Dershaneleri kapatacak yasada 5 önemli tehlike

ME­B’­de 40 bin ki­şi­yi tas­fi­ye eden ve eği­ti­me dar­be ola­rak ni­te­len­di­ri­len ka­nun ta­sa­rı­sına mu­ha­le­fet­ten ve uz­man­lar­dan önem­li iti­raz­lar gel­di.

Dershaneleri kapatacak yasada 5 önemli tehlike

Ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan, ME­B’­de 40 bin ki­şi­yi tas­fi­ye eden ve eği­ti­me dar­be ola­rak ni­te­len­di­ri­len ka­nun ta­sa­rı­sına mu­ha­le­fet­ten ve uz­man­lar­dan önem­li iti­raz­lar gel­di. Ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı du­ru­mun­da Mil­li Eği­tim sis­te­min­de 5 önem­li so­run ile kar­şı­la­şı­la­ca­ğı­nın al­tı çi­zil­di. Bu­na gö­re: 1- Mil­li Eği­ti­m’­in ha­fı­za­sı si­li­ne­cek: Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile il ve il­çe­ler­de gö­rev ya­pan 40 bin do­la­yın­da yö­ne­ti­ci­nin gö­rev­den alın­ma­sı ile bir an­lam­da Mil­li Eği­ti­m’in ida­ri ha­fı­za­sı si­li­ne­cek. 2- Kad­ro­laş­ma­nın önü açı­la­cak: Okul mü­dür­le­ri ata­ma­la­rı­nın va­li­le­rin yet­ki­si­ne bı­ra­kıl­ma­sı, si­ya­sal ik­ti­dar­la­rın mü­da­ha­le­si­ne da­ha açık ha­le ge­ti­ril­me­si an­la­mı­na ge­le­cek. 3- İk­ti­da­rın is­te­di­ği öğ­ret­men ola­cak: Öğ­ret­men­li­ğe atan­ma­da mü­la­kat şar­tı ge­ti­ril­me­si ile ob­jek­tif kri­ter­ler­den uzak­la­şıp, ik­ti­dar­la­rın is­te­dik­le­ri ki­şi­ler öğ­ret­men ola­bi­le­cek. 4-Ders­ha­ne­ci­lik mer­di­ven al­tı­na ine­cek: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ile olu­şa­cak boş­lu­ğu mer­di­ven al­tı ders­ha­ne­ler ile özel ders ve­ren ki­şi­ler de­ne­tim­den uzak bir şe­kil­de dol­du­ra­cak. 5-Ka­mu de­ne­ti­mi şa­ibe­li ha­le ge­le­cek: De­ne­tim sis­te­mi­nin il mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­ri­ne bağ­lı ola­rak ku­rul­ma­sı in­ce­le­me, so­ruş­tur­ma ve tef­ti­şin si­ya­sal­laş­ma­sı­na ne­den ola­cak. Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu’na gelen ya­sa ta­sa­rı­sı bir­çok so­ru­nu da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek. Ta­sa­rı­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le ‘gö­rev­den alı­na­cak­lar lis­te­si­’ ge­niş­le­til­di. Tüm il mil­li eği­tim mü­dür yar­dım­cı­la­rı ile il­çe mil­li eği­tim mü­dür­le­ri de gö­rev­den alı­na­cak­lar lis­te­si­ne da­hil edil­di. Ya­sa­dan et­ki­le­ne­cek ki­şi sa­yı­sı 40 bi­ne yük­sel­di. 4 yıl ve da­ha faz­la okul mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı ya­pan­la­rın gö­rev­le­ri de eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın bi­ti­min­de so­na ere­cek. Gö­rev­den al­ma­lar ya­say­la ya­pı­la­ca­ğı için yö­ne­ti­ci­ler yar­gı­ya baş­vu­ra­ma­ya­cak. BOŞ SI­RA­YA DES­TEK GA­RAN­Tİ­Sİ YOK Ders­ha­ne­le­rin özel oku­la dö­nü­şür­se öğ­ren­ci bu­la­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki eleş­ti­ri­le­re yö­ne­lik ba­kan­lı­ğın ay­lar­ca söy­le­di­ği ve ta­sa­rı­da da yer alan ‘boş kon­ten­jan­la­ra mad­di des­tek ve­ri­le­ce­ği­’ ifa­de­si ta­sa­rı­dan çı­ka­rıl­dı. Bu du­rum­da ba­kan­lık ‘boş kon­ten­jan­la­ra mad­di destek’ ver­me­ye­cek, an­cak ‘ka­yıt­lı­’ öğ­ren­ci­le­re des­tek ve­re­cek. Ta­sa­rı­da­ki, ders­ha­ne­le­rin dö­nü­şe­bi­le­ce­ği ku­rum ola­rak ön­gö­rü­len ‘a­çık öğ­re­tim ya­pan özel li­se­le­r’ ifa­de­si ‘2018x2019 öğ­re­tim yı­lı­nın so­nu­na ka­dar fa­ali­yet­le­ri de­vam eden or­ta­öğ­re­tim özel okul­la­rı­’ şek­li­ne dö­nüş­tü­rül­dü. Bu kap­sam­da ders­ha­ne­ler­den açık li­se ben­ze­ri ku­rum­la­ra dö­nü­şe­cek ku­rum­lar, 20 sa­at yüz­ yü­ze, 20 sa­at de uzak­tan öğ­re­tim ya­pa­cak. 6 YIL GÖ­REV YA­PANA SÖZ­LÜ SI­NAV­ ŞARTI Ka­nun ta­sa­rı­sı­na gö­re ders­ha­ne­ler 1 Ey­lül 2015 ta­ri­hi­ne ka­dar fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­cek. Ders­ha­ne­le­rin özel okul ve­ya açık li­se­ye dö­nü­şe­bil­me­si için ta­nı­nan 4 yıl­lık sü­re 5 yı­la uza­tıl­dı. Ders­ha­ne­ler­de 6 yıl gö­rev ya­pan fen ede­bi­yat fa­kül­te­si me­zu­nu us­ta öğ­re­ti­ci­ler da­hil ‘e­ği­tim per­so­ne­li­’ ba­kan­lı­ğa söz­lü sı­nav­la alı­na­bi­le­cek. An­cak bu şe­kil­de ba­kan­lık­ta is­tih­dam edi­len­ler ay­rıl­dık­la­rı ders­ha­ne­ler­den kı­dem ve ih­bar taz­mi­na­tı ta­lep ede­me­ye­cek. ÖĞ­RET­MEN­LER MÜ­LA­KAT­LA ALI­NA­CAK Ya­sa ta­sa­rı­sı ile öğ­ret­men­li­ğe atan­ma şart­la­rı de­ğiş­ti­ri­li­yor. Bu­na gö­re öğ­ret­men aday­la­rı ön­ce ÖSY­M’­nin ya­zı­lı sı­na­vın­dan ge­çe­cek. Aday öğ­ret­men­ler en az bir yıl fii­len ça­lış­tık­tan son­ra ‘per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si­ne gö­re­’ ba­şa­rı­lı ol­mak kay­dıy­la tek­rar ya­zı­lı ve söz­lü sı­na­va alı­na­cak. Sı­nav­da ba­şa­rı­lı olan­lar öğ­ret­men ola­rak ata­na­cak. Ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar il için­de ve­ya dı­şın­da baş­ka bir okul­da gö­rev­len­di­ri­le­rek bir yı­lın so­nun­da tek­rar sı­nav­lar­dan ge­çe­cek. Üst üs­te iki de­fa sı­nav­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­la­rın me­mu­ri­yet­le ili­şi­ği ke­si­le­cek. ETÜT MER­KEZ­LE­Rİ­NE YAŞ SI­NI­RI Etüt eği­tim mer­kez­le­ri­ne 12 yaş sı­nı­rı ge­ti­ri­le­cek. Bu ku­rum­lar ­da öğ­ren­ci­le­ri sı­na­va ha­zır­la­ya­ma­ya­cak. Ay­rı­ca ME­B’­in iz­ni ve de­ne­ti­mi ol­mak­sı­zın hiç­bir eği­tim öğ­re­tim fa­ali­ye­ti ya­pı­la­ma­ya­cak. Ta­sa­rı­da ay­rı­ca ba­kan­lık­ta­ki il mil­li eği­tim de­net­men­le­ri ile ba­kan­lık de­net­çi­le­ri ‘maa­rif mü­fet­ti­şi­’ adıy­la bir­leş­ti­ril­di. Eğitim sendikaları sokağa indi Hü­kü­me­tin TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’na sevk et­ti­ği Mil­li Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu ve Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’na eği­tim sen­di­ka­ları tep­ki gös­ter­di. Eği­tim-Sen, Eği­tim-İş, Bir­le­şik Ka­mu İş ve Ka­mu-Sen gi­bi sen­di­ka­la­rın ül­ke ge­ne­lin­de du­yur­du­ğu 1 gün­lük iş bı­rak­ma ey­le­mi­ne bir­çok il­den des­tek gel­di. ‘BABA BANA GEMİCİK AL’ Sen­di­ka­la­rın çağ­rı­sı ile İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir, Ko­ca­eli, Trab­zon, Er­zu­rum, Ga­zi­an­tep, Bur­sa ve Kay­se­ri, Nev­şe­hir, Hak­kâ­ri, Ak­sa­ray gi­bi il­ler­de ME­B’­in ha­zır­la­dı­ğı ders­ha­ne tas­la­ğı­na tep­ki gös­te­ril­di. Ey­lem­le­re ders­ha­ne ça­lı­şan­la­rı dı­şın­da ka­mu­da gö­rev ya­pan bir­çok öğ­ret­men ve me­mur ka­tıl­dı. Ba­zı il­ler­de po­lis ile gös­te­ri­ci­ler ara­sın­da ufak çap­lı ger­gin­lik­ler ya­şan­dı. Ya­pı­lan ba­sın açık­la­ma­la­rın­da, hü­kü­me­tin ya­pı­lan uya­rı­la­rı dik­ka­te al­ma­ma­sı eleş­ti­ril­di. Ta­sa­rı­da in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri­nin ol­du­ğu, ka­za­nıl­mış hak­la­rın bu­dan­dı­ğı ve eği­ti­min yan­daş­lık ka­za­na­ca­ğı vur­gu­su ya­pıl­dı. Yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nın da dam­ga vur­du­gu ey­lem­ler­de “E­ği­tim­den umu­du kes­tim, ba­ba ba­na da ge­mi­cik al”, “‘­Eği­tim hak­tır sa­tı­la­ma­z”, “Ders­ha­ne ba­ha­ne okul­la­rı sat­mak şa­ha­ne­” pan­kart­la­rı açıl­dı. CHP: Eğitime değil siyasete hizmet CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Fat­ma Nur Ser­ter, Mil­li Eği­tim Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­na yaz­dı­ğı mu­ha­le­fet şer­hin­de, ta­sa­rı­nın ha­zır­la­nış ama­cı ve özü iti­ba­riy­le, eği­tim­de­ki te­mel so­run­la­rın çö­zü­mü­ne kat­kı sağ­la­mak ye­ri­ne, ik­ti­dar par­ti­si­nin si­ya­si he­def­le­ri­ne hiz­me­ti, tas­fi­ye ve ye­ni­den kad­ro­laş­ma­yı ön­gör­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Ge­rek yurt­dı­şı­na gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci ve aka­de­mis­yen­ler, ge­rek aday öğ­ret­men­lik­ten öğ­ret­men­li­ğe ge­çiş aşa­ma­la­rın­da ya­pı­la­cak olan ya­zı­lı ve söz­lü sı­nav­la­rın de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sın­da­ki et­ki­si­nin net ola­rak be­lir­len­me­me­si­nin bir­çok olum­suz­lu­ğu be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. ATANAMAYANLARA HAKSIZLIK Özel oku­la dö­nü­şe­cek olan ku­rum­la­ra özen­di­ri­ci ba­zı avan­taj­la­rın sağ­la­na­ca­ğı id­di­ası­nın ger­çek­leş­me­di­ği­ni kaydetti. Ta­sa­rı­da ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­lar ne­de­niy­le bir­çok ders­ha­ne dö­nü­şüm şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­me­ye­ce­ği gi­bi, sağ­la­na­cak ola­nak­la­rın Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na da­va aç­ma­ma şar­tı­na bağ­lan­mış ol­ma­sı­nın da, pek çok hu­kuk­sal so­ru­na yol aça­ğı­nı kay­det­ti. Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ne KPSS’ye gir­me­den, söz­lü sı­nav­la öğ­ret­men kad­ro­la­rı­na ge­çiş ola­na­ğı sağ­lan­ma­sı­nın ise, ata­na­ma­yan öğ­ret­men­le­re kar­şı bü­yük bir hak­sız­lık ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Evler özel ders mekanı olacak MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, ko­mis­yon ra­po­ru mu­ha­le­fet şer­hin­de, bu ta­sa­rı ME­B’­in ku­rum­sal kim­li­ği­ni, bi­ri­kim­le­ri­ni ve ha­fı­za­sı­nı yok sa­yan bir an­la­yış­la ha­zır­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ders­ha­ne­le­rin dö­nüş­tü­rül­me­si, ders­ha­ne­le­rin eği­tim sis­te­mi için­de ih­ti­yaç ol­mak­tan çı­ka­rıl­ma­sıy­la müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Ye­ni­çe­ri “Bu ih­ti­yaç or­ta­dan kal­dı­rıl­maz­sa de­ne­tim­siz, ka­muf­le edil­miş is­min­de ders­ha­ne ke­li­me­si geç­me­yen ye­ni bir sek­tör or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Ev­ler ço­cuk­la­rı­na özel ders ve­ren ye­ni me­kân­lar ha­li­ne ge­le­cek­ti­r” de­di. MÜLAKAT ŞAİBEYE AÇIK Ye­ni­çe­ri, ata­ma­lar­da, KPSS şar­tı aran­ma­ya­cak, söz­lü sı­nav­da ba­şa­rı­lı ol­ma şar­tı­nın ders­ha­ne ve etüt mer­kez­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın bir kıs­mı­na im­kân ge­ti­rir­ken bu im­kân­dan ya­rar­la­na­ma­yan­lar ise sı­kın­tı içi­ne dü­şe­ce­ği­ni kay­det­ti. Bu du­ru­mun üç yüz bi­ne ya­kın ata­na­ma­yan öğ­ret­me­nin ol­du­ğu Tür­ki­ye­’de hak­sız­lık ola­rak ni­te­len­di­ri­le­rek bü­yük tep­ki­le­re ve iti­raz­la­ra ne­den ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ders­ha­ne­ler­den ata­ma­sı ya­pı­la­cak­la­rın sı­nav­la­rı­nın mü­la­kat­la ya­pıl­ma­sı da her tür­lü şa­ibe­ye açık ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Çetin Çiftçi / BUGÜN
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.