Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Olacak Öğretmenler Dikkat

02 Haziran 2010 Görüntülenme:23199

06 Mayıs 2010 tarihinden sonra mesleğe yeni başlayacak olan öğretmenlerimizi yakından ilgilendiren bir konuyu daha kamuoyunun gündemine getiriyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı 6 Mayıs 2010 tarihinde çıkardığı yeni, Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile öğretmenlerin bazı haklarını ellerinden aldığını “Geçici Görevlendirme ve Formatör Öğretmenler Yandı “ başlıklı haberimizde daha önce belirtmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yönetmelikle çok tartışılacak bir uygulamaya da imza atmış olmaktadır. Şu anda öğretmenlerimizin gözlerinden kaçan, 06 Mayıs 2010 tarihinden sonra mesleğe yeni başlayacak olan öğretmenlerimizin en çok itiraz edeceği konulardan biri de Zorunlu hizmet kapsamındaki bir kuruma atanan öğretmenin o kurumda çalışması gereken süreyi tamamlamadan eş değer bir okula ya da bölgeye atanamamasıdır. Sizler için bu konuyu inceledik ve kamudan.com olarak kamuoyu ile bunu paylaşıyoruz.

Yürürlükten kaldırılan 04.03.2006 tarihli yönetmeliği zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler zorunlu hizmet kapsamında görev yaparken belli şartlar doğrultusunda adaylığının kalkmasının hemen ardından kurumda çalışılması gereken süreyi beklemeden zorunlu hizmet bölgelerine ve belli süre çalıştıktan sonra eş değer bölgelere tayin isteyebiliyorken; 06.05.2010 tarihli yeni yer değiştirme yönetmeliği ile bu uygulamaya tamamen son verilmiştir. Buna göre,

Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atana öğretmenler atandıkları kurumlarda 7 yılını, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanan bir öğretmen 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanan bir öğretmen ise en az 5 yıl o okulda çalışması gerekmektedir. Bu süre içinde eş değer başka bir okula tayini isteyebilmesi için kurumda çalışması gereken en az 3 yıllık süreyi tamamlamadan tayin isteyemeyeceklerdir. Böylelikle bakanlık zorunlu hizmet bölgelerine atayacağı yeni öğretmenleri atandıkları kurumlarda zorunlu hizmetinin 3 yılını bitirmeden tayin isteyebilmelerini engellemiştir.

Bu konudaki ilgili madde

MADDE 28-(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olup Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak ilgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla toplam 3 yıllık görev süresini dolduranlar, Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanırlar.

demektedir.

Burada Bakanlık eğitim öğretimi aksatacak sık sık yer değiştirmelerin önüne geçmek istemiştir.

Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler hangi hallerde bu süreyi tamamlamadan zorunlu hizmet kapsamında yer değiştirebilir?

-Sağlık özrü ile

-Eş durumu özrü ile

-Eğitim özrü nedeni ile

-Genel ve özel hayatı etkileyen durumlar nedeniyle( Doğal afetler, özel hayatı nedeniyle can güvenliği tehlikesi olması halinde)

-Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunması halinde

- Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülmesi halinde idare tarafında yerleri değiştirilebilir.

-Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olması halinde idare tarafından yerleri değiştirilebilir.

Ayrıntılı bilgi için Yönetmeliğin 28-35–36–37–38–39 ve 40 nolu maddelerine bakınız.

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 28 – (2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanlardan, atamalarının iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz.

(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrıldıkları hizmet bölgesindeki aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanırlar.

MADDE 38 –(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.

MADDE 38 –(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

a) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

b) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

c) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ç) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

d) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

MADDE 39-(5)Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir. Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına tercihlerinde yer verirler. Bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.

MADDE 39-(9) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri hâlinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar. Bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı çok tartışma yaratacak böyle uygulamalara yeni atanacak öğretmenlere ve sözleşmeliden kadroya geçecek öğretmenlere zorunlu çalışma yükümlüsü olarak, uzun yıllar çalışma şartı koyarak, çok büyük haksızlık yapmış olacaktır. “Sözleşmeli öğretmenler Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Yok” başlıklı haberimizde bu konuyu ele almıştık.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bir an önce, yönetmelikteki olumsuz durumları ortadan kaldıracak şekilde ilgili maddelerde düzenlemeye gitmelidir.Tüm sendikalar kamudan.com bu konunun takipçisi olmalıdır. Aksi halde ilgili maddelere hukuki yollardan mücadele başlatılacak ve çıkan kararlar neticesinde karmaşık bir durumun oluşması kuvvetle muhtemeldir.

Kamudan.com yönetim ve ekibi olarak bundan önceki haberlerimizde olduğu gibi bundan sonra da gündem oluşturacak haberlerle öğretmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.

Teşekkürler.

Musa Kurt

Yorum Yaz

Yorumlar