Eğitim İş'in ek ders esaslarındaki değişikliğe ilişkin görüşleri

26 Kasım 2010 Görüntülenme:2028

Eğitim İş'in, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da yapılacak değişikliklerle ilgili olarak önerileri, aşağıda belirtilmektedir:

1- 222 sayılı Kanunun 50.maddesinde bir öğretmene düşen öğrenci sayısının 40’tan fazla olamayacağı, yine yenilenen müfredatlar ile Norm Kadro esaslarında sınıf mevcutlarının 30 olmasının esas alındığı belirtilmektedir. O halde orta öğretim kurumları yönetmeliğinde 36 kişilik sınıf mevcutları da standarda bağlandığından bu sayıların üzerinde okutulan her öğrenci için ilave ödeme yapılmalıdır. Örneğin; “Ek ders ÜCRETİ 31-40 arası öğrenci mevcudu olan sınıflarda %10, 41-50 arası mevcudu olan sınıflarda %20 ve 50 ‘den fazla olan sınıflarda %50 fazla ödenir” hükmü getirilmelidir.

2- Yöneticilerin maaş karşılığı girmeleri gereken ders saati 6 iken 1’e düşürülmeli bu zorunluluğu alanı dışında derslerle doldurmalarına olanak tanınmalıdır.

3- Haftalık Ek Ders hesabında 2006 öncesine benzer bir yaklaşım sergilenmelidir. 2006 öncesinde iki gün okula gelmeyen bir sınıf öğretmeninin o hafta sadece 6 saat ek ders ücreti kesilirken mevcut uygulamada 13 saat kesilmektedir. Bu uygulamaya son verilmelidir. Bu uygulama gerçek anlamda yanlış uygulamadır.

Örneğin; 3 gün kar tatilinin olduğu bir haftada öğretmen 2 gün okula gelmişse toplam 12 saat ders girmiştir ve bu öğretmen maaş karşılığı ders saatini doldurmadığı için hiç ücret alamamaktadır. Aynı haftada ders yapılan 2 günde de rapor, izin aldığı için okula gelmeyen öğretmene de hiç ücret ödenmemektedir. Yani 12 saat derse giren ile hiç derse girmeyen öğretmenimize aynı muamele yapılması doğru değildir. Kaldı ki maaş karşılığı 18 saat olan bir sınıf öğretmeninin 12 saat derse girdiği bir haftada maaşından kesinti yapılamayacağına göre derse girdiği günlerdeki ek dersinin kesilmesi de mantıklı değildir. Keza 2006 öncesi uygulama bu yöndedir. Bu tür olağanüstü (tatiller kar tatili, doğal afet, dini bayram tatili, grip tatili vb. öğretmenlerin tasarrufunda gerçekleşen durumlar değildir.

4- Yönetici ücretleri yeniden yapılandırılmalıdır. Okul müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat derse girdikleri halde 18-30 saat aralığında ek ders ücreti almaktadırlar.

Millî Eğitim Müdürü, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tesis Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, İlköğretim Müfettişi, İlköğretim Müfettiş Yardımcısı Ve Şefler Haftada 15 Saat ek ders ücreti almaktadırlar. Derslere girmeyen tüm bu yöneticilerimize (okul yöneticileri dahil) ek ders ücreti yerine makam ya da görev tazminatı verilmelidir ve bu tazminat şu anda mevcut olan ek ders ücretinden az olmamak üzere düzenlenmelidir.

Yine yöneticiler arasında adaletsizlik vardır. Örneğin görevlendirme şube müdürü 18 saat ek ders ücreti alırken kadrolu şube müdür 15 saat ek ders ücreti almaktadır bu da adaletsizliktir.

Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi müdürleri haftada 25 saat ek ders ücreti alırlarken, daha kalabalık ve zor şartlarda çalışan Genel Lise ya da İlköğretim Okulu Müdürlerinin 20 saat ek ders ücreti almaları da eşitliğe aykırıdır. Kaldı ki Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde sınıf mevcutlarının yanı sıra okulun toplam mevcutları da Genel Liselere göre çok daha düşüktür.

İkili eğitim yapılan okullarda görev yapan yöneticilerin mesai saatleri düzenlenmeli ve bu yöneticilere ek ödeme yapılmalıdır. Bu yöneticilerimiz haftada 40 saat yani günlük 8 saat esaslı çalışmaları gerekirken yapılan yanlış uygulamalar ve mevzuat boşluğu nedeniyle sabah 7 akşam 18 mesai yapmaktalar ve haftada 55 saat çalışmakla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ek olarak kalınan her saat için ilave ücret ödenmelidir.

Yine okul yöneticilerinin 439 sayılı kanunun “örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, müdürlük, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde veya muvafakat ettikleri takdirde ihtisasları dışında haftada oniki saate kadar ücretle ek ders ve egzersiz verilebilir.” şeklindeki hükmüne rağmen 2006 düzenlemesinden sonra egzersiz yapmaları engellenmiştir. Bu engel kaldırılmalıdır.

Yine yönetici ödemelerinde yönetici başına düşen öğrenci sayısına göre ilave ödeme yapılmalıdır. Örneğin; 2001 mevcutlu bir ortaöğretim kurumunda 1 müdür, 1 müdür başyardımcısı ve 4 müdür yardımcısı olmak üzere 6 yönetici görev yapmaktadır. Öğrenci mevcudu 2001 in üstünde dahi olsa yönetici sayısı değişmemektedir. Bu sayının üstünde 3000, 4000 mevcutlu okullarımız vardır. Doğaldır ki bu okullarımızda çalışan yöneticilerimizin iş yükleri daha fazladır. Normu belirleyen sınırdan daha fazla öğrenciye sahip olan okullar ile yönetici norm kadrosunu dolduramayan kurumlarımızdaki yöneticilere ilave ödeme yapılmalıdır.

5- 2006 öncesi örneğin Fen Bilgisi öğretmenlerine 1/7 hazırlık ve planlama görevi verilirken, 2006 sonrasında bu oran tüm öğretmenler için 1/10 olarak belirlenmiştir. Tümünün 1/7 olarak eşitlenmesi yerinde olacaktır.

6- Öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu haftada 1 günden fazla nöbet tutmaktadırlar. Nöbet görevlerinde ilave ücret ödenmelidir.

7- Sınavlarda komisyon üyeliği için 12, gözcülük için ise 15 olan sınırın arttırılması gerekir. Çünkü bakanlık tarafından özellikle ortaöğretim kurumlarında ilave sınavlar konulmakta ve bu sınavlar nedeniyle bu sınır aşılmaktadır.

8- Özellikle sınav dönemlerinde Orta Öğretim Rehber öğretmenlerinin ücret almaları mevzuatta yer almalıdır.

9- Hafta sonu ve mesai saati dışında yapılanlar dahil tüm mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara ek ders ücreti ödenmelidir.

10- 2006 öncesinde Yüksek Lisans yapmış olan öğretmenlere ek ders ücreti %25, Doktora yapmış olanlara ise %40 fazla ödenirken 2006 yılında bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının çalışanlarını eğitim konusunda teşvik etmesi kendilerini geliştirmelerine ek teşvikler getirmesi gerekirken 2006 yılında bu uygulamanın kaldırılması gerçekten şaşırtıcıdır ve yeniden aynı uygulamaya geçilmelidir.

11- Mesleki çalışma dönemlerindeki 2 hafta sınırlaması kaldırılmalıdır. Mesleki çalışma dönemine katılma isteğe bağlı yapılmalı katılmak istemeyen öğretmenlerin ücret almamak ve olağan üstü bir durum olmaması şartı ile bu istekleri yerine getirilmelidir.

12- Ücret karşılığı görevlendirmelere (ücretli öğretmenlik) son verilmeli kadrolu atama yapılmalıdır.

13- Ek ders ücretinden kesilen gelir vergisinin kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlerden alınan gelir vergisi ve SGK priminin kaldırılarak çıplak ödeme yapılmalıdır.

14- Ek ders ücretlerinin ödenmesindeki 140 katsayısı, 250 olarak değiştirilmelidir.

15- Öğretmenlerin aylık karşılığı okutabilecekleri dersler dışında ders görevi verilmesi engellenmeli, kararın 6/C maddesindeki alanları dışında ibaresi kaldırılmalıdır.

16- Öğretmenlerin katılacağı her türlü toplantı için azami düzeyde ek ders ücreti ödenmelidir.


Yüksel Adıbelli

Genel Başkan

Yorum Yaz

Yorumlar