.08.2016)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ile ilgili resmi açıklama yaptı.
2016 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuru modülü açıldı. Başvurular bugün başladı.Milli Eğitim Bakanlığı başvuru süresinin hangi tarihten itibaren baz alınacağı husususunda resmi açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

32323232

Öğretmenlerin 2016 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları 11 Ağustos 2016 tarihinde başlayıp 17 Ağustos 2016'da sona erecek.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.
2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2016 tarihi esas alınacaktır.
3. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
4. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
5. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
6. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
7. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.
8. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
9. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 30 Eylül 2016 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
10. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
11. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
12. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
13. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
14. Öğretmenlerden aday olarak görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görev yerleri değiştirilenler, en geç 19 Eylül 2016 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarının,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.
Eş, anne, baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.


AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak,
çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;
a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
c) Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
ç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir. Bu şekilde görev yerleri değiştirilen aday öğretmenler, en geç 19 Eylül 2016 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
6. Öğretmenlerden;
a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.


CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,
can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.


ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) ile eşlerinin ikamet ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu
durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
b) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
c) Çocuğu veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.


YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.
Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.
Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.
Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.


BAŞVURU VE TERCİHLER
1. Başvurular
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.
Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.
2. Tercihler
a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir
b) İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
c) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ve bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.
Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Birinci Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 11-17 AĞUSTOS 2016
İkinci Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci : 22-26 AĞUSTOS 2016
Atamalar : 31 AĞUSTOS 2016
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri : 1 EYLÜL 2016’den itibaren


MEB'in yapacağı eş durumu, sağlık özür grubu atamaları ne zaman yapılacak. 
MEB yılda iki kez özür grubu ataması yapıyor. Bu atamalar genellikle Ocak Şubat ve yaz dönemi olarak da Ağustos ayı içerisinde oluyor.
Peki 2016 Yaz dönemi özür grubu atamalar ne zaman gerçekleştirilecek.
MEB'in uygulamalarına bakıldığında şunu söylemek mümkün. MEB yaz dönemi özür grubu öğretmen atamalarını (eş ve sağlık özrü) Ağustos ayı içerisinde yapıyor. BU atamalar da genellikle Ağustos ortalarına denk geliyor.
İl içi ve İl dışı atamalarına bir göz attığımızda;

a) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler;

Başvuruların alınması: 20-26 Mayıs 2016

Atamaların yapılması: 06 Haziran 2016

İlişik kesme işlemleri: 17 Haziran 2016

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

MATEMATİK ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ-ANASINIFI ÖĞRETMEN GRUBU TIKLAYINIZ

b) İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler;

Başvuruların alınması: 16-22 Haziran 2016

Atamaların yapılması: 27 Haziran 2016

İlişik kesme işlemleri: 28 Haziran 2016
Tarihlerini görüyoruz. Bu tarihleri incelediğimizde ise MEB'in atama takvimleri yayınlarken bir önceki yıla neredeyse birebir uyacak şekilde atama takvimi açıkladığını görüyoruz.
Bu takvimler göz önünde bulundurulduğunda ise www.ogretmenlersitesi.com tahmini şu şekilde oluyor.


Özür grubu öğretmen ataması duyurusu: 2016 Ağustos ayının ilk haftası 
Tercih Süreci: 2016 Ağustos ayının 2. ve 3. haftaları
Sonuçların açıklanması 2016 Ağustos ayının 3. ve 4.
www.ogretmenlersitesi.com olarak öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin süreci takip etmeye ve öğretmenlerimizi haberdar etmeye devam edeceğiz. 
Öğretmenler ile ilgili tüm haberleri ve yeni gelişmeleri takip etmek için 

MEB' tarafından son açıklanan bilgi;

2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Takvimine İlişkin Duyuru

2016 AĞUSTOS AYI ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Birinci Aşama

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

11-17 AĞUSTOS 2016

İkinci Aşama

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

22-26 AĞUSTOS 2016

Atamalar

31 AĞUSTOS 2016 

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri

1 EYLÜL 2016’den İtibaren

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


Memur görevden alma kriterleri belirlendi

Öğretmenler ve Memurlar Bu 11 Kritere Göre Açığa Alınıyor! Bu Kriterlerden 1'i Bile Varsa Açığa Alınabilirsiniz... Devlet içinde kendini gizlemeyi başarabilen FETÖ/PYD üyesi bürokratların temizlenmesinde 11 ayrı kriter belirlendi. Devamı için tıklayınız

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yaşar - 9 ay önce
2016 Şubat ta atanan öğretmenler de 2017 şubat eş durumu atamasına başvurabilmelidir.
Avatar
Sınıfçı - 9 ay önce
Bakan yardımcısı ara dönemde atama düşünmüyoruz diye açıklama yapmış, bilgisi olan var mı arkadaşlar. Umarım asparagas haberdir. Her ara dönemde insanlar bu stresi yaşamak zorunda mı???
Avatar
dikkat dikkat - 7 gün önce
sahte raporlar özür durumu oluşturup tayin olanlara meb bir dur demeli hastanelere dadanan çeteler sahte raporla araba tayin engelli ilk atama her türlü iş çeviriyorlar yetkililerin dikkatine
Avatar
Ogretmen - 7 ay önce
Yine mağdur edildik eş ve çocuklarımızın yanına gidemedik. İl ilçe emri gelmeli
Avatar
ailesinden ayrı sinifci - 6 ay önce
2017 ocak ayı özür grubu öğretmenleri ailesine kavuşmayı bekliyor il ilçe emri verilmeli
Avatar
selim - 7 ay önce
aynen eş durumunda şubat tarihli baz alınmalı
Avatar
Mehmet - 7 ay önce
2.özür grubu ataması da sömestr tatilinde yapılmalı bence, çünkü yine binlerce eşinin yanına atanamayan mağdur öğretmen olacak.
Avatar
Meluça - 2 gün önce
Benim eşim özel sektördeydi ama 7 ay önce işten çıktı kendi iş yerini kurmaya karar verdi geriye dönük 360 gün sigortasını kullanabilirmiyiz yoksa bu 7 aylık dönemdeki yatmayan sigortadan dolayı isteyemezmiyiz