Meslekî ve Teknik Eğitimde Ek Ücret ve Huzur Hakkı

02 Mart 2009 Görüntülenme:15184

Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödemeleri konusunda Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığının açıklaması.T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.08.0.ÇED.0.34.06.00.-40 09/02 / 2009
Konu : Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödemeleri.
VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)


İlgi : a) 28 Aralık 2002 tarih ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller”.
b) 10.03.2003 tarih ve ÇED.0.34.01.02./121 (2003/16) sayılı Genelge.

Bilindiği üzere; 3308 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak gelirler ve gelirlerin harcama esas ve usulleri Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanarak ilgi (a) esas ve usuller yürürlüğe girmiştir.
İlgi (a) esas ve usuller çerçevesinde hazırlanan ilgi (b) genelge ile Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere okulda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimle ilgili olarak yapılacak ek ücret ödemeleri, İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, işletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ve kalfalık-ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleri ile işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcisi üyelerine, bu sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine branşlarına bakılmaksızın huzur hakkı ödemeleri, gerçekleştirilmektedir.
Bu bağlamda 2009 Yılı;
1. Ek ücret ödemeleri:
İlgi (a) Esas ve usullerin 8. Maddesi gereğince; 2009 yılında yapılacak ek ücret ödemelerinin aylık tutarının hesaplanmasında; ilgi (b) genelgede belirtilen,
“a) İşletmelere öğrenci gönderen okul ve kurumun branşı atölye ve meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde yapılan meslek eğitiminde görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenlerine 250 (ikiyüzelli),

b) Okulda ve kurumda yapılan meslek eğitimi ile geliştirme ve uyum kursu veya meslek kurslarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere 150 (yüzelli), gösterge rakamı uygulanacaktır.” ifadesi yer almaktadır.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.08.0.ÇED.0.34.06.00.- / / 2009

Konu :


2. Huzur Hakkı Ödemeleri:
İlgi (a) Esas ve Usullerin 9 uncu maddesi gereğince, Huzur Hakkı ödemelerinin hesaplanmasında; ilgi (b) genelge ile getirilen açıklamalar doğrultusunda,
“a) İl Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine yılda üç defadan fazla olmamak üzere katıldıkları her bir toplantı için 300 (üçyüz),
b) Sınav komisyonunda görev yapan işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcilerine her bir sınav dönemi için 500 (beşyüz),
c) Sınav komisyonunda başkan olarak görev yapan okul veya merkez müdür/müdür vekiline her bir sınav dönemi için 300 (üçyüz),
d) Sınav komisyonunda görevli okul veya merkezin meslek dersi öğretmenlerine her bir sınav dönemi için 250 (ikiyüzelli),gösterge rakamları esas alınacaktır.” denilmektedir.
Bu çerçevede, gerek ek ücret ödemelerinde gerekse huzur hakkı ödemelerinde gösterge rakamlarında bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, aylık tutarın hesaplanmasında ödemenin yapıldığı yılın Ocak ayındaki memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısı (2009 Yılı Ocak Ayı maaş katsayısı (0,053505) ile çarpımı sonucu bulunan tutarlar esas alınacaktır.
Ek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin zamanında yapılabilmesi, ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili okul/kurumun bağlı bulunduğu saymanlıklara gönderilebilmesi için, İliniz genelindeki tüm meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarını kapsayacak şekilde düzenlenecek olan Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek İhtiyaç Formu listesini (EK–1) okulların bağlı bulunduğu Genel Müdürlükler bazında ayrı ayrı doldurularak en geç Mart Ayı sonuna kadar Bakanlığımıza (Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı) adresine posta ile veya cedb@meb.gov.tr adresine e-posta ile göndereceklerdir. Bilgilerinizi ve uygulamanın yukarıda belirtilen açıklamalar, ilgi (a) esas ve usuller ile ilgi (b) genelge kapsamında gerçekleştirilmesi ve buna göre düzenlenecek olan Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek İhtiyaç Formunu zamanında gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Resmi yazı için
tıklayınız


Yorum Yaz

Yorumlar