Özel Öğretim Kurumları

18 Şubat 2010 Görüntülenme:29283

1. Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;


a)İş sözleşmesi,

b)Adli sicil kaydı, (Alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.)

c)Verilecek görevi yürütmesine engel bulunmadığını belirten sağlık raporu, (Alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.)

d)İlk defa görev alacaklar hariç, görev alacakları hizmet sınıfında adaylığının kaldırıldığına dair belge ya da adaylığının kaldırıldığını da gösterir fiilî hizmet cetveli,

e)Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,

f)Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

g)Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı branşta çalışmış olanlardan (d), (f) ve (g) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

2. Ek ders görevli olarak çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

a)İş sözleşmesi,

b)Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi,

c)Adli sicil kaydı, (Alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.)

d)Verilecek görevi yürütmesinde engel hâli bulunmadığını belirten sağlık raporu, (Alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.)

e)Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

f)Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği,

g)Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği istenecektir.


Resmî/özel öğretim kurumunda görevli olup branşı dışında sertifikaya dayalı ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden birinci fıkranın (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler istenmeyecektir.


Resmî/özel öğretim kurumunda görevli olup özel öğretim kurumlarında ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden birinci fıkranın (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenmeyecektir.


Özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak görevli olanlara hâlen görev yapılan il dışında başka bir ilde ders ücretli ek görev verilebilmesi için, birinci fıkranın (a), (b), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler ile görev yapılan il millî eğitim müdürlüğünden alınmış ve o ilde girdiği ders saati sayısının da belirtildiği muvafakat belgesi istenir.


3. İş Sözleşmesi Doldurulurken;

a)İş Veren Kurumun Adı/Unvanı bölümüne: Kurumun açılış onayındaki ismi tam olarak (Şirket ismi yazılmayacaktır.)

b)Adresi bölümüne: Kurumun açık adresi,

c)Kurucu veya kurucu temsilcisinin adı soyadı bölümüne: Kurucu veya yetkili kılınan kurucu temsilcisinin adı ve soyadı,

d)Görev Alan Eğitim Personelinin

Adı ve soyadı: Nüfus cüzdanındaki kaydına göre,

Ev Adresi: Gerektiğinde kurumca kendisine ulaşılabilecek ikamet adresi,

e)Görev Ünvanı: Bu kısma öğretmenin asıl görevli aylık ücretli veya ders saati ücretli eğitim personeli olduğu ibaresi tam olarak unvanıyla beraber (Örn: Asıl Görevli Aylık Ücretli Öğretmen)

f)Varsa Yöneticilik Görevinin Adı: Müdür, Müdür Yardımcısı şeklinde,

g)Okutacağı Derslerin Adı: Mezun olduğu bölüme göre girebileceği ders yada dersler,

h)Haftalık Ders Saati Sayısı : (Açıklamalar doğrultusunda yazılacaktır)

i)Asıl görevli aylık ücretli ise:

Aylık ücret miktarı: Brüt 693.00 TL (Her yılın 01.01–01.07 tarihlerinde değişir)

Bir ders saati ücreti: Brüt 7.83 TL (Her yılın 01.01–01.07 tarihlerinde değişir)

Yöneticilik aylık ücreti : Brüt (……..TL)

j)Ders saat ücretli ise; Bir ders saati ücreti: Brüt 7.83TL (Her yılın 01.01–01.07 tarihlerinde değişir)

k)İş güçlüğü zammı: Brüt ( . . .. . TL)

l)Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler: Net ( TL) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir.

m)Yabancı uyruklu eğitim personeline ödenecek ücret tek kalem ile gösterilebilir.

n)Sözleşmenin (görevin) başlama tarihi : (Çalışma izni veya geçici olurun düzenlendiği tarih)

Göreve başlanacağı günden 15 gün önce teklif edildiği takdirde yazılabilir.

o)Sözleşmenin bitim tarihi: Göreve başlanacağı günden 15 gün önce teklif edildiği takdirde yazılabilir.

p)Özel şartlar bölümü: Kanunlarla verilen hakları düşürecek hükümler konulamaz.

q)Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.

r)Sözleşme 3 nüsha düzenlenerek, bir nüshası çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili makama, bir nüshası sözleşmeye taraf olan personele verilir. Diğer nüshası ise kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır.

s)İş sözleşmelerinde kesinlikle silinti, kazıntı olmayacaktır.

t)Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.

u)İkametgâhlar görevlendirme teklifi sunulurken teklif dosyasına konulmayacaktır.

v)Sadece 08/03/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekinde yer alan Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi Formu (EK-2) kullanılacaktır.


4. Görevlendirme;


Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri sunulurken;


a)Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri,

b)(Değişik:RG-30/10/2009-27391)(a) bendinde belirtilenler dışındaki eğitim personeli için, genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılacak ve ilgili kişiler tarafından imzalanıp mühürlenecektir.


5.Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin bu izne

esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun

doğrudan bağlı bulunduğu Millî Eğitim Müdürlüğüne 15 gün önce teslim edilecektir.

Özel öğretim kurumlarınca teslim edilen evraklar ilgili birimce incelenerek nitelik ve

şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde İlçe Milli Eğitim

Müdürlüklerince geçici olur, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma izni

düzenlenecektir.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri teklif edilen eğitim personelinin

evraklarını inceleyerek nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren

10 gün içinde Kaymakamlıktan geçici olur düzenlendikten sonra çalışma izni

düzenlenmesi için Valiliğe (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne) gönderecektir.

Valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan personel işe

başlatılmayacaktır.


6.Özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile uzman öğreticiler, dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısı kadar derse girebilirler. Özel eğitim okullarının örgün eğitim birimleri dışındaki özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 20, ders saat ücret karşılığı en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.


7.Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli yöneticiler aylık karşılığı 6, ders saat ücreti karşılığı 6 olmak üzere haftada toplam 12 saat derse girebilirler. Usta öğreticiler (Motorlu taşıt sürücü kurslarında görevli) ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dışındaki diğer kurumlarda görevli eğitim personeli ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.


8.Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler (Motorlu taşıt sürücü kurslarında görevli) ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilir.


9.Haftalık ders saati sayısı; kurum türüne göre Yönetmelikte belirtilen aylık ve ders saati ücreti karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati sayısını geçmeyecektir.


10.Özel öğretim kurumlarında öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda bağımsız zümre başkanı görevlendirilir. Branş öğretmeni sayısı üçten az olan derslerde ise aynı dersin veya birbirine yakın olan derslerin öğretimiyle görevli bulunan öğretmenlerden biri zümre başkanı olarak görevlendirilir.


11.Altmış beş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmeyecektir. Görevli iken altmış beş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu kişilere valilik izniyle sadece danışmanlık görevi verilebilir


12.Kız Meslek Lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarına usta öğretici olarak görevlendirme teklifi yapılmayacaktır.


13.Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:


a)Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak.

b)Okul öncesi eğitim kurumlarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak; bu şartları taşıyan öğretmen bulunmaması hâlinde sınıf öğretmeni, Türkçe, sosyal bilgiler, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni ve rehber öğretmen olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c)İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okullarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

d)Dershanelerde; ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma ya da uzman öğreticilik koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik ya da uzman öğreticilik yapmış olmak.

e)Özel çeşitli kurslarda; alanında lisans mezunu olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl eğitim personeli olarak görev yapmış olmak veya alanında lisans mezunu bulunmaması hâlinde yüksekokul mezunu ve alanında sertifika sahibi olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl eğitim personeli olarak görev yapmış olmak ya da beş yıl öğretmenlik yapmış olmak.

f)(Değişik:RG-30/10/2009-27391) Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde; görev yapacağı kurumda uygulanan öğretim programına göre zihin, görme, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya uzmanı, rehber öğretmen ya da kurumda uzman öğretici olma şartlarını taşımak ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik ya da alanında görev yapmış olmak.

g)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında; yüksekokul mezunu olup bu kurumlarda öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olma koşullarını taşımak ve bu kurumlarda en az iki yıl öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olarak görev yapmış olmak ya da beş yıl öğretmenlik yapmış olmak.

h)Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik

yapma koşullarını taşımak ve en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak. i) Ders Saati Ücretli Eğitim Personeline yöneticilik görevi teklif edilmeyecektir.


14.Aday Eğitim Personelleri;


a)Resmî/özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmamış olanlar ile ilk defa görev alacak eğitim personeli özel öğretim kurumlarında aday olarak göreve başlatılır. Diğer personel ile yabancı uyruklular ve ders saati ücretli görevlendirilenler adaylık işlemine tabi tutulmaz

b)Belgeye dayalı mazereti olmaksızın onbeş gün içerisinde adaylık eğitimine başlamayan aday, merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne,ilçelerde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek ve ilgilinin çalışma izni iptal edilerek görevine son verilecektir.Aday personeli belirtilen süre içerisinde adaylık eğitimine tabi tutmayan kurumlar hakkında da soruşturma başlatılacaktır.

c)Aday olarak atananların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.

d)Adayın ikinci yıl aynı kurumda görev yapabilmesi için sözleşmesinin yenilenmesi gerekir. Aksi taktirde aynı kurumda adaya görev verilmez. Ancak bir başka kurumca teklifinin yapılması hâlinde, adaya bir yıl daha görev verilir.

e)İkinci yıl sonunda da başarısız olan adayların görevine son verilerek bir daha özel öğretim kurumlarında görev verilmez.

f)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflarda adaylığı kalkanlardan aday eğitim personeli olarak görevlendirilenler sadece uygulamalı eğitim yönünden adaylığa tabi tutulurlar.

g)Resmi veya özel kurumda alanında en az iki yıl çalışan uzman veya usta öğreticiler özel öğretim kurumlarında görev almaları hâlinde aday muamelesine tabi tutulmazlar.

h)Üniversite veya yüksek okullarda en az iki yıl öğretim görevlisi, öğretim üyesi, araştırma görevlisi veya okutman olarak görev yapanlardan kurumlarda görev alabilme nitelik ve şartlarını taşıyanlar, özel öğretim kurumlarında görev almaları hâlinde aday muamelesine tabi tutulmazlar.

i)Kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonu; kurum müdürü ve rehber eğiticiden oluşturulacaktır. Kurumda müdür yardımcısı, rehber öğretmen veya başka asıl görevli eğitim personeli varsa onlar da komisyonda görevlendirilebilecektir.

j)Aday, süresi toplam elli (50)saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, bir aydan çok olmamak şartıyla Temel Eğitim Programına tabi tutulacaktır.

k)Temel eğitimde başarılı olduğu takdirde, süresi toplam yüzon (110)saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az, iki aydan çok olmamak şartıyla Hazırlayıcı Eğitim Programına tabi tutulacaktır.

l)Temel ve Hazırlayıcı eğitim programları sonunda sınav yapılacaktır.Sınavda sorulacak sorular merkezdeki özel öğretim kurumlarınca il milli eğitim müdürlüğünden, ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlüklerinden istenecektir.

m)Kurumca sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen iki gün içinde ilan edilerek sınav sonuçları liste hâlinde eğitim ve sınav yürütme kuruluna (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) gönderilir.Sınav sonuçlarının gönderildiği listede; eğitim personelinin adı,soyadı,görev yeri, düzenlenen eğitimin tarihleri ve kaç saat, kaç gün (Yönergede belirtilen sürelerden az-çok olamaz) düzenlendiği,notu (hem yazı ile hem de rakam ile) belirtilecektir.Başarısız adaylara sonuçlar ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir.

n)Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurumlarca bu değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar.

Başarısız sayılan adayların sınav kağıtları komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

o)Temel ve Hazırlayıcı eğitimde başarılı olan adaylar kendi kurumlarında kurum müdürünün sorumluluğunda; süresi toplam ikiyüzyirmi (220) saatlik programdan aşağı olmamak üzere, dokuz aydan çok olmamak şartıyla uygulamalı eğitime tabi tutulur.

p)Adaylık süresinin temel eğitim veya hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarısız olan adaylar, bir sonraki eğitim programına alınmazlar. Adaylara, başarısız oldukları eğitim devresi bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlattırılır.

q)Bu tekrarlamalar sonucunda toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez.

r)Özel öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilen aday eğitim personelinin adaylık işlemlerinde, aday personellerin adaylıklarının kaldırılması teklifi, 2 suret halinde düzenlenecek uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten onbeş gün önce, Milli Eğitim Müdürlüklerindeki adaylık işlemlerini yürüten birimde bulundurulacak şekilde gönderilecektir.

s)Adayın ikinci yıl aynı kurumda görev yapabilmesi için sözleşmesinin yenilenmesi gerektiği aksi takdirde aynı kurumda adaya görev verilemeyeceğinden, adaylık kaldırma teklifi sunulurken aday personele ait yeni iş sözleşmesi de eklenecektir. Sözleşme yenilenmeyecek ise üst yazıda sözleşme yenilenmeyeceği belirtilecektir.

t)Eğitimlerinde başarılı olan aday eğitim personelinin bir yıl sonunda belirtilen süre içerisinde adaylık kaldırma teklifinde bulunulmaması halinde sözleşme süresinin bitim tarihinden sonraki gün; adaylığının ikinci yıla sarkması sonucunda sözleşmesinin yenilenmesiyle birlikte aynı kurumda görevine devam edecek olması halinde ve ikinci yıl içinde adaylığının kaldırılma teklifi sunulurken sözleşme yenileme teklifinde bulunulmaması durumunda sözleşme süresinin bitim tarihi beklenmeksizin adaylığının kaldırıldığı tarihten sonraki ilk çalışma gününde kişiye ayrılış onayı alınacaktır. Aynı kişi 6 ay süreyle aynı kurumda görev alamayacaktır.

u)Adaylıklarını süresi içerisinde tamamlayanlarla ilgili işlemi zamanında yerine getirmeyen kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılır.

v)Adaylar, kendi kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen ders saati sayısı kadar rehber eğitici gözetiminde müstakil derse girebilirler.

w)Adaylık süresi içerisinde;

Askere giden adaylar askerlik dönüşü, yirmi günden fazla sağlık raporu bulunulanların raporun bitim tarihinden sonra aynı kurumda görevine başlayanlar,

Sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı feshedilenler,

Kapanan veya kapatılan kurumlarla, devredilen kurumlarda görevli adaylar, kurumun kapandığı veya devredildiği tarihten itibaren,

4 ay içerisinde başka bir kurumda görev almaları hâlinde, önceki hizmet süreleri adaylık süresinin tespitinde dikkate alınır.


15.Ek ders görevi:


a)Resmî okullarda görevli rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, ihtiyaç hâlinde asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Bu öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

b)Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlara özel öğretim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

c)(Değişik fıkra:RG-30/10/2009-27391) Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve aday eğitim personeli dışındaki eğitim personeline, aylık karşılığı girebileceği ders saati sayısı kadar başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Ancak, okullar dışındaki aynı kurucuya ait en fazla iki özel öğretim kurumunda bir rehber öğretmen, bir müdür tarafından yönetilen ortaöğretim okullarında da bir rehber öğretmen görevlendirilebilir.

d)Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saatini geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

e)Eğitim personeline, valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.


16.İşten ayrılma


a)(Değişik fıkra:RG-30/10/2009-27391) Çalışma izni bitmeden görevinden ayrılmak isteyen personelden, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde öngörülen süreler içinde bu isteğini işverene yazılı olarak bildirdiğini belgelendirenler, aynı Kanun hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı fesh edilenlere ve çalışma izni bitenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. Ayrılış onayı düzenlenenler ile çalışma izninin bitmesi nedeniyle ayrılış onayı düzenlenen personele altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilemez. Ancak, aynı kurumda görevli olup görev değişikliği yapılanlarda altı aylık süre aranmaz.

b)Zorunlu sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içerisinde görevinden ayrılan müdür dışındaki eğitim personelinin yerine, gerekli nitelik ve şartları taşıyan bir eğitim personelinin 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere teklifi yapılacaktır.

c)(Değişik fıkra:RG-30/10/2009-27391) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz birinin müdürlüğe vekâleten görevlendirme teklifi yapılacaktır.Teklif yapılırken görevde olan müdürün ayrılması ve yeni müdür teklifi aynı anda yapılacaktır. Vekâlet süresi üç aydan fazla olamayacağından ve bu süre uzatılamayacağından vekâleten görevlendirme süresi bitimine 5 gün kala asil müdür ataması yapılması için kurumca teklif sunulacaktır.

d)Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç 5 iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak Valilikten görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu millî eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.

e)Yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre ile özel öğretim kurumlarında görev verilmez.


17.Kurumca görevlendirilecek diğer personelden;


a)Adli sicil kaydı,

b)Sağlık raporu,

c)En az ilkokul mezunu olduğunu gösterir belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği istenecektir.

d)Kurumda görevlendirilecek diğer personele ait sadece İşe Giriş Bildirgesi ve İş Sözleşmesi Müdürlüğümüze gönderilecektir. Diğer evraklar kurumda kalacaktır.


18.Milli Eğitim Müdürlükleri ve Özel Öğretim Kurumlarınca;


a)Özel öğretim kurumlarınca elden evrak takibi yapılmayacak, kurumlarca evraklar zamanında ve eksiksiz olarak Milli Eğitim Müdürlüklerinin Evrak Kayıt birimine teslim edilecektir.

b)Özel öğretim kurumlarınca gönderilen evraklarda eksiklik, yanlışlık tespit edildiği takdirde; evraklar bekletilmeksizin resmi yazı ile iade edilecek, telefon görüşmesi vb. resmi olmayan yollarla eksikliğin giderilmesi yoluna gidilmeyecektir.

c)Görevlendirme için teklif edilen personele ait sağlık raporlarında; rapor formunda belirtilen hususların doldurulmuş olmasına dikkat edilecektir.(Örnek: Tarihi, muayene sebebi, rapor nosu vb. olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.)

d)Öğrenim ve sürücü belgeleri, varsa pedagojik formasyon yada yüksek lisans belgeleri ile sertifikaların aslı görülerek Milli Eğitim Müdürlüklerince örneklerinin tasdik edilmesi yeterli olacaktır.

e)Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli birim personelleri özel öğretim kurumlarımıza, ilgili konular hakkında mevzuatı inceleyerek yardımcı olacaklar, zaman kaybına uğratılmadan işlemleri sonlandırma yoluna gideceklerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizce konu hakkında inceleme ve araştırma yapılmadan Müdürlüğümüze yönlendirme yapılmayacaktır.

f)Özel öğretim kurumlarımızca görevlendirme teklifi yapılan personelden ilk defa görev alacakların; daha önce resmi veya özel öğretim kurumunda çalışmadığına ve ilk defa görev aldığına dair dilekçesi ilgili kurumca alınarak görevlendirme teklifi dosyası ile birlikte Müdürlüğümüze gönderilecektir.

g)Özel öğretim kurumlarımızca görevlendirme teklifi yapılacak eğitim personelinden daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında çalışmış olanlardan, hizmet cetvelleri mutlaka istenecek ve görevlendirme teklifi dosyasına eklenecektir.Aksi halde sorumluluk kurum müdürlüğüne ait olacaktır.

h)Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olup, özel öğretim kurumlarımızca görevlendirme teklifi yapılacaklardan; en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge, (özel öğretim kurumunda görev yaptı ise; Belgede 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak ayrıldığını belirten ibare aranacak yok ise ayrılış dilekçeleri aslı yada kurumca onaylı örnekleri görevlendirme dosyasına eklenecektir) görevlendirme teklifi dosyası ile birlikte Müdürlüğümüze gönderilecektir.

i)İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilgili birimde görevli personelce özel öğretim kurumları tarafından teslim edilen evraklar dikkatlice ve titizlikle incelenmeden Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.

j)Özel öğretim kurumlarımız kurumlarında görevli eğitim personellerinin çalışma izin sürelerini takip edecekler, görevine devam edecekler için sözleşme yenileme tekliflerini çalışma izni süresi bitmeden 15 gün önce İl Mili Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Hizmetleri Bölümünde bulundurulacak şekilde göndereceklerdir. Çalışma izni bitiminde yeniden sözleşme yenilenmeyecek eğitim personelleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aynı sürede bildirilecektir. Personelin çalışma izninin bitmesine rağmen zamanında teklifleri gönderilmeyenlere çalışma izin sürelerinin bittiği gün itibariyle ayrılış onayları alınacaktır ve bu kişiler 6 ay boyunca aynı kurumda görev alamayacaklardır.

k)İlk defa görevlendirilecek eğitim personelinin bilgi girişleri teklifin yapılacağı gün, sözleşmesi yenilenecek olan eğitim personelinin bilgi girişleri ise çalışma izni süresinin bitim tarihinde özel öğretim kurumlarımızca MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü’ne girilecektir.Girilen bilgiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince uygun görüldüğü takdirde onaylanarak Müdürlüğümüzce çalışma izni düzenlenmesi için işlemler tamamlanmış olacaktır.

l)İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Özel Öğretim Bölümünden sorumlu personeller ve özel öğretim kurumlarımızca bilgi edinilebilmesi ve gelişmelerden haberdar olunabilmesi için Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün http://ookgm@meb.gov.tr web sitesinin günlük takibinin yapılması yararlı olacaktır.

m)İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince; özel öğretim kurumlarınca sisteme girilen eğitim personeline ait evrak ve bilgiler kontrol edilerek doğru ise onaylanacak, eksik yada yanlışlık varsa düzeltme yoluna gidilerek tüm işlemler tamamlandıktan sonra onay işlemi yapılacak ve evraklar Müdürlüğümüze gönderilecektir.

n)Daha önce özel öğretim kurumlarında görev alan ve soyadı değişen eğitim personellerinin tekrar görevlendirme teklifi sunulurken; görevlendirme teklif dosyasına görevlendirileceği kurumca onaylı yeni nüfus cüzdanı örneği eklenecek, şu anda özel öğretim kurumlarında görev yapmakta olan ve soyadı değişikliği olan eğitim personelinin de görev yaptığı kurumca onaylı yeni nüfus cüzdanı örneği üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilecektir.


Cihat Karakuş

Yorum Yaz

Yorumlar