Polis meslek eğitim merkezleri giriş yönetmeliğinde değişiklik

26 Mart 2013 Görüntülenme:641

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Y ö netmeli ğ in Yay ı mland ığı Resm î Gazete'nin
Tarihi Say ı s ı
7/5/2008 26869
Y ö netmelikte De ğ i ş iklik Yapan Y ö netmeliklerin Yay ı mland ığı Resm î Gazete'nin
Tarihi Say ı s ı
1- 31/7/2009 27305
2- 28/9/2010 27713
3- 26/11/2011 28124
4- 3/4/2012 28253
5- 9/11/2012 28462

Yorum Yaz

Yorumlar