Çıraklık Eğitiminde Modüler Eğitim

07 Ağustos 2009 Görüntülenme:11459

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.ÇYG.0.15.02.02-602(99)
Konu: Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması

Bilgi çağı, yalnız elektronik ve bilgisayar teknolojisinde değişiklikleri değil, bireyden beklenen nitelikleri de büyük oranda değiştirmektedir. Bilim, teknoloji ve iş hayatındaki değişime uygun insan kaynakları ihtiyacının karşılanabilmesi için mesleki-teknik eğitim programlarının sürekli bir şekilde geliştirilmesi gerektirmektedir. Programlar birey, toplum ve iş hayatının gelecekteki ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, bu çerçevede geliştirilerek bilimsel veriler doğrultusunda güncellenmelidir.

Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki ve teknik eğitim sistemini geliştirme çalışmalarını sürdürmekte, meslek ve eğitim standartlarının geliştirilmesi, ulusal yeterlilik sisteminin kurulması, yeterliğe dayalı programların geliştirilmesi ve bunların uygulamaya konulması çalışmalarına hayat boyu öğrenme anlayışı ile hız vermektedir. Mesleklerdeki sürekli değişim ve gelişim mesleki yeterliliklerin de geniş tabanlı bilgilere ve becerilere dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Modüller, başlangıcı ve sonu olan, bireysel öğretimi esas alan, kendi içinde bütünlük gösteren, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. Bireylerin belirli hedefe ulaşmasını sağlamaya yönelik olarak her modül, birbiri ile uyumlu olarak çalışan belirli parçalardan oluşmakta; bireyin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının, kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır.

Modüler eğitim programları Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi (ISCO 88, ILO) ile Uluslararası Eğitim Standart Sınıflandırması (ISCED 97) doğrultusunda, mesleki yeterliklere göre hazırlanmış, uygulamalarında standartlar ve yeterlikler dikkate alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 29 meslek alanında kursiyerleri/öğrencileri meslek sertifikasına götürecek beceri geliştirme programları ile 2. 3 ve 4’üncü seviyedeki 509 modüler öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgi (a) da kayıtlı yazısıyla uygun mütalaa edilmiştir.

Modüler eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar;

1- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca uygun mütalaa edilen modüler öğretim programları ilgi (b) de kayıtlı Makam Oluru ile uygulamaya konulmuş olup, 29 Meslek alanındaki 509 modüler program Genel Müdürlüğümüz sitesinde (http://cygm.meb.gov.tr) hizmete sunulmuştur.

2- Programlardaki modüller; teknolojik gelişmeler, eğitim ihtiyaçları, mesleğin yeterlikleri ve süreleri alan öğretmenleri tarafından gerektiğinde değerlendirilip, yapılabilecek değişiklik önerileri rapor haline getirilerek gerekçeleriyle Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.

3- Her yaş ve her düzeydeki bireylere uygulanacak olan programlar, modüllerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Modüllerin uygulanması, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılacaktır. Öğretmenler her modül ile kazanılan yeterlikleri ölçmek amacıyla değerlendirme yapabileceklerdir. Programlarını tamamlamadan ayrılan kursiyerlerin kazandığı yeterlikler ve modüller transkriptlerinde mutlaka belirtilecektir.

4- Modül ve yeterlikler, programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır. Bir modülün süresi programda belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Gerektiğinde modülün süresi, gerekçesi belirtilmek ve amaçlanan yeterliği kazandırmak şartıyla, programların içeriğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda artırılabilecektir. Programda, belirtilen yeterlik ve modül sürelerinin altında bir süre uygulaması yapılmayacaktır.

5- Genel Müdürlüğümüzce programlarda yapılan değişiklikler ve güncellemeler, merkez müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinden takip edilerek zamanında uygulamaya konulacaktır.

6- Geliştirilen programlarda alan ve modüllere, ulusal ve uluslar arası sınıflandırmalara paralel olarak sistematik bir kodlandırma yapılmıştır. Bu nedenle ilgi (c)’de kayıtlı Makam Onayı ile yürürlükte olan “Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri’nce Açılabilecek Kursların İsimleri, Süreleri ve Kodlama Sistemine Dair Esaslar” adlı kitapçık, yeni programlar ve gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiş ve alan kodları verilerek listelenmiştir. Bu güncelleme çalışmaları kapsamında 29 meslek alanındaki 509 modül programla örtüşen (Ek-1) listede belirtilen kurs programları yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni hazırlanan programlar ve daha önce hazırlanan programlardan kullanımına devam edilecek programlara ilişkin foet kodları (Ek-2) listede yer almıştır. Bu programlar dışında kurs talepleri geldiği takdirde, istenilen modüller seçilerek kısa süreli, beceri geliştirme programları yapılabileceği gibi, merkezlerce yöre ihtiyaçlarına uygun programlar da hazırlanarak uygulanabilecektir.

7- Programlarda MEGEP tarafından hazırlanan modüller ve içerikler kullanılmaktadır. Mesleğin seviyesine göre kazandırılması gereken yeterlikler hangi eğitim programında olursa olsun aynı modüller ile kazandırılmaktadır. Böylece, mesleki yeterliklere bağlı olarak mesleklerin seviyelerine göre, eğitimde yatay ve dikey geçişler ile belgelendirme kolaylıkla sağlanabilecektir. Üst seviyedeki eğitim programını tamamlamadan ayrılan kursiyerin kazandığı yeterliklerin alt seviyede bir sertifikaya denk gelmesi durumunda, hangi seviyeye denk ise o seviyeye ait sertifikası verilecektir. Programlar beceri geliştirme, 2. 3. ve 4’üncü seviyede hazırlanmıştır. Programlar birbirlerinden bağımsız olup, herhangi bir seviyedeki bir programa başlamak için başka bir programı tamamlamış olma şartı aranmayacaktır. Kursiyerler istedikleri seviyedeki programlara katılabileceklerdir. Açılacak programlar bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak ihtiyaçlar ve kursiyerlerin taleplerine, hazır bulunuşluk düzeylerine göre belirlenecektir.

8- Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt için zorunlu öğrenim çağı dışına çıkılmış olması gerekmektedir. 4.seviye programlara kayıt olacaklarda, ilköğretim okulunu bitirmiş olma zorunluluğu aranacaktır.
Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde her yaş ve eğitim seviyesindeki bireyler, “beceri geliştirme, 2. ve 3. Seviye” eğitim programlarına katılabilirler.

9- Halk Eğitimi Merkezlerinde uygun atölye, laboratuar ve donatım bulunmaması durumunda diğer mesleki teknik eğitim veren okullar, özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokollerine dayalı olarak eğitim ortamlarından yararlanılacaktır. Bu konuda işlemler 2007/77 sayılı halk eğitimi faaliyetleri konulu genele esaslarına göre yürütülecektir.

10- Öğretmen veya eğitimciler program içeriğine uygun eğitsel yöntemleri tasarlayacak ve uygulayacaktır. Kursiyerlerin bireysel özelliklerine göre belirlenecek öğrenme yöntem ve teknikleri, teknoloji laboratuarı, bilgisayar, projeksiyon, datashow vb. görsel ve işitsel öğretim materyalleri ile desteklenecektir.

11- Program uygulamalarında halk eğitimi merkezinde görevli yönetici, öğretmen, kadrolu ve kadrosuz usta öğreticilerin bilgilendirilmesi ildeki formatör öğretmenler tarafından yapılacaktır. Formatör öğretmen bulunmayan illerde modüler program seminerlerine katılmış olan yönetici ve öğretmenlerden yararlanılacaktır. ( Ek-3)

12- Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere verilen sertifika, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilecektir. Belirli sürelerdeki modüller ile kazandırılan yeterliklerin, aynı meslek dalında mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen eğitime denk olması halinde, meslek sertifikaları kalfalık veya ustalık belgeleri ile doğrudan değiştirilecektir. Denk olmaması durumunda ise isteğe bağlı olarak eksik modül, yeterlikleri ve mesleki uygulama süreleri tamamlatılacaktır. Denklik değerlendirme işlemleri, değerlendirme yetkisine sahip kurum/kurumlarca 3.7.2002 tarih ve 24804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır.

13- Meslek sertifikasına götürecek beceri geliştirme programları ile 2. 3. ve 4’üncü seviye meslek elemanları modülleri “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” a ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu’nun Kararına göre öğretmeni bulunanların ilgili öğretmenlerce, öğretmeni bulunmayanların ise alanına en yakın uzman veya usta öğretici tarafından verilecektir. Beceri geliştirme, 2. ve 3. seviye meslek kursları programlarında görev alacak usta öğreticilerin alan altındaki meslekte uzmanlaşmış olmasına özen gösterilecektir.
Modüler eğitim programlarının eğitim kurumlarımızda uygulanması meslekî ve teknik eğitimde nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Mehmet CAN
Bakan a.
Genel Müdür


İlgi yazı ve ekleri için tıklayınız.


Yorum Yaz

Yorumlar