Taşınır İşlemleri ile ilgili açıklamalar

02 Temmuz 2009 Görüntülenme:4926

Okul ve kurumlarımızın ihtiyacı için Bakanlığımız Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca satın alınan taşınır malların depolanması ve mahalline ulaştırılması ile ilgili açıklamalar.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.08.0.EDD.0.30.01.00/12381 05/12/2009
Konu: Taşınır İşlemleri

İlgi: a) 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği.
b) 06.06.2008 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.03.00.000.01/3095 sayılı 2008/41 No'lu Genelge.

Okul ve kurumlarımızın ihtiyacı için Bakanlığımız Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca satın alınan taşınır malların depolanması ve mahalline ulaştırılması ile ilgili hizmetler, ilgi (a) Yönetmelik çerçevesinde, Ankara ve İstanbul 1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Söz konusu hizmetlerin ve Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince yerine getirilecek taşınırlarla ilgili iş ve işlemlerin, herhangi bir aksamaya meydan verilmeden ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde tamamlanabilmesi için taşınırlarla ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebildiği "e-taşınır modülü", Bakanlığımız İLSİS programı üzerinden geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.

Bilindiği üzere, söz konusu modülün kullanılmasında Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri arasında uygulama birliğinin oluşturulması ve işlemlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için e-taşınır modülünün uygulaması ile ilgili hususlar Bakanlığımızın ilgi (b) Genelgesi ile açıklanmıştır.

Ancak, bazı okul ve kurumlarımızca taşınırlarla ilgili bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerde anılan Genelgede belirtilen açıklamalara tam olarak uyulmaması, adı geçen Genel Depo Müdürlüklerince yerine getirilen taşınır iş ve işlemleri ile ilgili hizmetlerin aksamasına yol açmakta; stok kontrolü ve envanter sayımını imkansız hale getirmektedir. Genel Depolar tarafından yerine getirilen stok kontrolü ile ilgili çalışmaların ve yıl sonu envanter işlemlerinin hatasız olarak sürdürülebilmesi için kurumlarımızın taşınırlarla ilgili olarak yapacakları iş ve işlemlerde aşağıda belirtilen işlem basmaklarına uymaları büyük önem arzetmektedir.

1.Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca (1. Akşam Sanat Okulu -Genel Depo- Müdürlüklerince) okul/kurumlara gönderilen taşınırlar ile ilgili olarak;

1.1.Taşınırlar, okul/kurumun taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından taşınır listesine göre sayılarak teslim alınacaktır.

1.2.Teslim alınan taşınırların kurumun ambarına giriş kayıt işlemleri ve onaylanması, e-taşınır sistemi üzerinden en geç 10 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

1.3.Onaydan sonra sistem üzerinden alınacak Taşınır İşlem Fişinin (TİF) bir nüshası 3 (üç) gün içerisinde okul/kurumun bağlı olduğu muhasebe/mal müdürlüğüne, bir nüshası da 7 (yedi) gün içerisinde Ankara 1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo)
Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.4.Söz konusu onaylama işleminin, taşının teslim alan oku/kurum tarafından sistem üzerinden 10 gün içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde, e-taşınır sistemi, bu onay işlemini onuncu günün sonunda otomatik olarak gerçekleştirecektir.

1.5.Otomatik onaylama işleminden sonra ortaya çıkabilecek her türlü problemden, taşınırı teslim alan okul/kurum müdürlükleri sorumlu olacaktır.

2. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca okul/kurumlarımızın bünyesindeki döner sermaye işletmelerine, stoklanmak amacıyla, hazıra sipariş açılmak suretiyle ürettirilen taşınırlar ile ilgili olarak;
2.1.Döner sermaye işletmesi tarafından üretimi tamamlanan siparişe ait taşınır mallar, muayene ve kabulü yapıldıktan sonra, üretici okul/kurum müdürlüğü tarafından teslim alınarak sistem üzerinden (Hazıra Sipariş işlem türü seçilerek) ambar giriş kaydı yapılacaktır.

2.2.Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca gönderilecek tahsis emrine ilişkin yazı doğrultusunda, üretici okul/kurum müdürlüğü tarafından, sistem üzerinden (TİF çıkış ekranında) birimler arası devir türü seçilerek taşınırın çıkış kaydı yapılacak ve TİF çıktısı alınacaktır.

2.3.Çıkış kaydı ile ilgili TİF'in bir nüshası üretici okul/kurumun bağlı bulunduğu muhasebe/mal müdürlüğüne, bir nüshası da taşınırın tahsis edildiği okul/kurum müdürlüğüne gönderilecektir.

2.4.Taşının teslim alan okul/kurum müdürlüğünce, taşınırın ambara kayıt işlemleri l'inci bölümde anlatıldığı şekilde yapılarak, giriş kaydı ile ilgili TİF çıktısı alınacaktır.

2.5.Giriş kaydı ile ilgili TİF'in bir nüshası 3 (üç) gün içerisinde okul/kurumun bağlı bulunduğu muhasebe/mal müdürlüğüne, bir nüshası da 7 (yedi) gün içerisinde üretici okul/kurum müdürlüğüne gönderilecektir.

2.6.Diğer taraftan, döner sermaye işletmelerince üretilerek Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığına (1. Akşam Sanat Okulu -Genel Depo- Müdürlüklerine) teslim edilecek taşınırların, öncelikle sistem üzerinden üretici okul/kurum ambarına giriş kaydı yapılacaktır. Bu işlemden sonra taşınırlar, üretici okul tarafından sistem üzerinden taşınır çıkış kaydı yapılarak Genel Depo Müdürlüklerine teslim edilecektir. Taşınırın çıkış kaydı ile ilgili TİF'in bir nüshası 3 (üç) gün içerisinde üretici okul/kurumun bağlı olduğu muhasebe/mal müdürlüğüne, bir nüshası da 7 (yedi) gün içerisinde Ankara 1. Akşam Sanat Okulu -Genel Depo- Müdürlüğüne gönderilecektir.

Okul ve kurumlanınız, yukarıda açıklanan hususlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için Ankara 1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müdürlüğü (Tel: 0312 213 15 89-212 34 72, Faks: 0312 222 63 02) ile irtibat kuracaklardır.

Bilgilerinizi ve taşınırlarla ilgili iş ve işlemlerde yukarıda açıklanan işlem basamaklarına hassasiyetle uyularak herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve konu ile ilgili olarak iliniz dâhilindeki ilköğretim kurumları dışındaki tüm okul ve kurumların uyarılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mehmet TEMEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


İlgili resmi yazı için tıklayınızYorum Yaz

Yorumlar