Ek dersle İlgili Kararın Son Hali ve Değişikliklerin Anlamı

23 Ocak 2009 Görüntülenme:13032

Bakanlar Kurulu Kararı ile “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yapılan değişiklik incelendiğinde;


1 - Ek ödemeden yararlanamayan personelin izinli ve raporlu oldukları günlere ait ekders ücretleri ödenecektir.


2 - Bakanlık dışında farklı bir kurumda görevlendirilen “yönetici ve öğretmenlere ekders ücreti ödenecektir.


3 - İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 25 saat. ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 20 saat daha ek ders ücreti ödenecektir.


Yapılan değişiklikler ortaya nasıl bir durum çıkarmıştır:


1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesine aşağıdaki 2. fıkra eklenmiştir.


(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.


Açıklama: Yürürlükten kaldırılan 21. madde içeriği korunarak buraya eklenmiştir. Bakanlık dışında farklı bir kurumda görevlendirilen “yönetici ve öğretmenlere ekders ücreti ödenecektir.


Kararın 23. maddesindeki “10, 14 ve 21 inci maddelerindeki” ibaresi “10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki” ibaresi ile değiştirilmiştir.


“Dağıtım MADDE 23- (1) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.”


Açıklama:Ek 1 ve 16.maddenin 2. fıkrası hükümlerindeki ödemeler de haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacaktır.


Ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu oldukları günlere denk gelen ekders ücretleri ödenecektir. (İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürleri, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcıları)


Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 10, 14 ve 21 inci maddeleri ibaresi 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“(3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.


Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücret ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.


Açıklama: Madde metnine Ek 1. ve 16.maddenin 2. fıkrası hükümleri eklenmiştir.


3. fıkra hükmünde yer alan ve ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu oldukları günlere denk gelen ekders ücretleri ödenecektir.


Karara aşağıdaki Ek Madde 1 eklenmiştir.


EK MADDE 1 – (1) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir.


Açıklama: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenecektir.


Buna göre; İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 25 saat.


ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 20 saat daha ek ders ücreti ödenecektir.


Kararın 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


16 Aralık 2006 tarihli 26378 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar da 21 Temmuz 2007 Tarihli ve 26589 Sayılı Resmî Gazete, 10 Mayıs 2008 Tarihli ve 26872 Sayılı Resmî Gazete ve 23 Ocak 2009 Tarihli ve 27119 Sayılı Resmî Gazete ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler neticesinde ekdersle ilgili kararın son halini yayınlıyoruz.Kararın değişliklerininde işlendiği son hali için tıklayınız.
Karar ekindeki çizelgenin son hali için tıklayınız.

Yorum Yaz

Yorumlar