Yangın Önleme Ve Söndürme İç Düzenlemesi

12 Ağustos 2009 Görüntülenme:10456

1-GENEL ESASLAR

AMAÇ:
…………..……………….Müdürlüğü binasında herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında,can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin yollarını göstermektir.

KAPSAM :
Bu İç Düzenleme…………………………….Müdürlüğü binasındaki yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar

KANUNİ DAYANAK:
Bu İç Düzenleme; “Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”nin 94. ve 95. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

SORUMLULUK:

• Yangına karşı bina içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından,yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından,yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden , itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan …………………… Müdürü sorumludur.
• Yangın güvenliği,itfaiye yardım ve işbirliği,genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.
• …………………………Müdürlüğü binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.
……………………. Müdürlüğü binasında yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacak ve söndürücü faaliyetler önceden planlanacaktır.

A- GENEL TEDBİRLER:

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır.

2-Bürolarda madeni kağıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kağıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3-Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.
4-…………… Müdürlüğü binasında yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara,kasalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.
5-Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir.Buralarda
yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

6-Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından ……………….. Müdürlüğünün ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.

7-Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar, ……………. Müdürlüğü binasındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir…………Müdürlüğü binasında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel,itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

8-………………. Müdürlüğü binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak,kırmak,karıştırmak,sökmek,içine kağıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek , bozuk bir halde tutmak,her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak,itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek,tente asmak,sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

09-Yangın Söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir.Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10-Mesai bitiminde, elektrikler söndürülecek,elektronik cihazların (Radyo,TV. Bilgisayar vb.)fişleri kontrol edilecek.Pencereler kapatılacak,odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

11- Milli Eğitim Müdürlüğünce dağıtılan (yangın söndürme cihazları- sedye-megafon- geçme merdiven-el feneri vs.) ve okul / kurumlarda bulunan yangına yönelik bulunan malzemeler in sorumluları belirlenecek, imza karşılığı görevi tebliğ edilecek ve daima faal olarak bulundurulacaktır.


B-ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER :

1-Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi” esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde,elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacaktır.

2-Elektrik tesisatı yetkili teknik eleman tarafından yılda bir defa komple olarak kontrol edilecek,kontrol sonucu hazırlanacak raporda; halihazır durum, varsa arızaların niteliği ve alınması gerekli tedbirler belirlenecek ve bu rapor bir yazıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, eksik ve arızalar en kısa zamanda giderilecektir.

3-Binada elektrik sobası,ocağı ütüsü.benzin,ispirto,gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır.Ancak,yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar gerekli önlemleri titizlikle almak suretiyle kullanılabilir.

4- Sigortaların altına tanıtıcı etiket yapıştırılacaktır.

C-BİNA BÖLÜMLERİNE AİT TEDBİRLER:

Binanın inşası, Bina yerleşimi, Bina ulaşım yolları, Bina taşıyıcı sistemi stabilizesi, Yangın kompartmanları, Bacalar, Kazan Daireleri, Duvarlar, Cepheler,Çatılar, Binada kullanılacak yapı malzemeleri, Kaçış yolları, Kaçış merdivenleri, Acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı 2009/09 sayılı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

• Kazan Daireleri

1- Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır.
2- Kazan dairesi için bir talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir.
3- Bacalar yılda bir kez Eylül-Ekim aylarında temizlettirilip, raporu dosyasında muhafaza
edilecektir.
4- Yetkili bir kurum tarafından verilen; Kazan Dairesi İşletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası
bulunmayan şahıslar,kazan dairesinde görevlendirilemez.
5-Kazan dairesinde kazan ile yakıt bölümü arasında bölme duvarı olması zorunludur.
6-Kazan dairesinin kapısına ‘GİRİLMEZ’ yazısı yazılacak olup; ayrıca tüm vanalara tanıtıcı plaka asılacaktır.


• Doğalgaz Tesisatlı Kazan Daireleri


1-Kazan dairesinde doğalgaz gaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır.

2-Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve
çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.

3-Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen
doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun
uygulanmasında bina yetkili amiri sorumludur.

4-Kazan Dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları
asılacaktır.
5- Kazan Dairesine Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

6-Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve
bakımları yetkili servislere yaptırılır.


• Sobalar ve Bacalar

1- Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. taban beton ise bu önlem zaruri değildir.

2- Kullanım esnasında soba kapakları açık bırakılamaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda ısı bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır.

• Çatılar

1- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde bulundurulamaz. Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.

2- Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı, verici cihazlarına, yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya, elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.

3- Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.Kapısına ‘GİRİLMEZ’ yazısı yazılır.


• Mutfaklar , Çay Ocakları ve LPG Tüplerinin Kullanılması

1- Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır.

2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3- Mutfak ve çay ocakları, binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.

4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez.

5- LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

6- LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamaz.


D-NÖBET HİZMETLERİ

1- Mesai İçi Nöbet:
…………..Müdürlüğünde, nöbetçi memur olarak görevlendirilen personel,mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

2- Gece Bekçisi:
Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel,Gece Bekçiliği Talimatında belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek,diğer tedbirleri kontrol edip,gerekli tedbirleri alacaktır.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ

Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² alan için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık yangın söndürme tüpü, ayrıca depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

2) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm ’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3) Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

5) Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

6) Yangın söndürme cihazlarının garanti süresi içerindeki ücretsiz firma kontrolleri yaptırılır.Ayrıca; her cihazın üzerine firma etiketinden farklı olarak PVC kaplı YSC kontrol kartının takılması ve sorumluları tarafından takip edilmesi gerekir.


F- ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

Ekiplerin Kuruluşu:…………. Müdürlüğünce aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, EK-A‘da mevcuttur.
a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi,
c) Koruma ekibi, d) İlk yardım ekibi.

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.
Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

1- Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması :
Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan,zil,telsiz.telefon vb.)harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) İtfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan , Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir.Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

2- Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması :
Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber,bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine,sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine,polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur.Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır.
Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme,kurtarma,koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

G- EĞİTİM

Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.

H - DİĞER HUSUSLAR

Bu İç Düzenlemede tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine http://mevzuat.meb.gov.tr adresinde
bakılacaktır.

İ -YÜRÜTME
Bu İç Düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.İlgililer ve personelin talimatın uygulanması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederim.


……/…/ 2009

Okul / Kurum Müdürü
(Adı, soyadı)
(İmza-Mühür)ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ

1. SÖNDÜRME EKİBİ:
Kuruluşu: Bir ekip, ekip başı ile birlikte 8-10 kişidir.
Görevi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek.

SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ İKAMETGAH ADRESİ İŞ
TEL EV
TEL CEP
TEL
Ekip Başı

Ekip Başı Yrd
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli

2-KURTARMA EKİBİ:
Kuruluşu:Her 200 kişiye bir ekip hesabı ile kurulur.Her ekip bir ekip başı ile birlikte 8 kişiden ibarettir.
Görevi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek.

SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ İKAMETGAH ADRESİ İŞ
TEL EV
TEL CEP
TEL
Ekip Başı

Ekip Başı Yrd
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli


3- KORUMA EKİBİ
Kuruluşu: Her 200 kişiye 4 kişi hesabıyla kurulur.Yeteri kadar personel takviye edilir.
Görevi : Kurtarma Ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek

SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ İKAMETGAH ADRESİ İŞ
TEL EV
TEL CEP
TEL
Ekip Başı

Ekip Başı Yrd
Ekip Personeli
Ekip Personeli


4-İLKYARDIM EKİBİ:
Kuruluşu: Her 200 kişiye bir ilkyardım ekibi düşecek şekilde hesaplanır, bir ekip,ekip başı ile birlikte 7 kişiden ibarettir
Görevi: Yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kişilere ilkyardım yapmak.

SIRA NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ İKAMETGAH ADRESİ İŞ
TEL EV
TEL CEP
TEL
Ekip Başı

Ekip Başı Yrd
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli……/…/ 2009
Okul/ Kurum Müdürü
(İmza)
Yorum Yaz

Yorumlar